PASSEIG DES BORN

born

Imatge de l'antig Born

El Born, lloc on arribava l'antiga Riera, deixava un espai ample per a  les justes entre cavallers, els carnavals i les processons que com es pot veure a l'imatge expressaven la jerarquització social de l'època, on cada estament tenia el seu lloc predeterminat.


can granada

Illeta 194: Can Granada 10 era el casal dels Rossinyol de Sagranada.

restes coronella can granada

26 d'octubre de 1446 - Dimecres -Tomàs Tomàs reclama per unes obres mal fetes per part de Simó Cotlliure en el verger situat devers el Born i que s'ha vist obligat a apuntalar. (ARM, Prot. M-249, 77-78.)

19 d'octubre de 1456- Pere Espanyol compra un hort a Gabriel Castanyer situat en el Born, a la parròquia de Santa Creu al costat de l'alberg de Jaume Sala.

setembre de 1501-El rei Ferran confirma a Joan Aymerich, lloctinent i governador de Mallorca, en el seu càrrec amb el salari de 1200 lliures anuals i una gratificació anual de 500 lliures.Aymerich tenia l'oposició de les partides del Born, de l'Almudaina, de l'Administració, del bisbe i del Sant Ofici.

26 de juny de 1505 -El mostassaf Pere Joan de Santacília és assassinat quan intentava pacificar una baralla entre el bàndol del Born i el de l'Almudaina.  " dijous pus prop passat que comptavem xxvj del présent mes de juny, circa mitja hora de nit, los del Born y de la Almudayna se encontraren de tal manera, que, segons som informats e tenim relacio dels dits lochtinent e regent, entre les parts nafres algunes nos son seguides, per quant eren molt armats pero lo dit lochtinent e veguer de la ciutat son stats nafrats de cantères ho teules que tiraven per los terrats les dones" , "mossen Pere Johan Sanctacilia, mostassaff l'any présent de la ciutat, , volent metre en pau la gent armada, la dita nit ques segui lo dit cas es stat ferit de un colp de lansa de botar en lo ull squerra, nos sap de qui ni de qui no: fins assi del colp es mort"

Any 1506-El jurat en cap era Jordi Miquel de Sant Joan del bàndol del Born. Altres  de la partida del Born eren el cavaller Pere Joan Albertí, els ciutadans Nicolau Espanyol, Miquel Pont, Joan Borrassà , Joan Descors i el paraire Miquel Tries.

18 de juny de 1550- Inventari de Caterina, vda. de Joan Cília, trepador que té  unes cases al cap del Born.

2 d'agost de 1565- Inventari dels béns de Benet Fons, pintor que tenia cases a la parròquia de Santa Creu al cap de baix del Born, a l'entrada del carrer de la Mar, davant la Riera.

14 d'agost de 1643- Combat en el Born entre Canamunts i Canavalls amb trets d'arcabuç des de finestres i porxos. En l'enfrontament mor Nofre Brondo i tres comissaris i altres cavallers resulten greument ferits.

Dia 2 d'abril de 1645, diumenge, se celebra un acte de fe al Born que comença amb una processó de la Creu Verda i acaba amb els assots de 15 penitents, i la cema en efígi de 4 dels 130 processats.

31 d'agost de 1646- Els bàndols dels Canamunt i Canavall signen la pau. Un total de 24 cavallers corren llances en l'estaferm en  el Born per celebrar la concòrdia.

8 de maig de 1665-El Col·legi de la Mercaderia aporta 30 lliures per a les obres de sant Francesc de Paula.

1 de febrer de 1700- Josep Galceran de Castella Sabastida, Erill, Cardona i Fons: "manam á totom generalment de qualsevol grau, lley, estament, o, condicio sia que en menera alguna puguen tenir balls uberts ni tancats ee que concorregan indifferehtment tot genero de personas ni puguen de nits ni de dia disfresarsé en manera alguna ni anar tapadas, ne altres vulgarment dits morrions, ni menos desfresarse homens com á dones, ni dones, com a homens ço pena de qui lo contrari farà de 25 lliures y dos mesos de cárcel y preso y altres à nostron arbitri reservadas no entenentse en esta nostra prohibicio los disfresos a Cavall que fan los Cavellers a la plaça del Born.".

