Any 1791

   
Any 1791- Joan Belloto és el propietari de Son Rossinyol.
   
Any 1791- Joan Burgues-Safortesa Sureda es casa amb Cecília Borràs Feliu, filla d'un carnisser. La noblesa s'indigna per aquest fet.
   
Any 1791-Joan Muntaner Cladera fa el retaule de la Immaculada Concepció per a l'església dels Caputxins de Palma.
   
Any 1791- S'obri a Palma el carrer dels Forats cap a la Portella.

1 de gener de 1791- Prenen possessió del càrrec de diputats i síndic del comú , Joan Ferrà, sastre; Geroni Tomàs, curtidor; Guillem Roca, advocat i es mantenen Miquel Tous, escrivent i Antoni Marcel, constructor de veles. Els batles de barri nous són: per el quarter de santa Clara:Bartomeu Bordoy, Joan Amengual, Joan Serra, Nicolau Omella, Gabriel Marcó i Pere Antoni Sastre. Per el quarter de sant Jaume els batles són:Miquel Pons (Caputxines), Pere Andreu Salvà (sant Nicolau), Joan Mascaró (La Misericòrdia), Francisco Fernández (sant Felip Neri), Llorenç Pons (sant Miquel), Miquel Coll (El Carme). En el quarter de la Mercè els batles són: Antoni Ferrà (Banc de s'Oli), Melcior Planes (Olivar), Guillem Pasqual (Mercadal), Antoni Bover (santa Eulàlia), Josep Matina (sant Domènec),, Jordi Truyols (Seu). En el quarter de santa Creu: Gabriel Sacarès (Llotja), Francesc Canyelles (Porta del Moll),  Joan Sorà (santa Catalina), Josep Roig (Font del Sepulcre), Gabriel Oliver (Born), Damià Boscana (Hospital)

6 i 7 de gener de 1791- Arriben a Palma procedents de Cartagena 137 mariners llicenciats i altres 5 arriben d'Alacant.(Setmanari Palma de Mallorca 8/1/1791)
   
12 de gener de 1791 - Es concedeix un indult a tots els contrabandistes que no tenen delictes de sang.

21 de gener de 1791 - Mor Pere de Verí Sureda.


31 de gener de 1791 - Quan Elionor Fuster, esposa de Josep Antoni Miró, argenter passava sobre una tomba enfront de la capella dels Quatre sants coronats de l'església de santa Eullàlia han passat per ull dues lloses i sortosament ha caigut dins la tomba amb mals de poca importància. (setmanari Palma de Mallorca de 19 de febrer de 1791)
   
6 de febrer de 1791- Francesc de Villalonga Mir i Truyols redueix a delme pla el seu privilegi d'obtenir delme i tasca sobre les possessions de son Burguet i son Fiol.

11 de febrer de 1791 - Arriben de Cartagena 131 mariners llicenciats.
   
13 de febrer de 1791- Es celebra el primer ball de màscares per tal de finançar l'enllumenat de Palma.
   
21 de febrer de 1791-Inici de la sacristia nova de la parròquia d'Alcúdia.
   
2 de març de 1791- Supressió dels gremis. El mateix dia mor Joan Miralles, comanador de sant Antoni Abat.

10 de març de 1791 -  Bernat de Tortosa, tinent general, pren possessió de la presidència de la Reial Audiència.(setmanari Palma de Mallorca de 12 de març de 1791)
   
28 de març de 1791 - Antonio de Montis Álvarez obté el títol de marquès de la Bastida.
   
17 d'abril de 1791 - Jurament del batle de Calvià Francesc Sans, i dels regidors Miquel Bosch,Miquel Vadell,Joan Simó i Damià Carbonell, elegits per el canonge Antoni Bisquerra , apoderat del bisbe de Barcelona.
   
El 13 de maig de 1791 el Comte de Valdellano es dirigeix al Regente de l'Audiència de Mallorca enviant-li el breu del Papa pel qual s'extingeix l'Ordre de Sant Antoni Abad en els dominis d'Espanya i Mèxic.
    
11 juny 1791-El abax firmat he rebut del Honer Nicolau Canyellas majoral de Son Remon y obrer de St. Faliu de la Igla. del lloch de Llubí 30 11 y son a conta de la Astatua de St. Faliu que tenc fabricada p conta de dita Igla. y per ser axi lo firmo els 11 de juny de 1791. Son 39 11. Rafel Torres Asculptor.
   
Agost de 1791-Felip Bauçà recull dades de la flora, fauna, cultura i costums dels habitants de Nootka Sound i monta un observatori dins d' una tenda de campanya per fer observacions astronòmiques.
   
22 d'agost de 1791 - Neix Fernando Sada Montaner, marquès de Camporeal.
   
23 d’agost de 1791- Declaració espanyola de guerra contra el Marroc en resposta al setge de Ceuta.
    
   
3 de setembre de 1791- Consagració de l’església del convent dels Caputxins pel bisbe Pedro Rubio Benedicto.
   
14 de setembre de 1791- Mor Eliseo Belloto Morell Dezcallar y de Berard.
   
19 de desembre de 1791 - Una crida recorda l'obligatorietat de llevar els embants que impideixen veure la llum a les botigues de carrers estrets com el de l'Argenteria a Palma.


endavant