Any 1774

Any 1774- El bisbe Juan Díaz de la Guerra decreta que l'asil eclesiàstic a Mallorca quedi limitat a l'església de Santa Eulàlia, dintre de les muralles, i la de Sant Magí, extramurs, les esglésies parroquials de les viles, i el Convent de Llorito.

Any 1774-Establiment de Son Barceló (Sant Joan) en 23 porcions.


 Any 1774-En unes obres en el carrer Morey de Ciutat troben una estátua i un cap de marbre de l'època romana, a mes de monedes i altres materials.

8 de febrer de 1774-Neix Juan de la Cruz Armengual Nicolau, frare del Carme.

16 de març de 1774 - Plou (BSAL de 1885-1886)

27 de març de 1774 - Mor el pintor Joan Muntaner.


21 de juliol de 1774- Neix Guillem Ignasi de Montis  Pont-i-Vich, marquès de la Bastida, i cap superior polític dels governs constitucionals. Era lliberal.

26 d'agost de 1774 - Arriben a Palma dues fragates del Duc de Toscana en guerra amb els moros.

18 de novembre de 1774 - Plou (BSAL de 1885-1886)


endavant