Any 1961

 


Plácido Álvarez Buylla és el governador civil.

Mario Jiménez de la Espada és el delegat provincial dels sindicats verticals franquistes (CNS)

El pressupost de la diputació provincial és de 48.394.541 pessetes.

Segons l'enginyer en cap del servei d'Obres Públiques, Antonio Parietti, s'han d'invertir tretze milions de pessetes al llarg de l'any en  la millora de carreteres i camins.

Urbanització de Son Macip (Escorca).

Descobriment del laurenci, element 103.


A les Balears s'arriba a les 536 instal·lacions hoteleres i pensions.

Apareix la versió catalana de Bearn, obra de Lorenzo Villalonga.

Antonio Nicolau Cerdó és el batle franquista de Campos.

Posada en marxa d'un generador que converteix l'energia solar en electricitat.

Gener de 1961- Mor "Sa Kefa", Margarita Alcover Llull, manacorina, dirigent de la Secció femenina de la Falange.  Al seu funeral hi participen Máximo Alomar (Subjefe Provincial del Movimiento), Pedro Muntaner (alcalde), Bartolomé Llinás (Jefe de Falange a Manacor), Amancio Fernández (capità de la Guàrdia Civil), José Homar (comandant d'infanteria) i el jutge Francisco Gil, Antonia Llinás (Delegada provincial de la Sección Femenina), Margarita Forteza (secretari de la Sección Femenina a Manacor).


3 de gener de 1961 : Beneficiats del franquisme: Legalización a favor de don Rafael Serra Campany (més tard batle de Sa Pobla i Consejero Provincial del Movimiento) de la ocupación de una parcela ,y la construcción de una casa en la zona maritimo-terrestre de "El  Barcarés»,

«Este Ministeriô, a propuesta de la Dirección ,General de Puertos y Señales Marítimas ha resuelto legalizar a favor de don Rafael Serra Company la ocupación de unaparcela de 205 metros cuadrados en la zona maritimoo-terrestre de «El Barcarés», termino municipal de Alcudia (Mallorca) y la construcción de una casa de recreo, con arreglo a las condiciones que se determinan en la expresada Orden.»

Madrid, 3 de enero de 1961 - Director generaı, Gabriel Roca (BOE 21 del 25 de gener de 1961)

17 de gener de 1961 - Desapareix l'avió Heinkel III que es dirigia des d'Albacete a Palma amb una tripulació en la que era primer pilot el cap d'estat major de la zona aèria de les Balears,  Ignacio Ansaldo Bejarano, segon pilot el capità Julio Pinos, radiotelegrafista Albino Carniceros i mecànic el sergent Pedro Collado.

Març de 1961 - Palma té 152.040 habitants residents i les Balears arriben als 445.994.

Març de 1961 - Fundació de l'Escola d'Aprenentatge Industrial d'Inca.


7 de març de 1961 - De Orden de esta fecha, esta Dirección General, por delegación del Excmo. Str. Ministro, ha resuelto: . Autorizar a Doña Isabel y don Luis Cilimingras Vives (un any després batle franquista de Valldemossa) a ocupar una parcela de 123 metros cuadrados en la zona de servicio del puerto de Palma de Mallorca, con destlno a la construcción de apartamentos y locales comerciales en el paseo maritimo Gabriel Roca, con arreglo a las condiciones que se determinan en la expresada, Orden. Madrid, 7 de marzo de 1961.-El Director general, Gabriel Roca. (BOE 75/29.03.1961 )

Abril de 1961-Fulgencio Coll de San Simon, sotscap provincial del Moviment a Balears dimiteix.

11 d'abril de 1961 - Plou a tota Mallorca.

12 d'abril de 1961- Plou a Llucmajor.

23 i 24 d'abril de 1961 - Dies de vent, especialment intens a Alaró.

29 d'abril de 1961 - Orden de 29 de abril de 1961 por la que se concede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en su categoría de Bronce, a don José María Pereiro Randulfe (falangista de la Guàrdia de Franco).

