Any 1836


   
Any 1836-Palma queda dividida en quatre quarters: santa Creu, santa Clara, sant Jaume i la Mèrcè, i cadascun té sis barris.

   
Any 1836-Supressió dels gremis.

   
Any 1836 -Construcció del cementeri d'Esporles.

   
Any 1836- Suprimida la Congregació de l'Oratori a Palma.

   
Any 1836- Expansió de la malaltia de l'angina contagiosa a Santa Maria del Camí.

   
Any 1836- Josep Espanya Rossinyol de Defla i Cuirassans és el nou propietari de Son Rossinyol.

   
1 de gener de 1836- Antoni Sanxo Blanes d'Artà, franciscà exclaustrat, surt cap a Puerto Rico.

2 de gener de 1836 - Mor a la parròquia de sant Nicolau,  Llorenç Buades Carbonell, frare agustí exclaustrat que va prendre per nom el de Nicolau.
   
5 de gener de 1836-José Maria Bremón Lopez de Castro, governador civil de les Illes Balears

   
6 de gener de 1836- Mor afusellat l'absolutista sublevat a Manacor, Bartomeu Riera "Tafal" a l'esplanada de Santa Catalina.

   
19 de febrer de 1836-Un decret disposa la venda de tots els béns del clergat regular.


26 de febrer de 1836 - El blat costa vint sous per barcella. Aquest dia els carrabiners troben en el terme de Felanitx 14 carros carregats de blat de contraban i els que els menen fugen. Els sacs es descarreguen entrant a la vila i la gent el s roba. (Manustrits de Pere A. Bibiloni)
   
1 de març de 1836 - Arriben 24 carrabiners amb els seus comandaments a Felanitx a recuperar el blat de contraban robat i a prendre declaracions sobre els fets.

6 de març de 1836 - L'Ajuntament de Felanitx prohibeix tirar la vinaça al carrer.

8 de març de 1836-Un decret de l'estat adjudica cinc rals diaris a tots els religiosos esclaustrats.

   
26 de març de 1836-Són executats a l'esplanada de santa Catalina els conspiradors carlins eivissencs Joan Arabí (a) Baríes, Miquel Rosselló, Joan Ribas (a) Trui.

   
27 d'abril de 1836- Mor Dionisia Rossiñol de Defla Comellas Villalonga, esposa del comte d'Espanya Carlos José Enrique, absolutista carlí.


Del 27 d'abril al 9 de maig plou cada dia de manera desigual a Felanitx.
   
9 de maig de 1836-  Les corts espanyoles decideixen la supressió de les cases religioses masculines.

   
11 de maig de 1836- Ermitans de Betlem: M. I. S. En contestación al oficio de V. S. que acabamos de recivir,
devo decirle que en seguida de enterados de el, todos los ermitaños de esta ermita de Betlen, nos hemos quitado las barbas y nos hemos vestido de seculares y el P. Miguel se ha vestido de clérigo y lo comunicamos ? V. S. por su aviso. Dios guarde ? V. S. muchos años. Arta 11 Mayo 1836.—Antonio Basello, hermitaño superior de la hermita de Betlen.Al M. I . Sr. Vicario General Governador.

17 de maig de 1836 - Pere Onofre Bennàssar, batle de Felanitx, és cessat.
   
3 de juny de 1836-Inici de l'enderrocament de sant Nicolauet Vell.

   
29 de juny de 1836-Pasqual Felip Zanglada Ballester de Togores i Rosselló, comte d' Aiamans i baró de Lloseta, nou governador civil de les Illes Balears.

   
24 de juliol de 1836-Inauguració de la nova Porta del Moll.

27 de juliol de 1836 - Ramon Pascual Pol (Fernando de Mallorca), caputxí exclaustrat, és nomenat capellà de l'Hospital Militar de Palma.
   
11 d'agost de 1836-La Milícia Nacional proclama la Constitució de 1812 en el Born.

   
20 d'agost de 1836- La Diputació de les Illes Balears demana al rei la proclamació de la "Pepa".

   
21 d'agost de 1836- L'Ajuntament de Palma demana al rei la proclamació de la "Pepa".

   
22 d'agost de 1836-Els veïns de les parròquies juren la Constitució de 1812.

   
30 d'agost de 1836- Restabliment de la llei de desvinculació promulgada durant el Trienni Liberal.

   
1 de setembre de 1836 - Dimissió de Ramon Despuig en el càrrec de capità general de les Illes Balears.


