Any 1789

Any 1789-Construcció del portal principal del santuari de Bonany.

14 de gener de 1789-Proclamació de Carlos IV rei d'Espanya.

17 de febrer de 1789- Joan Picornell Llabrés "Beato" és enterrat en el vas del Roser del convent de Lloret.

28 de febrer de 1789 - Reial cedula per la qual s'autoritza als espanyols metropolitans o d'Índies a fer expedicions negreres sense cap limitació.

28 de febrer de 1789-«Los abayx firmats convenim ab tracto de una campane per la iglesia del lloc de Llubí en los pactes sigüens: Pmo. és pacte que ha de pezar la campane nova sis quintàs, poch més o menos, esto és, los quintàs per a la vella a rahó de dotze lliuras el quintà y lo que pezarà més la nova que la vella a rahó de nou sous la lliura; y per ser axí lo firmam, vuy als 28 fabrer 1789. Mre. Martí Cardell, fundidor. Antoni Joseph Romaguera, Pre. y Vic. de Llubí, en nom de los Obrers Majors».

Any 1789-Retaule de Josep Sastre Tamorer per a l’església de Montuïri.

22 de març de 1789 - Mor Joan Antoni Boixadors.

25 d'abril de 1789-Mor Cecília Zaforteza de Berga. L'hereda el seu nebot Juan Burgues Zaforteza i Sureda.

27 d'abril de 1789-Mor Simó Masroig, prevere de Deià, rector de Bunyola.

16 de maig de 1789 - Reial Provisió per la qual es concedeix a l'Ajuntament de Palma l'ensenyament de cirurgia segons els plans de Francesc Puig per un plaç de quatre anys, prorrogables (setmanari Palma de Mallorca de 22 de maig de 1790).

Any 1789- Segons el Setmanari Palma de Mallorca (17 de juliol de 1790) el total de baptismes i defuncions registrats a Mallorca sense contabilitzar els dels convents és de 4.748 baptismes i 3.277 defuncions. Els llocs en decreixement són : Alcúdia (34 baptismes i 58 defuncions), parròquia de sant Nicolau (62 baptismes i 66 defuncions),  parròquia de sant J aume (54 baptismes i 68 defuncions). En canvi a la Seu els baptismes són 373 i les defuncions 24.endavant