Any 1779-Corsarisme mallorquí.

Any 1779 -Carles III ordena rehabilitació del Port d'Alcúdia.Gener de 1779-Muy Señor mió:
El Cavildo de esta Santa Iglesia en el extraordinario que se celebró dia 12 del mes de diziembre último leyó la resolución acordada por el Supremo Real Consejo para que en esta cathedral se prediquen en lengua castellana todas las doctrinas y sermones a fin de entender el idioma castellano conforme lo resuelto por S.M. en su Real Cédula de 23 del mes de junio de 1768.
Solicito este cavildo de acreditar su zelo contribuiendo con quanto esté de su parte a que logren su devido effecto las justas intenciones de S.M. desde luego después del recivo de la carta de V.S. empezaron a predicarse las doctrinas en lengua castellana y continuarán a predicarse en esta Santa Iglesia, assí esta especie de pláticas, como los demás sermones en el mismo idioma.
Es quanto tiene que decir el Cavildo en contestación a la de V.S. para que se sirva ponerlo en la superior noticia del Consejo, con cuyo motivo ofrece este Cavildo a V.S. sus viejos deseos de complacerle y de que el Señor prospere a V.S. dilatados años.
Aula Capitular de Palma y enero 7 de 1779.
B.L. M. de V.S. sus mas affos. seguros servidores. Por el Cavildo y Canónigos de la Santa Iglesia de Mallorca, Don Christoval Martorell, Don Antonio Despuig. Señor Don Pedro Escolano de Arrieta.
A.C. — Resoluciones Capitulares (1778-80), f. 141-141 v. Copia.


2 de gener de 1779 - Plou (BSAL de 1885-1886)

El 9 de febrer de 1779 á les 19 hores és té la visió d'una aurora boreal cap a la Tramontana.
13 de març de 1779- Posada en marxa del Semanario Económico, fundat per Antoni Gibert.

16 de març de 1779 - Plou (BSAL de 1885-1886).

24 de març de 1779 - Crida per la qual s'autoritzen les dones a treballar en "labors pròpies" i a vendre els  seus productes sense necessitat de subjecció gremial.

22 de maig de 1779 - Reial Cèdula ordenant que es reestableixi i habiliti el Port marítim de la ciutat d'Alcúdia en el Regne de Mallorca al seu antic curs, i que en conseqüència s'obri i s'estableixi la Duana competent en la conformitat, i sota les regles que es preescriuen.

23 de juliol de 1779 -Mestre Rafel Torres firma haver rebut 240 lliures "per l'escultura de fer tres figures, la una de Sant Joan Baptista, altra de Sant Mateu y altra de Sant Simó: pintar-los, dorarlos y posar-los en el Quadro Major de la iglésia de la vila de Deià ".

24 d'agost de 1779 - Antoni Barceló Pont de la Terra, comandant de les forces de bloqueig a Gibraltar.

3 de setembre de 1779 - Un llamp fa caure la part superior del campanar del castell de Capdepera.

26 de setembre de 1779 -El corsari Pere Antoni Montcades ha arribat al moll de Palma amb una barca holandesa carregada de sofre i un doguer danès que ha capturat amb el seu vaixell Verge del Carme. D'altra banda també hi ha en el moll un doguer suec carregat de robes i mercaderies capturat amb el seu xabec mare de Déu del Roser.


23 d'octubre de 1779- El rei confirma que el Regiment de Milícies de Mallorca es regeix de la mateixa manera que els regiment peninsulars i només confirma el privilegi de mantenir-se només per a la defensa de Mallorca sense haver d'intervenir a l'exterior.

24 d'octubre de 1779 - Ha arribat al moll de Palma Francesc Capó, corsari, amb el bergantí danès santa Aina, que amb set tripulants anava carregat d'arróç, cotó i oli.

4 de novembre de 1779 -Benedicció de l'església de Sant Gaietà a Ciutat.

4 de novembre del 1779 - El comte de Floridablanca agraeix en una carta enviada des de l'Escorial als armadors Domingo Cortès iJosep Valentí Fortesa Aguiló la seva contribució corsària al servei del rei.

    

 endavant