24 de setembre de 1836 - Circular amb 25 disposicions contra les partides de rebels (absolutistes).
   
27 de setembre de 1836- Mor Tomàs Verí Togores Salas Cotoner.

28 de setembre de 1836 - Una reial orde elimina la prova de noblesa per a l'accès als col·legis i acadèmies de mar i terra.
   
6 d'octubre de 1836- El vapor de rodes "El Mallorquin" posa en marxa la comunicació merítima regular amb Barcelona.


9 d'octubre de 1836 - Mor Manuel Rullan Martorell, prevere lliberal de Palma.

16 d'octubre de 1836- Es subhasten les campanes dels convents que s'han suprimit.

   
23 d'octubre de 1836- Acord per a  l'enderrocament dels convents d'El Carme, sant Domènec, sant Francesc de Paula i Trinitaris. La Societat d'Amics del Pais s'oposa a l'enderrocament.

   

30 d'octubre de 1836 - Es publica la Constitució a la plaça de Felanitx.

13 de novembre de 1836 - Mor Isabel Borràs de 16 anys assassinada per Miquel Mesquida d'un tret d'escopeta a la casa de camp "Rafalet" de Palma. L'autor ha fugit.

19 de novembre de 1836 - L'Ajuntament lliberal de Palma suprimeix els Col·legis i Gremis. Signen:José Villalonga Aguirre, Antonio Maria Sureda, Miguel Gacías, Juan Nicolau i el secretari Miguel Manera.
  
23 de novembre de 1836-El tinent retirat Joan Salvà i Barceló, Muletet, guanya en subhasta pública l'enderrocament de Sant Domingo, El Carme i el convent dels trinitaris per 3.600 reials

   
24 de novembre de 1836-Previ a l'enderrocament del convent de sant Domingo es treuen les despulles del cardenal Rossell i del marquès de la Romana.

   
28 de novembre de 1836 - Mor Miguel Socías Ferrer, militar.

   
4 de desembre de 1836.-No s'admet la proposició de Pere Gacies de trasllat de la parròquia de sant Nicolau a sant Domingo perquè ja es va acordar la demolició.


6 de desembre de 1836 - Restabliment del decret de les corts de 8 de juny de 1813 que ordenava la llibertat d'establiment de fàbriques i de qualsevol indústria útil.


8 de desembre de 1836 - Restabliment dels decrets de les Corts de 10 de juliol de 1812 i de l'11 d'agost de 1813 que estableixen les regles de formació dels ajuntaments constitucionals, i els de les diputacions provincials i ajuntaments de les viles.

8 de desembre de 1836 - La comissió d'agricultura de Porreres divideix Son Artigues, possessió que va ser dels jesuïtes.

12 de desembre de 1836 - Resolució per la qual els caps polítics poden expedir passaports per aquells preveres que vulguin desplaçar-se a Amèrica, sense més formalitats.(El Propagador balear 8/1/1837).

19 de desembre de 1836 - Reial Ordre que eximeix dels drets de porta els establiments de beneficència.

22 de desembre de 1836- Decret de les Corts sobre mesures extraordinàries per els que conspirin contra l'estat.

29 de desembre de 1836 - Reial Ordre per la qual les Corts autoritzen el govern a establir relacions amb els estats de l'Amèrica hispana previ reconeixement de la independència i renúncia a tota reivindicació territorial sempre que no es vulneri l'honor i els interessos nacionals.

31 de desembre de 1836 - Durant l'any a Felanitx han nascut 333 infants i han mort 212 persones. A Algaida han nascut 39 nins i 33 nines, i han mort 18 nins i 17 nines a més de 17 homes i 21 dones. A Manacor han nascut 177 nins i 53 nines. A Sineu han nascut 89 infants i han mort 87 persones. A Pollença han nascut 117 nins i 109 nines i han mort 141 persones.  A Pollença són  5.737 habitants: 2.794 homes i 2.943 dones. Dels homes hi ha 1,562 fadrins, 1.096 casats, 92 víduos i 44 clergues. De les dones, 1.484 són fadrines i  1.102 són casades. Les vídues són 357.

31 de desembre de 1836 - La Casa de la Misericòrdia ha atès durant el mes 1108 pobres

any1832

En el món:

13 d'octubre de 1836 - Neix Hermann Jung, internacionalista obrer (AIT) a saint-Imier