Any 1704:

    L'any mil setcents i quatre
    hi va fer un deluví,
    i no hi havia cap pi
    qu'estigués segur, ni mata.
    Jo jeia prou descansat
    dins Son Pou, dalt sa llitera,
    i me vaig girar derrera:
    penyals i qualque olivera
    tot devallava mesclat.

   
Any 1704- El virrei Francisco Antonio Fernández de Velasco reprimeix els austriacistes a Catalunya.

   
Any 1704-Els Fuster de Palma tenen la seva sepultura gremial a Sant Francesc.

   
Any 1704-Construcció de la capella major de l'església de Binissalem. D'aquest any és també l'escultura del Sant Miquel de Gaspar Oms situada a la façana de la mateixa església a Palma. També es construeix la capella de S' Arracó.

   
Any 1704-Fi de la construcció de l'església de La Concepció.

   
Any 1704-Conflicte entre el trinitari Juan Antonio Bello, administrador general de l'hospital d'Alger i el mercedari Antonio Fernández, procurador general de la redempció a Mallorca.

16 de febrer de 1704 - Mor Joan de Berard i Berard, vidu d'Aina Descallar Serralta i és sepultat a sant Francesc.
   
1 de març de 1704 - Decreto en Despacho de 1º de marzo de 1704, expedido por el Consejo de Aragón luce merced a D. Nicolás Truyols y Dameto de título de Marqués de la Torre en el Reyno de Mallorca. Y respecto de que este sugeto se ha constituido indigno e incapaz de conservar este honor por haber, despues de susodicha ocupación de aquella ysla por las Armas enemigas, presentado el referido Despacho, y pedido otro nuevo, que obtuvo de aquel intruso gobierno y que se ha quemado ya con los demás en género. He resuelto que la referida gracia se cancele y borre en los libros y registros de la oficina por donde expedió para que no guarden señales ni memoria de ella. Tendrase entendido en la Camara y se executará assí (AHN Consejos, lib. 2.121, 91-91v. Aranjuez, 31-V-1716.)


   
1 abril de 1704- Onofre Ribot, escultor,  cobra 12 lliures per una figura del sant Crist feta per orde dels jurats de santa Maria.

   
maig de 1704 - El virrei cessa a Ramon Brondo en el càrrec de clavari bosser.


4 de maig de 1704

A Portugal comença la Guerra de Successió Espanyola, amb el desembarcament a Lisboa de l'arxiduc Carles d'Àustria.

7 maig 1704

Neix Carl Heinrich Graun, compositor alemany.

A Portugal, el rei Pere II, reconeix l'arxiduc Carles d'Habsburg com a successor legítim de la corona espanyola amb el títol de Carles III.

   
1 de juny de 1704-"Jo debaix firmat, Carlos Pomar argenter he rebut del honor Joan Colom àlias Bresca jurat lo any present y sindich vuitanta cuatre lliures, dic 84 11. y son per plata hor y las mans de la creu de plata he feta
per la iglesia de dita vila (Selva) y diferents adops com son adobar la custodia y arreus de dita y ab dita cantitat estich satisfet"
   
6 de juny de 1704-Declaració de guerra dels borbons contra Carlos III d'Àustria, i contra Portugal.

   
8 de juny de 1704- Surten 300 soldats cap a Menorca.


juny de 1704 - Martín Gil de Gainza comunica als jurats que ha alçat unes cases per a la família (Can Chacón) en el bastió de la Creu i demana el dret de l'aigua de la font de santa Creu.

Juny de 1704 - Diego de Liñán Muñoz és nomenat regent del Consell d'Aragó.
   
Juliol de 1704-Felipe V demana un subsidi per a la coronació.

   
9 de juliol de 1704- El Virrei Pueyo disposa "Per quant los Mags. Jurats de la présent ciutat y regne de Mallorca nos han représentat los abusos tan grans ques fan en la présent ciutat el dia de St. Christofol, que se celebra la sua festa als 10 juliol, de anar molts homens y atlots mascarats y untats de almanguera et alias, fent gran ruido y ab farsa y violencia, no donados alguna cantidad, los atiren a la mar llensantlos al aigua, de que es segueix algunes riñes y males voluntats, y Nos han suplicat tinguessem a be de prohibir tals abusos, y estorbar tals inconvenientes"..."manam a tôt hom generalment, de qualsevol grau, lley o condicio sia, quel día de St. Christofol no se atrevesca en anar per la ciutat ni per altres parts, tôt sol, ni agabellat ab altres mascarats, ni sens masca ra r, prenint ab violencia o sens ella ninguna persona per tirarla al mar, ni conmposarle, ni al disapte de dita festa ni altre día, en pena de un mes de preso y de cent sous y altres a nos reservades"

   
1 d'agost de 1704- Les tropes angleses, holandeses i catalanes posen setge a Gibraltar, controlada per la Corona de Castella des de 1452.

   
4 d'agost de 1704- Ells exèrcits francesos i espanyols es rendeixen a Gibraltar a les tropes angleses,holandeses i catalanes.

   
14 d'agost de 1704 -Benet Móra és el nou ecònom de Puigpunyent.

   
31 d'agost de 1704- Arriba el virrei felipista Baltasar Cristóbal Hixar Portugal i Escrivà.

   
setembre de 1704 - Tres-cents homes mallorquins s'incorporen a la guarnició de Menorca per a la defensa.

   
setembre de 1704 - Francesc Ametller és nomenat regent de l'Audiència a Mallorca.

setembre de 1704 - Fi de l'obra de la capella del sant Crist de S'Arracó.
   
Octubre de 1704-En compensació a la pèrdua de la procuració reial, l'austriacista Nicolau Truyols Font de Roqueta obté el títol de marquès.
  

25 d'octubre de 1704- Entre tres naus sarraínes,a la badia de Palma roben un llaüt a Gabriel Medinas.

8 de novembre de 1704 - Mor Elionor Cotoner Descallar, vídua del militar Francesc de Berard i Gual que va estar al servei del monarca espanyol a Nàpols.
  
    13 de novembre de 1704 -Els habitants de S'Arracó es comprometen a aportat sis quarteres de blat a la Comunitat de preveres d'Andratx a canvi de l'obligació d'aquests d'enviar un sacerdot per dir la missa els diumenges i festes.

    14 de novembre de 1704.- Damià i Sebastià Caimari, germans, fusters i organers, confessen haver rebut de Fra Gabriel Ramis, prevere, procurador del Convent del Socors, certa quantitat per la fàbrica dels orgues de la mateixa església. (ARM-Prot-T-795 f. 137).

15 de novembre de 1704 - Neix Maria Dameto Sureda de Santmartí.


endavant