Any 1747- Antimilitarisme mallorquí.

Any 1747: Hi ha 55 forns a Palma i cadascun ha de posar el seu nombre al pà.

Any 1747-Collita de 269.676 quarteres de blat a Mallorca, amb un dèficit de 100.000 per al consum.

Any 1747-"Art de conró", obra de Monserrat Fontanet.

7 de gener de 1747 - Jocs de canyes en el Born per la proclamació de Fernando III de Mallorca i VI de Castella.

18 de gener de 1747 - Mor Antoni Lliteres Carrió, músic artanenc de la Capella Reial al servei de Carlos II d'Àustria.

31 de gener de 1747-Incorporació obligada a l'exèrcit de tots els fadrins que es capturen en els carrers de Palma.(A.Campaner, Cronicon majoricense ps. 534-35.

" Fue tan cruel esta persecución, que quien no la vio no podria creerla, pero lo que escribo es la pura verdad, y aseguro que oi decir a personas cuyos hijos eran esclavos en Argel, que se tenian por muy dichosos pues preferian que sufrieran servidumbre en tierra de moros, a que con tal inhumanidad fueran tratados entre cristianos.»

6 de febrer de 1747-Mor Miquel Serra Ferrer, rector d'Alcúdia.

15 d'abril de 1747- Mor Manuel d'Orneta, inquisidor de cort.

4 de juliol de 1747-Mor Miquel Cotoner Salas que és enterrat a sant Domingo.


25 de juliol de 1747. Construcció de l'església de Bunyola: extret de la nota del rector Simó Masroig.
Se trebellave en dia de precepte als matins: redolant pedras fins a la Iglesia de la Mostre; aportant cals y  grave, y altres fent mescla etc. a que excitaven el poble los Obres y Rector especialment en temps del forn de cals trebellant el Rector com los demés.

Per les festes de St Jaume y Sta. Anna 1747 se feu lo andamio y bastiment del frontispicio de la Iglesia y al pujar la 1ª pedra ab la garga se repica les campanes.
En el fonament del frontispicio de la Iglesia se posaren dos quintáls de tefona, un de Can Mas y altre de Can Negret y varias sotmolas y cuxeras de tefona; dos sotmolas de Antonia Palou de Juan Vda. y quatre cuxeras del Sr. Onofre Agüilo de Son Garcías;de forma que en la cantonada qui mira a la part de la Plaça baix del primer cantó que se veu. ay 5 pessas entre sotmolas y cuxeras una demunt de la altre.
Dona Çatalina de Salas y Togoras donà licencia de treurer guix de Barcelona per la Iglesia a petició del Rector.
El Dr. en ambos drets Juan Mas dona per la obra 4 pins; El Sr. Onofre Aguiló donà dos pins; el Sr. Raphel Garau de Juan dona dos pins y un poll; D. Ramon Cavalleria 4 peus drets de poll: D. Ramon Despuix Conde de Montenegro dos peus drets de poll de Son Serralta; Dona Cisilia Çaforteza dos polls de Honor: mes tallaren 8 pins los millors de la Cumuna per solas puix al present se trobe molt exauste de lleñam: Arnau Sòcies de un pinar comprat 4 pins; Dona Bietriu Berga de Alfabia 2 polls; Matheu Amengual de Juan dos pins y un poll
Dona Cecília Çaforteza dona un poll, del molí baix de Can Garau...
Don Salvador Oleza donà de Son Creus 6 pins per peus drets...

L'amo Antoni Company dona un poll, dona Maria Cotoner Vda. dona un poll, don Juan Torrella dona un poll, Juan de Cane Pou dona dos peus drets de poll. Son Berenguer de Sta. Maria dona un poll.

 

                                Guillem Mesquida

27 de novembre de 1747-Mor el pintor Guillem Mesquida Munar a la seva casa del carrer del Àngels 6 de Ciutat i és enterrat en la sepultura dels Munar a la capella de sant Antoni de Pàdua de sant Francesc de Paula.

 
                                               


 

segueix