30 d'abril de 1961- Inauguració del mirador i refugi Xim Quesada a l'Ofre (Sóller).
                                                              Pere Pavia

Maig de 1961 - Inauguració a Sóller del monument als vencedors de la batalla de 1561, obra de Pere Martínez Pavia i del mirador Joaquín Quesada en Es Cornadó.

Maig de 1961 . La Diputació Provincial destina 319.886,88 pessetes a la millora del camí de Sa Pobla a Llubí.

Maig de 1961 - L'Ajuntament de Palma aprova la il·luminació del Born.

Maig de 1961 - Fi de la reforma de l'Oratori de l'Hospederia de Monti-sion de Porreres.

Maig de 1961 -Mor a conseqüència  d'una descàrrega elèctrica el mariner del destructor "Almirante Miranda" a l'Estació naval de Sóller, Antonio Mortilla Guillén.

Maig de 1961 - La Beneficiència Pública Municipal de Sa Pobla ajuda 58 famílies pobres amb l'assistència mèdico-farmacèutica gratuïta.

Maig de 1961 - La Obra Sindical Nacional del Hogar aprova la construcció de 106 habitatges en el Molinar amb un cost superior als 13 milions de pessetes.

Maig de 1961 - Mor en accident laboral en un enderrocament el contractista d'obres Miquel Salom de Binissalem.

Maig de 1961 - Inauguració de la il·luminació de l'Estadi Balear, una de les millors del món.

Maig de 1961 - Un llamp enderroca la creu situada entre les Cúries Velles i Olors a Artà.

Maig de 1961 - Llorenç Morey Massanet és condemnat a mort per el Tribunal Suprem per l'assassinat del pare de la seva atlota a Artà

Maig de 1961- Enderrocament de l'edifici de la duana del Port de Pollença.

13 de maig de 1961 - RESOLUCION de la Dirección General de Puertos y Señales Maritimas sobre concesión de autorización a Don Bartolomé Siquier Bauzà (batle franquista de Pollença) para ocupar una parcela en
terrenos ganados aı mar en el puerto de Pollensa (Mallorca), con destino a la construcción de determinadas
obras.
De Orden de esta fecha esta Direccion General, ·por delegación del excelentisímo señor Mlnistro, ha resuelto:
Autorlzar a don Bartolomé Slquier Bauzá para ocupar una parcela de 1.543 metros cuadrados en Terrenos ganados al mar en eı puerto de Pollensa (Mallorca) con destino a la construcción de una plscina de agua salada con arreglo a las condiciones que se determinan en la expresada Orden. .
Madrid, 13 de mayode 1961.-E1 Director general, Gabriel Roca.

Juny de 1961 - Inauguració de l'Hotel Son Vida.

15 de juny de 1961 - Juan Sastre Soler és nomenat cap provincial de l'OJE.

Juliol de 1961-Inauguració del Dic de l'Oest i l'Estació Marítima de Palma.

Juliol de 1961- Inauguració de la carretera de Sóller a Lluc.

30 d'agost de 1961 -Baltasar Porcel fa saber a Sanchis Guarner que ha posat en contacte l'antic falangista Lorenzo Villalonga amb l'antic comunista, ara catòlic convers, Joan Sales per a l'edició de Bearn.

Octubre de 1961 - Guillem Frontera Pascual esdevé redactor en cap de la revista de la OJE, Drach, dirigida pel falangista Antonio Pizá Ramón.

Octubre de 1961 - Mariano Alonso Alonso és nomenat capità general de les Balears.

30 d'octubre de 1961- Cauen 128,4 litres de pluja  per m2 a Ca s´hereu (Manacor)

2 de novembre de 1961- Decret de fundació del Museu de Mallorca.(B.O.279)

22 de desembre de 1961- Viatge inaugural del vaixell "Ciudad de Granada" que s'incorpora a la línia Palma-Barcelona.

24 de desembre de 1961- Mor a l'exili mexicà Lluís Nicolau d'Olwer que amb Acció Catalana Republicana formava part del Front d'Esquerres de Catalunya.

Any 1961 : A Balears arriben 516.723 visitants amb 4.650.507 estades.