Any 1762

Any 1762-Isabel Bennassar viuda de Pere Morro de Camarata té 20 propietats de 8.587 lliures a Selva. Joana Aina Morro, viuda de Miquel Català té a Selva 18 propietats valorades amb 7310 lliures. Bartomeu Amer de Selva té 8 propietats valorades en 10.450 lliures. Guillem Pont-i-Vic Reus té 21 propietats a Selva, valorades amb 5.865 lliures. Lluc Sastre de Son Lluc (Selva) té 12 propietats valorades en 8.083 lliures.

Any 1762 - Construcció de la nova planta de l'Hospital de sant Antoni en el carrer de sant Miquel segons la proposta que va fer l'arquitecte Jordi Costa l'any 1729.

19 de gener de 1762 - Reial Ordre que disposa la formació a Mallorca de dos regiments de Milícies amb dos batallons (dits de Mallorca i de Palma)  cadascuna per a la defensa de l'illa atesa la guerra amb Anglaterra i Portugal.

11 d'abril de 1762- Mor Josep Serralta, el darrer de la nissaga dels Serralta i és enterrat a la capella de sant Jacint a sant Domingo.

14 d'abril de 1762-Plogué durant dotze hores a Palma de manera profitosa. (Dietari d'un ciutadà de Mallorca).

A
ls 22 abril 1762, circa una hora antes de Ave Maria, mestre Cristophol Llompart de Inca y Francesch Castañer fadri de ofici de Sóller estaven demunt lo arch major de la Iglesia vella  qui va del Roser a Sta. Bàrbara este caygue, y los dos ab dit arch; foren tepats de pedreny, los tragueren y entonces Jo el sobredit Rector los vaig olear, lo endemà los aportaren a Ciutat; Mestre Llompard mori als 9 may 1762 y Castaner visqué y tengue un bras trencat. (Nota del rector Marroig sobre la construcció de l'església de Bunyola).24 de maig de 1762: "el Sr. Comandant notifica una orde a lo rector de la Universitat Dr. Truyols que el Rey no vol perjudicar la Universitat pero que li don una llista de tots los estudiants matiiculats y que heya escepcio de nengun estudiant per entrar en quintas o milicias en no estar in sacris, o que tengan prebenda eglesiastica." (Dietari d'un ciutadà de Mallorca)

17 d’agost de 1762 Gran tempesta a Ciutat:
"el pla del Carme era tot un mar, mata tots los gorrions de los Horns que la gent después de pasar el terboli neplegava moltissims:el clasto del Carme era una riera, la Isglesia tota corria de aygua, la Riera venia sis palms per damunt el ponterro de Sta. Catalina" "Als 30 setembre es arribat el correu de Barcelona en esta Ciutat de Palma y ha portat la noticia, com el Ilm. Sr. D. Llorens Desputx, bisbe de Mallorca, esta elegit per archabisbe de Tarragona, y sen es anat de esta Ciutat de Palma a Barcelona para passar después a Tarragona els 15 de maig 1763 al mati ab los corsaris de España."

25 d'agost de 1762 - Mor Mateu Muntaner Cabot de l'Olivaret i és enterrat a l'església parroquial d'Alaró.

30 de setembre de 1762- Mor Lluc Mesquida Rosselló i és enterrat a l'església dels mínims de santa Maria.

8 d'octubre de 1762 - Mor el prevere Miquel Terrassa i és enterrat a l'església de Binissalem.


19 d'octubre de 1762 - Mor Rafel Sabater Ribas, frare mínim de Sineu, que va ser qualificador del Tribunal del sant Ofici.

11 de novembre de 1762-Mor Damià Gelabert, comanador de sant Antoni Abat.


21 de desembre de 1762- Arribada la pau es dissol el regiment de milícies de Palma i només resta el de Mallorca.endavant