Any 1751-Corrupció política a Santanyí.

Any 1751- Mor Domenec Miquel Terradellas, compositor.

Any 1751- Habitants de Santanyí denúncien pràctiques d'especulació per part dels regidors del poble, arnb grans adquirits per fer cara a la carestia.

14 de febrer de 1751- Boda a sant Nicolau d'Elionor Aguiló Aguiló, "la princesa dels xuetes ", amb Onofre Aguiló Cortès, menor. Era propietària de Son Santiscle, Son Moix Blanc, Son Pisà, Son Cotoner,Son Sacarès, del rafal la Bombarda i de Son Brondo.

16 de febrer de 1751- "... se publica en St. Francesch de la present Ciutat de Palma al matí, la elecció de Provincial feta en persona de fr. Barthomeu Riera Pre. y religiós de N. P. S. Francesch per su Santedad del Papa Benedicto XIV y per el matex fonch tambe elegit reformador de la Provincia."

26 de març de 1751 - Sor Margarida Serra, abadessa del monestir de santa Maria de l'Olivar exposa la situació de misèria en la que viuen les 56 religioses de la comunitat. (AMP - Libo de Pedimentos- Any 1752, fol.5).

27 de març de 1751 - La comunitat de sant Jaume apel·la contra una sentència favorable als Carmelites i contrària als interessos de  la comunitat referent a la sepultura de Joana María Martí Seguí, filla de Bartomeu i Isabel.

3 de maig de 1751-Comença la construcció del campanar de l'església parroquial de santa Maria del Camí, sota la direcció de Fra Albert Borguny, dominic.

"Als 7 maig, se publica un pregó ab que se prohibí lo embarco de llanes y pells de llana per treurer del Regne de Mallorca, y pochs dias antes se havia publicat altre prohibint la extracció de sedes que no fossen obradas." (Noticiari del doctor Bartomeu Bennàsser de Gabellí).

Juliol de 1751- Publicació del primer volum de l´Encyclopedie per Diderot i D´Alembert.

2 de juliol de 1751 - Decret contra la Masoneria de Fernando VI d'Espanya.

5 de juliol de 1751 - Francisco Petriz Manrique, de Tudela, és nomenat governador del castell de Capdepera.


endavant