Any 1843

   
Any 1843-Consagració de l'església nova de Mancor de la Vall.

   
Any 1843- Neix Bartomeu Ferrà Perelló, escriptor i mestre d'obres.

   
Any 1843-L'Ajuntament de Palma fa matar els cans abandonats amb aliments enverinats.(Cronologia de Jaume Conrado).

   
Any 1843 - La  "Junta Superior de Bienes Nacionales" cedeix gratuïtament a l’Ajuntament d’Artà el convent de Sant Antoni per a l’execució en un termini de sis mesos d’una Casa de Beneficència i d’una Escola de Primària.

   
Any 1843-L'oratori del Sepulcre,  on hi havia les despulles dels Montcades i part de la capella de campanya del rei Jaume s'han venut. L'oratori és converteix en fàbrica serradora de fusta.

   
Any 1843-Santa Catalina dels Pobres es converteix en magatzem.

   
Any 1843- La diputació provincial posa en venda sant Llàtzer.

   
El 4 de febrer de 1843, el pessebre del convent de Jesús és traslladat a l'Hospital.

   
El 6 de febrer de 1843-Es traslladen les restes de Fra Catany, del convent de Jesús, convertit en fàbrica de fundició de ferro, a l'Hospital.

   
15 de febrer de 1843- Boda de Sebastián Feliu Bonet i Maria Antonia Ferrá Font a la Seu.


15 de març de 1843 - El govern cedeix a l'Ajuntament de Felanitx el Convent dels agustins, ara exclaustrats.

19 de març de 1843 - Llorenç Rovira pren a escarada l'obra de la Quartera de Felanitx.
   
maig de 1843- Es disposa d'un carruatge públic per a poder de viatjar a Manacor.

   
30 de maig de 1843- Pronunciament dels generals Prim i Milans del Bosch a Reus.

   
6 de juny de 1843 - Pronunciament a Barcelona i formació d'una Junta Suprema Provisional de govern de la província.

   
16 de juny de 1843-Manifestació a Cort a favor del Ministeri López. Intervé una companya de granaders per tal d'evitar aldarulls.

   
17 de juny de 1843-Reunits en el Born els membres de les milícies nacionals decideixen no alçar-se, tot i que alguns discrepants s'ajunten a Cort on són aturats per quatre companyies de tambors de la reina.

   
29 de juny de 1843-S'esquerda la campana Eloi de Manacor.

   
11 de juliol de 1843-Després de saber-se que la major part de les províncies s'han adherit al pronunciament, la gent se concentra a Cort i es forma una comissió que es dirigeix al  capità general Rodríguez perquè accepti el pronunciament. Enmig de la plaça cremen el retrat d'Espartero. Dimiteix el cap polític Tries, i el govern provisional designa cap polític de les Balears a Josep Villalonga Aguirre i capità general a Miguel Tacón, marquès de la Unió de Cuba.

   
12 de juliol de 1843-Formació d'una Junta de Salvació dirigida per Miguel Tacón president, Ignasi Truyols, Martí Pou, Salvador Morell, Joan Zaforteza, Francesc Truyols, Lleonard Serra, Felip Fuster i Puigdorfila, Josep Villalonga i Aguirre i Nicolau Ripoll advocat. El coronel del Regiment de la Reina i alguns oficials i soldats s'oposen al pronunciament, situació que genera tensió, però s'arriba a un compromís amb ells.

   
15 de juliol de 1843- Josep  Villalonga Aguirre, cap polític de les Illes Balears.

   
19 de juliol de 1843- Francesc Oleo Gomila ven dues quarterades i un quartó de l'Hort de les Ànimes , a Josep Ferrer Rotger, segons consta de l’escriptura atorgada davant el notari Joan Muntaner Riera.

13 d'agost de 1843 - Revolta de la Jamància contra Espartero a Barcelona.

28 d'agost de 1843 - Reial Decret pel qual es concedeix una creu a tots aquells milicians nacionals  que han servit lleialment durant 10 anys. (B.O. 1670).

4 d'octubre de 1843- José Villegas és designat cap polític de les Balears en substitució de Josep Villalonga Aguirre. Provisionalment exerceix el càrrec el secretari Vicenç Seguí González (Revista Balear)
   
13 d'octubre de 1843- Obligatorietat de l'ús de la bandera espanyola per l'exèrcit.


Octubre de 1843 - Joan Vicens de Deià ha desertat del dipòsit correccional de l'exèrcit (Revista Balear).

Octubre de 1843 - Gabriel Fornés registra una mina que disposa d'or situada a Felanitx en el Camp de Don Antoni. (B.O.1673)

30 d'octubre de 1843- El jutge de Primera Instància de Manacor emplaça judicialment Miquel Vidal, de Guillem, de Santanyí  acusat de mutilar la llengua i causar ferides a Pràxedis Vicens de Santanyí. (Revista Balear)
   
8 de novembre de 1843-Les Corts espanyoles declaren major d'edat Isabel IIª.

