Any 1696
   
Any 1696-  Els jurats de Sa Pobla acorden la construcció d'una nova església segons el projecte dels germans Isern, picapedrers d'Alaró.

11 de gener de 1696 - Neix Jaime Conrado Sampol a Palma.

19 de febrer de 1696 - Mateu Moragues Estade propietari de Son Moragues de Valldemossa compra per 900 lliures una casa en el carreró del Call (Pare Nadal) al costat de la seva a mestre Francesc Santceloni, fuster i a la seva esposa Catalina Bosch Isern, i la reconstrueix i adjunta a la seva.

6 de març de 1696-Nicolau Truyols Font de la Roqueta és designat  per  Carlos II successor del seu germà, pròxim a jurar el càrrec de procurador reial del Regne de Mallorca.

26 de març de 1696-Francesc Truyols Font de la Roqueta jura el càrrec de procurador reial del Regne de Mallorca a Madrid.

29 de maig de 1696-La Confraria del Nom de Jesús d'Artà de la qual era rector Salvador Servera, paga pel retaule ordenat a Jaume Llull.

23 d'agost de 1696- Mor Joan Massanet Terrassa, músic artanenc de la capella reial, a la vila de Cubas.

24 d'agost de 1696 - Jo debaix firmat, Jaume Llull sculptor, he rebut de Barthomeu Vivó, corder, y de Miquel Comes, blanquer, sobreposats de la confraria de N.ª Sra. dels Àngels del Real Convent de St. Francesc, coranta vuit lliures, quatre sous a bon compte del deurar y mans dels àngels y sepulcre del llit de la Asumpció de Nostra Senyora.

20 de novembre de 1696 - El virrei Josep de Castellví presideix l'examen per a mestre de 24 artillers deixebles del mestre artiller Gabriel Cladera. Són: Francesc Gomila, sastre;Miquel Morales, escultor; Francesc Verdum, picapedrer;Bartomeu Cabrer, sabater; Gabriel Oliver, mestre d'escola; Guillem Bauló, teixidor de llana; Andreu Serra, picapedrer; Tomàs Llull, paraire; Miquel Melis, teixidor de lli; Miquel Grimalt, fuster; Joan Berga, sastre; Joan Rabassa, teixidor de lli; Magí Riusec, ferrer; Joan Ferrer, ferrer; Pere Joan Nicolau, teixidor de llana; Josep Carbonell, fuster; Pere Antoni Sot, fuster; Andreu Virella, sastre; Antoni Garcies, picapedrer; Antoni Mesquida, practicant de cirurgia; Antoni Simó, fuster; Francesc Ferrer, sastre; Joan Llompart, sastre i Francesc Soler, forner.

   
25 de novembre de 1696 -  Pau Vallbona, procurador general de Teresa de Pinós, comtessa de Savallà, fa construir a Joan Tomàs, picapedrer ciutadà, unes cases noves per a la possessió de Bunyolí, segons resulta de l’acta signada davant el notari Valentí Terrers. El treball serà a escarada i per un import de 640 lliures.28 de novembre de 1696 - Funeral a la Seu en memòria de la reina Mariana d'Àustria, reina mare.


endavant