AVALUACIÓ CGT-BALEARS II FSMa.

AVALUACIÓ de la CGT-BALEARS en relació al II FSMa.

  1.- VALORACIÓ DEL II FSMa. PREPARACIÓ, CONTINGUT, ORGANITZACIÓ I REALITZACIÓ.

 

Valoram que el II FSMa. s’ha donat en un moment de reflux participatiu important, dins el conjunt de moviments socials de Mallorca. Si al I FSMa. evidenciavem una manca colectiva de coratge polític al sí del FSMa.que va impedir superar la desorientació    fruit de la desfeta electoral de les forçes “progressistes” i encapçalar la lluita política i social, des dels moviments socials,  de resistència davant les polítiques depredadores de la dreta insular, el període entre Fòrum i Fòrum no ha estat gaire engrescador: les mobilitzacions de carrer contra les especulacions urbanístiques, han continuat sense coordinació efectica, la Plataforma per a la Democracia i la Globalització Social, a la pràctica a deixat de ser operativa, a la campanya de la Constitució Europea gairebè , amb contades i honroses excepcions, els moviments socials tambè varen estar desapareguts...la militància política de les organitzacions de l’esquerra mallorquina, està baix mínims, la domesticació, conscient o no, de moltes entitats socials que s’ha produit a travès deles polítiques de subvencions institucionals, etc.etc. evidenment han condicionat que aquest II FSMa.pogués sortir d’una altre manera. Així i tot valoram molt possitivament que hagim realitzat aquest II FSMa, en unes condicions tan adverses i creïm que encara que no hem avançat tot el que hauría fet falta, al manco hem resistit.

El procès de preparació del II FSMa., entenem que va ser confús i vàrem perdre molt de temps, tal vegada per no tenir prou clars els objectius, i tambè per a no lligar suficientment la nostra pràctica quotidiana a la dinàmica del FSMa. El no tenir clar el lloc de cel.lebració fins tan tard va retrasar molt els treballs, tambè la confusió entors dels blocs temàtics, i com articular-los amb els tallers ( cosa que sols es va aconseguir  en part ).

Encara que valoram molt positivament que el Fòrum ès el resultat de la feina i compromís de un grup de persones i de petites organitzacions, i aixó que un gran valor, hem notat a faltar la implicació d’importants sectors socials que no hem aconseguit que s’interessasin pel Fòrum: joves, organitzacions feministes, associacions veinals, sindicats, les distintes plataformes de defensa del Territori, organitzacions de la Part Forana, ...

En general valoram que massa feina per a tan pocs resultats.

Del contingut tal vegada destacar la necessitat de replantejar-nos l’acte inaugural, el de cloenda i el passacarrers.

L’organització i realització vàren esser correctes, a tó amb el que havía estat la preparació i els continguts.

 

ASPECTES POSITIUS

 

Ja hem dit abans que els mès positiu va ser la pròpia cel.lebració del Fòrum.

 

La il.lusió, entrega i treball de les persones que es comprometerem en les tasques de les distintes comissions, començant per a la comissió permanent i seguint amb totes les altres.

 

El Fòrum d’Infants.

 

La Fira d’Entitats, i les begudes i menjars.

 

La participació a determinats tallers i les propostes de treball que vàren sortir.

 

 

PUNTS PER A MILLORAR I/O ELIMINAR

 

La mança de difusió entre les organitzacions socials i l’opinió pública. I el deficients funcionament de la pag. Web.

 

La baixa qualitat de moltes de les Conferències i Tallers.

 

El no saber inter-relacionar la nostra realitat : social, cultural, econòmica, laboral, econòmica, etc. amb la globalització neo-liberal imperant en el Mòn.

 

El model de realització del Fòrum amb massa mimetismes amb formats i metodologíes d’altres Fòrums d’àmbits mès amples. Ens falta definir un model de Fòrum propi per a Mallorca. En concret re-definir: inauguració, cloenda i passacarers...

 

La manca de projecció política, en el millor sentit, del FSMa.

 

La baixa i/o nul.la participació d’importants sectors socials de Mallorca, que ja hem esmentat abans. 

 

PROPOSTES DE CONTINUITAT

 

Realització del III FSMa. bé a la tardor del 2006 o abans de les eleccions de 2007.

Crear un espai propi per els joves, i que el Fòrum d’infants, tengui la consideració de Bloc o Comissió dins el FSMa..

Canviar el format de realització del Fòrum per adaptar-lo a la realitat de Mallorca.

Que segueixin funcionant les comissions per cercar la forma de continuar les propostes que han sortit del II Fòrum.

Constituir la Assamblea de Moviments Socials.

Enfortir la pag. Web.

 Enmarcar definitivament el FSMa. en el context de la Mediterrània, que ens pot permetre definir millor les coordenades de la nostra feina i prioritzar l’espai de la Mediterràniacom a marc de solidaritat efectiva.