10 de novembre de 1843
Formació de la nova Diputació que ha de regir la província durant un trieni prèvia jura del càrrec per part dels diputats:
Felipe Puigdorfila i Miquel Amer del partit de Palma.
Joan Massanet per el partit d'Inca.
Antoni Planas per el partit de Manacor.
Mariano Sancho és el designat per Ciutadella.
Manquen encara els de Maó i Eivissa (Revista Balear)


   
27 de novembre de 1843-Agustín Villegas, cap polític de les Illes Balears.


30 de novembre de 1843 - Durant el mes de novembre han entrat a Mallorca, 25374 vares de teixit de cotó, 10358 vares de teixit de llana,  9.891 faneques de blat, 7.117 de faves, 4.526 faneques d'ordi, 2,864 quintars d'arròç, 2.750 faneques de sal, 1240 dotzenes de taulons de piu,  1160 quintars de carbó de pedra, 986 quintars de bacallà, 814 faneques de castanyes, 798 dotzenes de pells de cabrit i d'ovella,  714 quintars de sosa, 250 quintars de ferro colat, 103 caixes de vidres plans, 49 barrals de quitrà. S'exporten cap a la Península 3857 quintars de llenya, 2.375 quintars de sabó fort, 1790 enfilalls d'alls, 1.105 quintars de cotó en branca. Cap a Amèrica s'exporten 6.169 barrals d'oli. Cap a altres llocs estrangers: 1.158 dotzenes d'ous, 450 dotzenes de totxos, 681 quintars d'ametlla.(Revista Balear)

Desembre de 1843 - Antoni Mas (Bielí) , fill de Gabriel de Porreres, és emplaçat judicialment acusat d'haver robar nou cabrits de Sa Canova de Campos (B.O. 1680).

Desembre de 1843 - Pere Josep Mulet de Campanet és imputat judicialment per contraban (B.O. 1684).

Desembre de 1843 - És vacant la plaça de mestre de primeres lletres a Petra que té assignades 80 lliures  (La saviesa popular va procurar-se una explicació: passar més fam que un mestre d'escola)

2 de desembre de 1843 -

L'oligarquia lliberal  contrariant els seus principis restableix el dret de portes a Ciutat, i a totes les ciutats i ports del Regne espanyol. (B.O. 1696)

Desembre de 1843

L'oligocràcia  lliberal-monàrquica-botifarra -botiflera vota els seus representants (el poble no tenia dret a vot)

Són diputats:
Fernando Cotoiier, amb 2080 vots
Felipe Puigdorfila, amb 2062 vots.
Nicolás Ripoll, amb 2034. vots.
Francisco Serrano, amb 2014 vots.
José Salva Munar, amb 2008 vots.

Vots oligocràtics al Senat:

Juan Massanet  amb 2052 vots.
Francisco de Paula Figueras, amb 2037 vots.
Manuel González Bravo, amb 2031 vots.
Pedro Juan Morell Esteva, amb 2004 votos.
Juan José de Olivar, amb 1943 vots.
Joaquin Frias, amb 1907 vots,
Manuel Soria, amb 1899 vots.
Jorge Teodoro Ládico, amb 1814 vots.
Narciso Mereadal Panades, amb 1797 vots.

9 de desembre de 1843 - Per tal d'evitar el pas a les Bascongades que feien molts súbdits de la corona espanyola per tal d'evitar la incorporació a l'exèrcit oligàrquic espanyol surt l'Orde reial que impideix si es tracta de gent que no té la intenció de residir de manera permanent a les Bascongades.(B.O. 1680)
   
10 de desembre de 1843-Se col·loca a la Plaça de les Drassanes l'estàtua del navegant Jaume Ferrer.

   
22 de desembre de 1843 - Jacint Mateu, escultor de la font i estàtua de Jaume Ferrer reclama a l'Ajuntament de Palma el pagament de 681 lliures i 10 sous.


22 de desembre de 1843 - Reial Ordre que no permet la demolició de finques urbanes provinents del clergat secular fins que no es pagui la totalitat de la despesa o es dipositi fiança.(Revista Balear 21/1/1844)

31 de desembre de 1843 - Durant el mes de desembre han entrat en el moll de Palma, 1805 pipes de vi negre, 8025 faneques de blat , 3183 faneques de faves, 400 quintars de sosa . Durant l'any s'han jutjat 6 casos d'homicidi i 5 de violació de dones verges, 53 casos de robatoris i 41 de contraban, 35 casos de baralles i 27 de malstractaments. S'han empresonat 47 persones i altres 9 són recloses a galera.(Revista Balear 4/2/1844).


any 1842