Any 1734


   
Any 1734-Can Granada era de Baltasar Rossinyol de Zagranada i Dameto.

   
Any 1734 - Els teatins intenten instal·lar-se a santa Margalida en el turó de Sa Capella, però l'oposició del rector de la parròquia ho impideix.

   
Any 1734 - El militar botifler Juan Ballester Zafra participa en la construcció de les fortificacions d'Oran.

   
11 de març de 1734 - Sentència del bisbe de Mallorca que ordena la inspecció de l'estat de ruïna del convent dels observants de Sóller, per a dictaminar si escau el seu trasllat. És una causa que segueix la Congregació en defensa de la parròquia de Sóller, contra els Franciscans Observants.

   
17 de març de 1734 - Mor a Mèxic  Juan de Acuña, marquès de Casafuerte, que va ser capità general de Mallorca.

   
2 de juny de 1734-Gaspar Oms cobra per les claus de les voltes tercera, quarta i cinquena de l'església de santa Maria del Camí.

   
5 de juliol de 1734 - Mor Ramon Morro Pastor, dipositari reial.

31 de juliol de 1734 - El Gremi de Teixidors de lli cedeix part del seu corral a l'Ajuntament per a l'ampliació de la carnisseria de santa Eulàlia.

   
9 d’agost de 1734, Clara Belloto, viuda del magnífic Joan Antoni Llebrés, ciutadà militar, arrenda a Miquel Fiol, Verd, conrador del terme de Ciutat, el rafal de Son Hug, de 37 quarterades, per ànnua mercè de 260 lliures mallorquines pagadores en tres terces iguals, segons consta a un contracte d’arrendament validat pel notari Joan Sales (ARM, S-195, f. 36).

   
5 de setembre de 1734-Neix Francesc Gaietà Cotoner Llupià.

   
13 de setembre de 1734-Mor Maria Teresa Llupià Gelabert, mare de Francesc Gaietà Cotoner.

   
«Die 19 Sepbre. 1734. "Congregáts y ajuntats en la casa de Universitat de esta vila de Alaró los honors jurats... y ab asistencia del Baile Reyal Antoni Frau..., fonch proposat per Pere Antoni Ordines que se ha fet aportar una reliquia del glorios St. Roch de Montpeller, si son de sentir péndrela per quant lo tenim per Patró (protector, advocat?)' de esta Vila de lo any del contagi ensá... Fonch conclus que se prenga dita Reliquia pagant tots los gastos de bens comuns que serán necessaris per dit effecte"

   
29 de setembre de 1734 - Vicenç Ferrer de Santjordi és nomenat dipositari reial.

   
12 de novembre de 1734-Tres dies de pluja desborden Sa Riera i sis pams d'aigua depassen el Pont de Jesús.


endavant