Any 1721

   
Any 1721-Lluc Mesquida Florit treballa el paviment, les voltes i el campanar d'espadanya en el convent de Mínims de Muro.

Any 1721 - Mor el pintor Jaume Blanquer Gomila agredit amb l'espasa pel mercader Pere Horrach.
   
Any 1721-Retaule major de sant Bernadí de Petra.

   
9 de gener de 1721- Mor Sebastià Roig, rector de Muro.

   
17 de gener de 1721 - El Marquès de Casafuerte, Juan de Acuña,  prohibeix els jocs d'atzar.

23 de febrer de 1721- Hi ha 111 persones destinades a la guarda i defensa de torres i talaies a Mallorca i a Cabrera per un valor entre tots de 4.827 lliures i 4 sous.També es destinen 169 lliures als tamborers de Ciutat. (Arxiu Municipal de Palma, Libro de Pedimentos de 1721 i 1722, Fol.51).

28 de febrer de 1721 - Mor Jerònia Trullols Font de Roqueta, propietària de Son Vida, sense fills. L'hereden els seus germanastres Jordi i Nicolau Trullols Dameto. El primer era l'inquisidor de Mallorca.
   
24 de març de 1721-Terratrèmol a Biniarroi, Selva.

"Carta del rector de Selva sobre cert terremoto.
Pos en noticia............ con avuy dia de la Encarnatio, circa mig dia, me handonat noticia com en vna montaña a la part demunt del lloch de Viniaroy havia aparegut este mati vn gran terremoto, y que ana ven cayent molts abres de dita montaña, y que anaven abaxant per el comellar de ella; he passat abtota puntualidat, a dita montaña en compañía del Baile y Regidors de esta vila, y alguns eclesiastihcs desteRdo.Comú, y cert som quedats pasmats de lo estruendo, commosio de térra, peñas, y abres, que ha arrancáts, y encare el present persevera, la commosio de térra la qual no es eb temblor, si que va crexent la térra com si bulla, y estenense, arrancant abres, a vista de lo qual he passat a fer fer a la gent qui concurría diferents actesde contritio, fent los eclesiastichs, qui en mi venian diversas deprecations al Señor, he enviat luego a la Parrochia para que expossasen patent el SS.Sagrament, fent oratio continua los eclesiastichs y altres deprecations que feya el poblé, y esto ha durat fins circa mitge hora de nit que som jo arribat en esta Parrochia....


"He preguntat a los mes vicins de dita montaña si sabían com se era comensat dit terremoto,y me han dit que eyi a la tarde que contavem els 24 reperaren que en un lloch pla de la falde de ditte montaña sorti vna grandissima cantidat de aygua que podría nadar vn vaxell y dins poch instans se torna entrar dintre la terra la matexa aygua, y après mes avall de dit puesto torna sortir altre multitut de aygua que pensaven negaría dins breus instans différents horts que haya en la falda de ditta montaña, y tornantsen entrar ditte aygua dins la matexa terra sens seber per haont havia près; y que vuy en amenexer el dia se ha comensat dit terremoto, ó motio de terra en el puesto haont sorti la primera vegada le aygua, y de aqui la matexa motio de terra es pasade a los horts, arrancant tots los abres y mudant la terra de vna part a la altre, y va continuant abaxant per dita montaña, sens veura gota de aygua  si a solas le terra que va crexent com sia un munt de cals viva después de haverhi possade aygua." (Carta de Francesc Mateu,  rector de Selva)

   
2 de març de 1721- Bateig de Joan Crespí Fiol, missioner, a la Seu.

   
3 de juny de 1721- Mor Jaume Cànaves March, pollencí, bisbe de Malta.

   
3 de juliol de 1721 - Mor el bisbe de Mallorca Atanasio de Esterripa Trana-jáuregui i és enterrat a la Seu..

   
Setembre de 1721- El Marquès de Casafuerte designa  al brigadier Manuel Félix Osorno y Herrera al front de les tropes que han de lluitar contra els bandolers.

   
30 de setembre de 1721- Mor Pedro Jerónimo Net Ferrandell que és enterrat a la capella dels Net a l'església de sant Jaume.

   
23 de novembre de 1721-Mor el coronel Juan Bautista Belloto Dezcallar.

   
24 de novembre de 1721 - Benedicció de la casa de sant Gaietà dels Teatins en el carrer del Sitjar (ara carrer de la Concepció 64).


endavant