Any 1786


Any 1786 - Estructura productiva- A Palma hi ha 410 teixidors de lli, 290 sabaters,236 fusters,170 marxandos,169 paraires,167 hortolans, 130 ferrers, 130 curtidors, 117 corders,109 pescadors, 90 esparters,82 argenters, 81 lletrats, 76 picapedrers,74 teixidors de llana,  74 sastres,72 moliners de vent,70 procuradors i escrivans, 68 moliners d'aigua, 55 cirurgians, 55 forners,52 velluters, 52 flassaders,46 poalers, 43 gerrers, 39 notaris, 36 midadors i porgadors, 28 metges,  26 pintors i escultors, 26 traginers de garrot, 25 capellers, 24 boneters,16 mesuradors d'oli, 16 traginers d'oli, 14 torcedors de seda, 13 cerers, 12 apotecaris, 9 cadirers, 8 corredors d'orella, 4 saigs.

Any 1786- Edicte reial fa enderrocar les construccions sobre els ponts.

Any 1786- Dels pous de neu:"...que los pozos que tiene noticia y resulta del expediente de abasto de nieve del año 1786 , fojas 9 ad 13 , se hallan corrientes en esta isla, son siete, esto es,dos en el distrito de la villa de Buñola,el uno de D.Jaime Juan Villalonga, en el Teix, y el otro de D. Francisco Dameto, en la Serra; dos en el de Soller, en el Puigmayor, del Dr. D. Miguel Borras, y de D. Baltasar Serra; y tres en el de Selva, uno de Juana Ana Morro ,viuda de Miguel Cátala Galileu, otro de D. Guillermo Abri Dezcallar."(Llibre d'Ajuntaments de 1788 fol. 192.)

L'any 1786 la força armada estava formada per 1319 militars del regiment de Suïssos, 609 del regiment provincial,  551 dragons del rei,71 artillers, 58 de l'estat major i 4 enginyers, 20 tintorers, 18 cordoners i passamaners

Any 1786 - Segregació d'Auxella (Selva)

21 de gener de 1786-Se han mort los tocinos en casa, que son tres, pesen 20 roves, 18 lliures. (Dietari del doctor Fiol).

4 de febrer de 1786-Benedicció de la capella de la Mare de Déu de la Mercè a càrrec del canonge Dameto.

 13 de febrer de 1786-He comprat très unses tabach de pois al estany per 15 sous 2. per Sor M ª lgnacia.(Dietari del doctor Fiol).

18 de febrer de 1786- He comprat dues gallines a Plassa per 24 sous per abast de casa. (Dietari del doctor Fiol).

13 de maig de 1786 - Carta d'Antonio Valdés a José de Rojas sobre la possibilitat d'abastir el departament de Cartagena amb el llí i cànyol de Mallorca i amb el carbó de pedra de les mines de Bunyola i de Binissalem. (Doc 352 - Fol.359 de la Colecció de Documents de Vargas Ponce-Museo Naval)


27 de juny de 1786- Mor Jaume Palou, comanador de sant Antoni Abat i de Pàdua.

11 de juliol de 1786 - Carlos III ordena enllumenar les ciutats.


18 de juliol de 1786 -Publicació d’una treva de 30 anys amb Alger.

En els mesos de juny i juliol es consumiren a Palma 1498 portadores o quintars de neu (Llibre d'Ajuntaments de 1788 fol. 192.)


16 d'octubre de 1786-Rogatives per la pluja.

27 d'octubre de 1786 - L'Ajuntament de Palma, per qüestions de salut pública, ordena el cobriment de tots els safereigs del municipi excepte els que es dediquen a amarar cànyom i lli.(Llibre d'Ajuntaments de 1786, fol. 277)

24 de novembre de 1786 - Neix el pintor Pere Antoni Umbert a Palma.

endavant