Any 1908-Demolició de la Porta de santa Margalida.

Any 1908- Reforma de l'església de La Real projectada per Guillem Reynés.

Any 1908- Gaspar Bennàzar projecta el magatzem "El Águila".
   
Any 1908- Els frares predicadors tornen a Manacor.

   
11 de gener de 1908- En sessió de día 11 del corrent, resolgué  l'Ajuntament d 'aquesta Ciutat , per 19 vots contra 14, la demolició de la porta de Santa  Margarida , com a destorb en el pla d'eixample, projecte del senyor Dámaso Calvet, el màxim adversari del manteniment de la porta.

    Aixó vol dir, en primer lloch, que en aquel projecte , desavengut en tots conceptes , s 'havia  fet cas omès de l 'existència de  la Porta , seguint aquell criteri (avuy ja vell, gràcies a Deu) que sacrifica un monument a u n a linia recta y el prestigi d'una antiguetat venerable a la flamant novetat deis magatzems  y deis pisos de lloguer.—Vet-aquí lo primer de lo que tenim que protestar.
    Contra certs interessos particulars qui radicaven en la desaparició  de la Porta y contra l'absoluta falta de sentit artístich de la majoria no hi valgueren les raons, en l'informació oberta sobre el particular suministrades abundantment pels S r s . M. I. D. Antoni Mª Alcover, D. Miquel Costa, Sr. Marqués de Vivot.

Pere Canet
  Pere Canet
                     
    D. Bartomeu F e r r á , D. Guillem Reynés y altres , de competencia reconeguda...No hi valgúe tampoch el vot entusiasta i els raonats dictàmens de la Comissió de Monuments, de la Academia Provincial de Belles Arts, de l a Societat d'Amichs del Pais y de la nostra Societat Arqueológica Luliana, ni per últim la brillant defensa qu'en feren, en la última sessió en que s'en parla , els regidors don Lluís Martí, D. Enrich Sureda, D. Francesch García Orell y D. Pere Canet...
   
14 de març de 1908- Francesc Comes Pasqual compra les cases de la possessió de Son Sunyer, i altres terres, per preu de 50.000 pessetes.

   
20 de març de 1908- Els germans Gabriel,Josep i Pau Palleres Comes venen Son Oliveret al misser Antoni Font Sbert per 15.000 pessetes.

   
26 d'abril de 1908- Boda d'Isabel Villalonga Amorós amb Joaquim Fuster-Puigdorfila Zaforteza.

   
6 a 8 de setembre de 1908-I Congrés de Solidaritat Obrera a Barcelona.

  
Maig de 1908- Troballa dels enterraments de Son Sunyer.

   
20 d'octubre de 1908-Mor Josep Montlau Sala, propietari de la possessió de santa Eulàlia (Palma).

   
28 de novembre de 1908-Boda de José Oleza España (batle franquista de Palma) amb Isabel Ramonell Rosselló.


20 de desembre de 1908 - Repressió de la llibertat d'ensenyament contra el mestre d'Esporles  per part dels cacics que secularment  han dominat les institucions mallorquines

"....habiendo llegado a noticia de este Gobierno civil que el maestro D. Melchor Daviu profesa ideas perturbadoras y anarquistas y revolucionarias con grave escándalo de los padres de los niños que tiene que educar, de tal manera que se han visto obligados a retirar de dicha escuela a sus hijos para que no oigan doctrinas tan perjudiciales a la juventud, robusteció esta opinión el informe emitido y solicitado por el Gobernador Civil al Comandante del puesto de aquella localidad, cuyo informe se une al expediente de referencia.
En vista de lo expuesto
Opina esta Junta provincial que procede proponer como propone la
separación definitiva de D. Melchor Daviu y Matas del cargo de
Maestro que desempeña de conformidad con la regla 4" del artículo 32 del Real Decreto de 20 de Diciembre de 1908."( AMEIB, Actas de la Junta Provincial de Instrucción Pública, (1908 - 1911), 237-237v.)

Bunyola
                                                                                                                               Bunyola: Rusiñol

 
fortesa rei


endavant