Any 1705

   
Any 1705- Hussain II governa Algèria. Hussein I ibn Alí bey de Tunis.

   
Any 1705- Juan Torrella Ballester, botifler, capità d'una companya de la confraria de sant Jordi, és nomenat batle general de Mallorca (seguirà en el càrrec amb els austriacistes).

   
Any 1705- Inici a Osona d'una revolta contra Felipe V.

   
17 de gener de 1705-Castell de Pollença: "el dia de St. Antoni se deroca dos trossos de murade y trosos de la terrade, que fase compta que si no si adona remey de adobarho crech certament que no tardera molt temps que no si pora estar.."-Barthomeu Vives

   
El 27 de febrer de 1705 Joan Sureda finança una festa en el Born amb motiu de la coronació de Felipe V de Borbó. Hi participa la Confraria de Sant Jordi.

   
1 de març de 1705- El Consell General de la Universitat de Deià  acorda demanar per raó de la carestia mitjançant el jurat major Bartomeu Rul·lan ,  150 quarteres de forment a la ciutat.

   
12 de març de 1705- Un total de 100 artillers mallorquins surten cap a Barcelona.

   
19 de març de 1705- Castell de Pollença: Sr. Christhofol Segui.

    Desprès de haver besades les mans a V. M. li fas a saber com a nel Castell sen an anats dos trosos y lo demés qui tot raje com un paner y si no si done orde a adobaro prest sen acabarà de anar; també mateix li dich que a nel Castell no eya bales ni pólvora y son molt necessaris perquè si passe un vaxell pora fer tot quant volra perquè no tenim per fer un tro y axi fasse diligència que ja comensen a córrer moros, en tot lo son gust no deix de manarme que estich prompte. Deu lo guarde, de Pollensa als 19 mars 1705. Barthomeu Vives S. M. B.
   
28 d'abril de 1705-Mor Maria Ponce de Léon, vídua del virrei Torres Pomar i fundadora de les caputxines.

   
7 de maig de 1705-Un home mor a la forca a Sóller, condemnat per homicidi.

   
12 de maig de 1705-Extret dels capítols de l'ofici de fuster:" Ítem se ordena y mana que en cas los sobreposats, prohomens y demes qui tenen obligació de anar a las prossessons, faltassen á la sua obligació y dexassen de assistir á aquellas, haje de pagar quiscu á dit offici quatre reyals castallanscade vegade, y la del dijous Sant  3 ; y essent avisats per concells, juntas y altres assistencias per obligació de dit offici, y faltaran en aquellas, haje de pagar quiscu á dit oífici quatre reyals castallans, cade vegade, y en cas de impediment, ab llagítima causa de no poder assistir á alguna de dites processons, degue enviar un confrare de dit offici benemérit en son lloch á satisfacio del sobreposats."

     
   
Juny de 1705 - Domènec Parera i Antoni de Peguera de Vic, es reuneixen amb el delegat anglès Milford Crow, i signen el pacte de Gènova, mitjançant el qual Anglaterra es compromet  a lliurar 12.000 fusells, desembarcar 8.000 soldats d’infanteria i 2.000 de cavalleria , si Catalunya reconeix com a rei l’arxiduc Carlos i basteix un exèrcit de 6.000 homes.

   
17 d'agost de 1705- després de la presa de Gibraltar, les forces austriacistes desembarquen a Dènia, dirigides pel general Joan Baptista Basset i Ramos, valencià.

   
31 d'agost de 1705-Els sarraïns segrestren un guixer i quatre homes més a Andratx.

   
2 de setembre de 1705 - Un vaixell arribat de Tarragona anuncia que la ciutat ja és de l'Arxiduc.

   
11 de setembre de 1705- Castell de sant Vicenç de Pollença: Te alcayt Chryptophol Segui per gracia de se Magd.

    Se troban en dit Castell dos spingarts, dos mosquets, y quatre arcabuzos
    ab sos fiascos y frasquillos.
    Als 11 Setbre. 1705 se li ha donat de pólvora . . . . 25 II
    Quatre dotzenas balas spingart
    Sis dotzenas de balas de mosquet
    Deu dotzenas de balas de arcabus
    Y sis massets de metxa.(AHM. Llibre de Torres y Atalayes, f. 49)
   
14 de setembre de 1705-Atac austriacista a Montjuic.

   
19 de setembre de 1705 - El comte de Zavellà arriba a Eivissa i fa empresonar als Laudes, botiflers.

   
3 d'octubre de 1705- Encàrrec a Miquel Barceló d'un retaule de santa Anna per al palau de l'Almudaina al preu de 275 lliures.

   
9 d'octubre de 1705- Barcelona, capital austriacista després de capitular davant les forces aliades comandades per Lord Peterborough.

   
22 d'octubre de 1705- Miquel Ballester de Togores hereda el comtat d'Aiamans. El mateix dia l'arxiduc Carlos entra a Barcelona.

   
7 de novembre de 1705 - L'arxiduc Carles jura les constitucions catalanes i és nomenat Carlos III.

   
16 de novembre de 1705- Les Corts valencianes proclamen rei de València a Carlos III d'Habsburg. Els Tres Estaments i el Consell d'Aragó organismes dels furs de la Corona d'Aragó, reconeixien com rei a Carlos III.

27 de novembre de 1705.
   
Felipe V de Castella escriu al Comte d'Alcúdia:

Respecto de hauer faltado los catalanes a la fidelidad y obediencia que me juraron y devieron jurarme como a su legítimo Rey y deviendo ser tratados como reveldes enemigos; he resuelto, que todas las haziendas, rentas y derechos, y efectos de qualquiera calidad que sean, y pertenezcan a Cathalanes, comunidades, seculares y particulares, en los Reynos de la corona de Aragón, se adjudiquen luego á la Corona como bienes de rebeldes, y que los que tocaren y perteneciesen a Iglesias, comunidades eclesiásticas, y qualesquiera eclesiásticos se sequestren,

27 de desembre de 1705-Arriba la notícia de la conquesta austriacista de València. (Arxiu de la Cúria de Governació del Regne de Mallorca - Lib. Litt Reg. 1654 ad. 1716, fol. 17 v. i 18).


     
 

   

segueix