Any 1802

   
Any 1802- Troballa d'una estatueta de Mercuri a Massanella.

   
Any 1802 - Segregació de S'Estepar (Son Servera).


Any 1802 - Construcció de l'oratori de Son Mesquida (Felanitx).
   
15 de febrer de 1802- Mor a Madrid Francesc Gaietà Cotoner Llupià, regidor perpetu.

   
24 de març de 1802- Giovanni Lazzarini és contractat per a la reforma de la casa que el cardenal Despuig té a Raixa i la conversió en palau.

   
25 de març de 1802 - Amb la ratificació del Tractat d'Amiens , Menorca torna a formar part de la monarquia espanyola.

18 d'abril de 1802- Pasqua.


   
5 de maig de 1802- El tinent coronel Francisco de Toro va a cercar Gaspar Melchor de Jovellanos a la Cartoixa i l'empresona en el castell de Bellver. Del calabós conegut com " l'olla ", Jovellanos escriu: «El alma se horroriza al aspecto de esta tumba de vivos; y, si de una parte, reconoce que no hay crimen a que no pueda llegar en su heroicidad la perversidad de algunos hombres, de otra no puede menos de admirar que sean muchos mas los que han aspirado a la excelencia en el arte horrible de atormentar a sus semejantes».


8 de maig de 1802 - S'inaugura una escola de nàutica a Mallorca amb setze alumnes.

Juny de 1802 - Una quartera de guix es paga a preu d'una lliura i quatre sous i una de calç a quatre sous. (Llibre de Consells...Ajuntament de Felanitx).

9 de juliol de 1802 - Reial resolució sobre la venda de tabac.

Agost de 1802 - La comunitat del Convent de sant Agustí de Felanitx està formada per 21 frares.
   
17 d'agost de 1802- Boda d'Aina Cotoner Despuig amb Antoni Dameto Despuig.

Setembre de 1802 - El Convent de sant Agustí de Felanitx paga la cana de drap a 14 sous.

Setembre de 1802 - El preu de plaça per a la verema de Felanitx és de 48 sous per somada.
(Manuscrit d'Antoni Ramon de Turtitx-Arxiu de Joan Cerdà i Setmanari Felanitx entre el 7 de maig de 1960 i 12 de gener del 1963, Pere Xamena).

Octubre de 1802 - La lliura (1200 grams) de carn de moltó es paga a 7 sous, 6 diners; la de vedella a 6 sous, ; la de cabra a 5 sous i les freixures a 4 sous (llibre de Consell.... Ajuntament de Felanitx).

23 d'octubre de 1802 - On ara és la Plaça Major: M. I. Sr.—Los vecinos de la manzana nueva a V. S. M. I. rendidamente exponen: que hay un callejón, que de una parte confronta en dichas casas nuevas y de otra á la casa de Comedias, y de otra la Inquisición, en donde se ha echo un lugar de torpezas, y acuden de todas partes por dicho afecto gentes de la menor prosperidad.(AMP, Llibre de Documents de 1802.).

Novembre de 1802 - El Convent de sant Agustí de Felanitx paga la lliura de sucre a 3 sous i 6 diners.
   
6 de novembre de 1802- Prohibida la importació de cotó i seda a Espanya.

   
23 de novembre de 1802- Neix a Palma, Francisco Javier Rocaberti de Dameto y Boxador , comte de Perelada i grande de España.


endavant