Any 1515

   
Any 1515- Ariany és propietat de Pere Joan de sant Joan.
   
Any 1515- Per a l'expedició a Bugia  els gremis estaven formats per  grups de cinquanta, manats per un capità i un cinquantener i els dos, capità i cinquantener, tenien al front de cada 10 homes un dezener. Els capitans tenien la denominació de Mossen. Entre els Gremis, els peraires (preparadors de draps i teles) aportaren 510 homes. Els sabaters aportaven 153 homes; els notaris, 116; els ferrers, 109; els teixidors de llana, 106; els mercaders, 105; i els sastres, 102 . Els blanquers aportaven 92 homes; els forners, 77; els picapedrers, 73; els teixidors de lli, 71; els fusters, 68; els hortolans, 65; els especiers, 51; els moliners, 51; els capellers, 51. Els barranis, que significa els de fora, els forasters que no havien residit el temps suficient per a adquirir el dret de veïnatge en una parròquia, també van aportar homes: 110 els de Santa Eulalia, 74 els de San Miguel, 70 els de San Jaime i 25 els de Santa Cruz. De les viles i pobles de fora, o forans, Pollença, va aportar 647 homes; Manacor, 540; Llucmajor, 451; Inca, amb 441; Sóller, amb 435; Porreres, amb 329; Muro, amb 314: Alcudia, amb 279; Felanitx, amb 277; Binisalem, amb 227; Arta, amb 220; Campos, amb 205; i Sineu, també amb 205; Santanyí, 162; Selva, 161; Sancelles, 149; Petra i Algaida, amb 148 cadascuna; Montuïri, amb 144; Santa Margarita, amb 128; Valldemosa, amb 126; Alaró, amb 122; Campanet, amb 115; Esporlas, amb 101. Sa Pobla, amb 98; Andraitx, amb 93; San Juan, amb 84; Buñola, amb 73; Puigpuñent i Estellenchs, amb 65 , cadascuna; Santa María del Camí, amb 35; i Calviá, amb 18.
   
Any 1515-Mostra general de any 1515 a Bunyola- Hi ha 73 homes d'armes. Aporten cavalls Joanot Palou i el seu fill i Pere Cardils.Aporten pavesos: Toni Obrador, Nicolau Poc, Pere Cardils, Miquel Bosc i Joan Palou. Aporten rodelles: Joanot Palou i el seu fill (3), Pere Mascarell (3), Pere Cardils (3), Jaume Amar (2), Jaume Palou (2), Miquel Palou (2), Joan Palou (2), Blai Palou (2), Bernat Muntaner (2), Mateu Santjoan (2), Joan Palou (1), Joan Cardils (1), Bernat Uguet (1), Bernadí Roig (1). Tenen cuirasses: Joan Poc, Bernat Uguet, Miquel Palou, Bernat Muntaner, Pere Cardils, Pere Masquerell, Miquel Bosch, Guillem Palou i Joanot Palou. Aporten ballestes: Llorenç Muntaner, Pere Muntaner,Jaume Prexana, Antoni Uguet, Joanot Palou, Miquel Bosch, Pere Mascarell (2),  Pere Cardils (2), Bernat Muntaner (4), Bernat Uguet i fills (4), Miquel Palou (6), Nicolau Poc (2), Joan Poc, Joan Creus, Jaume Ferragut, Cristòfol Ferragut,Jaume Palou, Bernadí Mateu, Jaume Amar, Bartomeu Mayol. Aporten llances: Gabriel Gomella (2), Toni Palou, Joan Borràs, Bartomeu Magraner, Bernat de Calbet, Mateu Domingo, Jaume Domingo, Joan Monserrat, Bernat Cabot, Sebastià Cabot, Guillem Socies, Bernat Serra, Jaume Bosc, Pere Amar, Sebastià Coll, Jaume Manresa, Jaume Pericàs, Miquel Avella, Bernadí Dureta, Mateu Borràs, Antoni Serra, Bartomeu Busquet, Bartomeu Mayol i altres fins a sumar 63 llances. Aporten espases: Toni Fortuny (2), Sebastià Llabrés, Francesc Llabrés, Esteva Quimano, Sebastià Fuster, i els anteriors fins a 83 espases. No aporten cap arma: Jaume Aulet, Joan Uguet, Jaume Bestard, Guillem Socies, Rafel Serra. (AHM Llibre de Mostra general del any 1515, f. 137)
   
Any 1515-Fundició del primer canó de bronze a Mallorca.
   
Any 1515- Obra del portal major de l'església de Sineu.
   
