Any 1698
   
Any 1698- Consell té devers 400 habitants.

19 de gener de 1698-"Vuy que contam als 19 del mes de janer de 1698 jo el Sr. Joseph Gili rector de Calviā Calificador del Sant Offici en presencia del honor Guillem Palliser y lo Honor Antoni Barcelķ Jurat al present any de Calviā fas fe y testimoni com mestra Pere Bennasar y Pere Juan Bennasar son fill scultor confesan haver rebut 84 lliures quatra sous de Juan Jaume obrer de la capella de St. Sebastiā la qual cantitat es a cumpliment per manas y bestretes tant de or com de colors per deurar lo quadro de St. Sebastiā y pintarlo, y axi fins dit dia quedam iguals y per ésser axi la veritat firma jo dit Dr. Gili y dit Pere Bennasar y Pere Juan Dr. Joseph Gili rector de Calviā. Pere Bennasar pintor. Pera Juan Bennasar".

20 de gener de 1698 - Boda de Maria Dameto Pueyo amb Baltasar Rossiņol Zaforteza.

   
29 de maig de 1698, dia del Corpus-Jo debaix firmat Gregori Alex pintor, confés haver rebut del Rt. Juan Sales pre. y binificiat en Sta. Eulālia, vint lliures, dich 20 lliures, les quals son per reho de un quadro de la Sena del Seņor he pintat per la capella del SSm. Sagrament de la parrōquia de Sta. Eulālia, que es lo quadro del mitx, y te de altaria 14 palms y 10 de čmplaria. (A. P. Sta. Eulālia: Llibre de la Capella del SSm. Sagrament, f.° 3, 5)

6 de juliol de 1698- Josep Galcerā Cartellā de Sa Bastida jura el cārrec de virrei de Mallorca.(ARM LR 97, f. 146-146v)La collita de blat és molt bona i s'arriba a les 520.508 quarteres, molt per damunt les necessitats de consum insular.

14 d'agost de 1698- Compra d'un esclau per part de  Pere-Antoni Cererols. (ACV, Cererols, llibre 3, f.° 104 ).

   
Als 14 de Agost 1698 he comprat vn sclau de edat de vint anys al Patrķ Rafel Marimon per preu de 80 pesses de 8 es crestia batetjat en Alicant a nom Rafel Banaventura lo he pagat per mans de mestre Macia Sabater boter dit die.

2 de setembre de 1698- S'enfonsa el segon arc de la nau major de la Seu.

21 de setembre de 1698-"Jo de bax firmat Francesch Miro Argenter de Mallorca he rebut de Joan Jaume juntament en los honors Balle y Jurats de Calviā vuitanta y duas lliures y un sou, dic 82 lliures las quals son so es par el valor de una llāntia de plata 67 lliures un sou, la restant cantitat que son 15 lliures per las mans y dita llāntia se es feta a major glōria y honra de la capella de Sant Sebastiā. Fet als 21 setembre de 1698. dic 82 ll.1 s. Francesch Miro Argenter".

27 de setembre de 1698 - Els gemans Canals Vallčs obtenen les escrivanies de Sa Pobla, Inca i Sineu i les porteries d'Alcúdia, Andratx, Artā, Banyalbufar, Bunyola, Calviā, Deiā, Esporles, Manacor,  Petra, Pollenįa, Porreres, Puigpunyent, sant Joan, santa Margalida, Sencelles, Sķller i Valldemossa.


endavant