Any 1801

   
Any 1801- Posada en marxa de l'escola de filar de Petra.

Febrer de 1801 - Preus pagats pel Convent de sant Agustí de Felanitx: gallina vella a 12 sous; gerra d'oli a 2 lliures i 8 sous, un quartí de ví val 18 sous. Un jornal de mestre picapedrer val 7 sous

20 de febrer de 1801 - Fi de les lleves per a les guardes a la costa contra la pesta.(Manuscrit d'Antoni Ramon de Turtitx-Arxiu de Joan Cerdà i Setmanari Felanitx entre el 7 de maig de 1960 i 12 de gener del 1963, Pere Xamena)
   
4 de febrer de 1801-Josep Cotoner Despuig és designat regidor perpetu de Palma.

   
19 de febrer de 1801-Desembarca a Palma Gaspar Melchor de Jovellanos, de 57 anys, arribat amb el xabec del patró Pieras acompanyat del tinent coronel Ramon Despuig. El mateix dia és traslladat a la Cartoixa Valldemossa per un comandant del Regiment de Borbó i dos soldats.(el 18 d'abril segons Bover)

   
23 de març de 1801- Neix Enrique Andrés Victoriano de España, marquès d'Espanya i baró de Ramefort.


31 de març de 1801 - En l'encanteri de sant Salvador, els 73 anyes es paguen a una lliura i tretze sous cada ún. (Llibre de Consells...Ajuntament de Felanitx).

Abril de 1801 - Una barcella de sal costa una lliura i sis sous segons els registres del Convent de sant Agustí de Felanitx.

Maig de 1801 - Població de Felanitx: 1.713 famílies i 7.835 habitants.(Oficis ...Arxiu Parroquial de Felanitx)
   
5 de maig de 1801 - Neix Faust Morell Moragues Bordils Comelles, marquès de Solleric.


Juny de 1801 - La Sala de l'Ajuntament de Felanitx es troba en estat ruïnós.

Juny de 1801 - El jornal de batre que inclou home i bístia es paga pel Convent de Felanitx a 15 sous.
   
19 de juliol de 1801- Jordi i Ramona Martí Oliver estableixen Son Cloquell, juntament amb la Taverneta de Jesús , a l’oïdor de la Reial Audiència Lleonard Oliver i Oliver de Moranta, per un cens perpetu de 300 lliures pagador el 29 de setembre, segons consta en l’escriptura atorgada davant el notari de Ciutat Gaietà Socies Bover.

Agost de 1801 - Un pollastre es paga en el Convent de sant Agustí de Felanitx a sis sous.

28 d'agost de 1801 - Una portadora de neu es paga pel Convent de sant Agustí de Felanitx a una lliura i 16 sous.

Setembre de 1801 - El preu de plaça de la verema a Felanitx és de 1 lliura i 6 sous per somada.
(Manuscrit d'Antoni Ramon de Turtitx-Arxiu de Joan Cerdà i Setmanari Felanitx entre el 7 de maig de 1960 i 12 de gener del 1963, Pere Xamena).

Setembre de 1801 - El Convent de sant Agustí de Felanitx paga la terça de llampugues a 8 diners.

11 de setembre de 1801 - L'Ajuntament de santa Margalida encarrega al mariscal de Dragons del Regiment de Numància i a un de la terra conéixer les causes de la malaltia que causa  la mort dels ramats de la vila.(AMP-Llibre d'oficias de 1799 a 1801 ,fol 173)
   
19 d'octubre de 1801-Suïcidi de l'oficial Felipe Baranda.


Desembre de 1801 - El Convent de sant Agustí deFelanitx paga la lliura de torró al preu de quatre sous i sis diners.
   
21 de desembre de 1801-Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, senyor de la Bossa d'Or, hereda la cavalleria del Palmer.


endavant