Any 1515 -La Procuració Reial rep 5 sous de mestre Jaume Irdis, llibreter, per llicència que pugui caçar conills a les Illetes, ço és Illa de la Porrassa, Illa Rodona, Illa d'en Galindo, Illa Major, que estan dellà Portopí. Farà un cens de 4 sous anuals.
   
Any 1515- Jaume Barceló de Porreres arregla la coberta de l'església de Montuïri.

1 de gener de 1515 - Mor Lluís XII d'Orleans, rei de França i el succeeix Francesc I.
   
27 de gener de 1515- Gabriel Ribes ven a Huguet de Sant Joan un esclau rus de 50 anys anomenat Bartomeu.
   
4 de març de 1515-Publicació de nou de les Ordinationes pro vita et honestate clericorum edite.

20 de març de 1515  - El rei Ferran concedeix als jurats i obrers de santa Eulàlia l'espai ocupat pel cementiri per a l'ampliació del mercat de la Plaça de les Cols.
   
13 d'abril de 1515 - Un grup del bàndol dels Alemany d'Andratx dirigit per Joan Moner de Son Moner, el Frare Joan Cases, Baltasar Alemany, Bonanat Jovera, Pere Cardell (esclau turc), Joan Pujol, Bartomeu Stapol , Joan Simó,  Mateu Simó i Guillem Coves persegueix  Pere Vic de Santa Ponça, cap del bàndol dels Vic a l'arenal de Peguera, que anava amb els seus partidaris Mateu Covens, Bartomeu Sans, Pere  Jofre, Joan Muntanyola, i Jaume Bosch, tots desarmats. Pere Vic es veu obligat a tirar-se al mar, on és perseguit per el turc Pere Cardell que l'alcança i el fer de cinc ferides que li causen la mort.
   
21 d'abril de 1515 - Mor Pere Vic, cap del bàndol dels Vic d'Andratx, de les ferides causades pel turc Pere Cardell, del bàndol dels Alemany.
   
Juny de 1515- El virrei ordena al batle de Sóller .que, atès que «lo present regne sta molt buit de olis», prohibeixi l'exportació «fora lo regne».
   
27 de juny de 1515- Caterina Cotoner vidua de Pere de Sant Joan ordena l'inventari de béns. Pere de Sant Joan tenia en alou la possessió d'Ariany.
   
30 de juny de 1515 -Promulgació reial sobre la capbrevació.
   
15 d'agost de 1515-Surt l'expedició mallorquina cap a Bugia.
   
24 d'agost de 1515- Arriba aprop del port de Bugía l'expedició mallorquina que és rebuda a trets de canó dels turcs des del Castell Vell.
   
3 de setembre de 1515-El lloctinent insta al Col·legi de la Mercaderia a aportar els homes que han d'anar en l'expedició de Bugia. El Col·legi aporta 100 ducats d'or i es compromet al pagament dels homes.

8 de setembre de 1515-Restitució de les armes cedides per la Ciutat de Mallorca per a l'expedició de Bugia. Entre l'artilleria bestreta hi havia:
    Primo tres bombardes grosses ab sis mascles, en que ni a hun de courà, una anomenada Sant March y l'altre Sanct Luch y l'altre Sanct Barthomeu, cascuna ensapada ab sas carretas. Y après ne prengueren una altra appellada Sanct Joan. ítem sinch felconets, tots d'una pesa, cade hun ab sa forqueta de ferro cascuna ab son cavellet de fust y duas masuras de stany, cade una de duas liuras de pólvora.Ítem tres pasavolants ensepats, ab sis mascles ab sos conyons de ferro i cascuna ab sa forqueta de ferro e canelets (o carrelets) de fust.
    ítem una colobrina de courà de bronso, ensepada ab dos mascles de courà ab se forqueta de ferro y ab lo mollo de fer las pedras de la colobrina.Ítem vint y sis pedres de ferro de pes quiscuna de deu lliures.

Octubre de 1515 - El rei Ferran fa anar a Mallorca a Francesc Ros per tal que comprovi la veritat de les denúncies presentades per jurats i consellers contra el lloctinent general Gualbes, acusat de menysprear els privilegis del Regne.
   
8 d'octubre de 1515-Desembarquen biscaïns de tres barques i maten 40 ovelles.
barbarroja
26 de novembre de 1515-Assalt rebutjat de les tropes de Barbarroja a Bugia.
   
15 de desembre de 1515- Pere Terrencs, pintor, acorda amb Damiana, esposa del paraire Bernat Femenia, que li serveixi.
   
El 16 de desembre de 1515 fa testament Joan Crespí, paraire de Mallorca que vol ser enterrat a Santa Creu i anomena hereva la dona Joana (ARM, P., M-740, f. 177).

 

any 1505 a Mallorca ixent