Any 1699

Propietats.

Son Moranta és de Joan Ripoll "Rebassa"
Son Bauçà de la Torre Rodona és del prevere Sebastià Bauçà i és valorada en 6.250 lliures.
   
Any 1699- Fi de l'obra del convent de la Mare de Déu del Socors a Palma.

Any 1699-Pau Roig dirigeix la reconstrucció de la Torre d'en Pau.

15 de març de 1699 - Pregàries contra la sequera.

6 d'abril de 1699- El magnífic Pere-Antoni Cererols compra un esclau i aquest li fuig . ACV, Cererols, llibre 3, f.° 104 v.°

    Als 6 d'Abril 1699 he comprat vn sclau cristià enomenat Bernat del Sr. Sabestia Raines per preu de setantè y sinch pessas de vuit... 75 ps.
    8. El dit asclau ab tres tots crisitians fugi de Paguera prop de Sta. Ponza auont ei evie un laut del patró Steva Simo de Matero y los s'an aporta el qual patró el divenras passat sobre de la nit se partí del moll
    y el dimarts qui vangue 21 de Abril ultima festa de Pasqua el dit patró vingué de Paguera y los avista los quals sen anaren enbarcar y los desenbarca en la Costa de Cataluñe fet en 1699.

8 de maig de 1699 - Miquel Ramis d'Aireflor és nomenat capità de Sencelles i del distriucte

19 de maig de 1699-Fundació de la confraria de sant Llorenç des Cardassar.

12 de juny de 1699-Adversaris de Llull destrocen la seva estàtua de l'Estudi General i deixen una inscripcio,
qui diu: Inter haereticos locum.

16 de juny de 1699 - Boda de Gabriel de Berga Santacília amb Isabel Safortesa Sureda de Santmartí , filla de Pere Antoni de Safortesa i de Beatriu Sureda de Santmartí.

23 de juliol de 1699-Antoni Vanrell aporta un solar per fer la capella del Roser a Montuïri a canvi  de conservar un pas i de tenir el sepulcre a la mateixa capella.

31 de juliol de 1699-Boda de Joan Antoni de Boixadors i Pinós, sisè comte de Savellà, i futur virrei austriacista de Mallorca,  amb Dionísia de Santmartí i Safortesa.

2 d'agost de 1699 - Festes a Ciutat en honor de Ramon Llull.

23 d'agost de 1699 - Mor Elionor de Berard Cotoner que és enterrada a sant Domènec.

27 de novembre de 1699- Carlos II nomena superior dels ordes militars de Santiago, Montesa, Alcàntara i Calatrava a l'abat de La Real.endavant