Any 1887


Any 1887-La població a l'Estat espanyol és de 17.552.632 persones, i 5.004.470 d'aquestes, saben llegir i escriure. Mallorca té 249.008 habitants i Palma 60.514.

Any 1887-Creació del Partit Republicà Centralista, escindit del Partit Republicà Possibilista, i dirigit per Ignasi Vidal Bennàssar.

1 de gener de 1887- A la Casa de la Misericòrdia de Palma hi ha 387 persones acollides.

13 de març de 1887-Mor al seu castell de Perelada Antoni M. Rocaberti de Dameto i de Veri, antic batle de Palma.
Població ocupada a Mallorca el 1887
                                  Homes Dones Total
Sector primari              52.281 27.558 79.839
Sector secundari          13.390   2.664 16.054
Sector terciari              10.659   4.962 15.621


11 de març de 1887:—Se llegeix en El Isleño de Palma de Mallorca i a La Veu de la Comarca (Valls) : «Ea Felanitx hi ha un home á qui pot considerarse incombustible; y lo mes estrany, no es que careixi de sensibilitat, sino que la brasa no deixa sobre la pell de son cos cap senyal. Personas que li han vist agafar una barra de ferro ruhenta, diuhen que en sas mans no hi ha quedat cap senyal. S' acosta un misto al nas y li succeheix lo mateix. La ciencia registra cassos raros d' insensibilitat; pero de la naturalesa del que donem cap. Aquest home pot guanyarse la vida sense travallar, y no obstant viu del travall.»

18 de març de 1887 -Es destina a plaça pública el lloc on era el Convent de la Consolació.

4 de maig de 1887-Col·locació de la creu de pedra dels catalans al costat del pi dels Montcada a Santa Ponça, donació d'una comissió de literats catalans. Va ser Jacint Verdaguer qui va beneir la creu i oficià una missa de rèquiem.
Els literats que visiten Mallorca són els següents: M. Federico Donnadieu, M. Louis Andve, M. Justin Pepratx, M. Camille Lafague, L'abbé Rous, senyors Soler, Palet i Torrella, D. Antonio Rubió i Lluch, D. Joaquin Cabot i Rovira, D. Antonio de Espona i de Nuix, don José Serra i Camdelacreu, D. Mariano Aguiló, D. Jacinto Verdaguer, don José Rigués i Bertran, D. Valentin Borrás i Quintana i D. Jaime Collell. Els escriptors mallorquins que assisteixen á la funció són els senyors Pons, Peña, Quadrado, Cerdà, Forteza, Neille, Rosselló, Estelrich, Oliver, Llabrés, Aguiló, Obrador i atres. El senyor comte de Perelada, propietari de l'alqueria Santa Ponsa, on es troba situat el pi històric, atorga per telègraf el permís per a la erecció del monument.

29 de maig de 1887-Mor Miquel Ferrà, mestre constructor de l'església de La Vileta i de sant Magí.

30 de juny de 1887 - Llei d'Associacions.

Juliol de 1887-Surt el setmanari "El Republicano", partidari del Partit Republicà Progressista dirigit per Ruíz Zorrilla, i dirigit per Gabriel Castellá.

Dilluns, 11 de juliol de 1887-Inici de la restauració de la Cova de sant Martí d'Alcúdia.

13 d'octubre de 1887-Col·locació de les estàtues de sant Pere i sant Pau a la façana de la Seu, obres de Guillem Galmés.

30 de novembre de 1887- Durant el mes a la bacina de la Sang s'han recaptat 471,55 pessetes.

Congreso filológico-lemosin.
En el que tendrá lugar en Valencia el próximo mes de Enero (1888), coincidiendo con los festejos preparados en honor del insigne pintor
Rivera con motivo del tercer centenario de su nacimiento, se pondrá á discusión el siguiente cuestionario:
1." Unificación de la lengua que hoy se habla en Cataluña, Valencia y Baleares; su conveniencia: oportunidad y bases fundamentales.
2.° Calificación y nombre de dicha lengua.
3." Aptitud de la misma para el cultivo de todos los géneros literarios; examen de los que han obtenido menos cultivo y medios para
fomentarlo.
4." Desiguacion de autores clásicos.
Y 5." Concesiones que conviniera impetrardel poder público en favor del idioma lemosin con relación al lenguaje oficial y á la enseñanza.(BSAL 1887)

10 de desembre de 1887 - Mor un jove obrer en un accident en la construcció de l'església de sant Magí a santa Catalina. El vicari i el bisbe li paguen els funerals i el jornal dels homes que han aturat per observal el dol.


15 de desembre de 1887- El preu del blat a Inca és entre 14 i 15 pessetes la quartera; la quartera de civada val entre 6,50 i 7 pessetes, les faves per cuinar surten entre 15 i 16 pessetes la quartera, i la de ciurons entre 17 i 18 pessetes. La de blat d'Indi val entre 10,50 i 11 pessetes i els porcs entre 9,50 i 10,25 pessetes l'arrova.


22 de desembre de 1887- Plou a Palma. A la serra hi ha neu. Troben restes d'un nadó a la Riera de Palma.

22 de desembre de 1887 -Ampliació de La Misericòrdia.


23 de desembre de 1887 - El tren s'ha detingut en el terme de Petra per culpa de l'aigua de la pluja acumulada a la via.(Correo de Mallorca)

25 de desembre de 1887 -El bisbe finança el dinar extraordinari de Nadal dels presos de Palma i fa un donatiu de 4000 reals a les Germanetes.(Correo de Mallorca).

27 de desembre de 1887 - Victor de la Guardia Vera, veí de Palma ha sol·licitat a la Direcció general d'Obres  Públiques de l'Estat  la concessió de l'explotació d'un tramvia de tracció animal entre Palma i sant Nicolau de Portopí.de Palma.(Correo de Mallorca)


28 de desembre de 1887 - Els torrents que arriben a Palma han incrementat molt el seu cabdal després de les darreres pluges.(Correo de Mallorca)

28 de desembre de 1887 - Els veïns dels carrers Valero, Danús, Santacília i Poderós es queixen dels escàndols nocturns que fan les prostitutes del bordell proper (La Almudaina)

28 de desembre de 1887 - la plaça de metge d'Andratx, dotada amb 500 pessetes anuals és vacant.(Correo de Mallorca)

29 de desembre de 1887- En el mercat d'Inca el blat es ven a 14 i 15,50 pessetes per quartera i les faves per cuinar entre 15 i 16 pessetes la quartera. La quartera dòrdi val de 7,50 a 8,50 la quartera.


endavant