El 27 de febrer de 1705 Joan Sureda finança una festa en el Born amb motiu de la coronació de Felipe V de Borbó. Hi participa la Confraria de Sant Jordi.

9 de juliol de 1715-Juan Bautista Merano, castellà, és el nou sergent major de Palma en substitució de José Corredor. Amb les tropes dels borbons entren els botifarres (botiflers), Francesc i Agustí Valero, Joan Sureda, Joan Sales, Joan Baptista Belloto, Francesc Muntaner i Ramon Despuig. D'Aspheld entra solemnement a Ciutat per la porta de Jesús i les tropes de 5 regiments formen en el Born.

4 de maig de 1742-El Tinent Manuel Bustillos és executat en el Born per sacríleg.

3 de setembre de 1753 - Neix Josep Desbrull Boïl d'Arenós en el 22 de l'illeta 198 (Born) de Palma i un dia més tard és batejat a santa Creu.

25 de juny de 1764- Dilluns. "..a las 5 del mati han corregut a nel Born dos soldats del Retgiment de Lombardia; un a corregut 8 vagadas las vaquetas y lo altre 4 vagadas, pegaven ab verguetas de Morer, per ladres; un roba 5 sous y lo altre 5 duros a lo tamborer major." (Diari d'un ciutadà de Mallorca).

9 de juliol de 1764- "Dilluns a 9 Joriol el Sr. Dn. Francisco Garrido benei la Iglesia de los Misionistas y a la nit se mogue tal tempestat de trons y llamps y despleguá en tanta de aigua que el Born era una mar."

11 de gener de 1767-Diumenge.Corren en el Born 15 cavalls (Dietari d'un ciutadà mallorquí)

22 de febrer de 1767-Diumenge. Els cavallers corren en el Born i gairebé tots feren l'estaferm.

26 de febrer de 1767-Dijous. Corren 14 cavallers i un atlot en el Born i han d'encertar l'anella.

26 de novembre de 1787 - "Haviendose tenido presente en el acuerdo ordinario de este dia las continuas desgracias sucedidas en el desagüe de delante el Huerto del Rey que saca las aguas del Borne, y para precaverlas en lo succesivo, los Sres. del margen dixeron: se haga saber á la ciudad, disponga que por el Maestro mayor de obras, se haga un Petril de Sillería labrada desde el Puente de la cuesta de la Catedral, hasta el delante el Cuartel de Dragones, y su importe se pague del mismo producto que se pagan los empedrados de las calles de esta ciudad" (Arxiu Municipal de Palma, Llibre de l'Ajuntament de 1787, fol. 401.)

22 de gener de 1813- El comandant d'Artilleria per necessitat de llenya demana que es tallin els onze polls que estan situats davant l'hort del Rei i sant Francesc de Paula.
 

17 de març de 1820-La tropa formada en el Born jura la Constitució en un dia plujós. Els habitants de l'Argenteria tornen a llevar els sambenets de sant Domingo i els cremen a l'hort del convent.

Any 1830-Troballa d'una àncora devers la Font de les Tortugues.(BSAL de 1887, pàgina 34)

1 d'octubre de 1868: enderrocament de l'estàtua de la reina.(Plaça de la Reina). Carta de Bartomeu Pasqual:

"...el pueblo estuvo entregado a sí mismo, cebándose en quemar todos los fielatos, los muebles de los empleados más insolentes de consumos, los coches de Mayol y del visitador Gómez; igualmente quemaron todo el ajuar y demás del comisario Bisquerra, de sus adláteres los empleados de vigilancia, del celador Bueno, de todas las matronas de los fielatos, etc. Al quemar los muebles de Bueno, la tropa que presenciaba arma al brazo estos atropellos, viose precisada a hacer fuego, y cayó muerto un hombre y algunos heridos en el Borne, esquina a la calle de San Jaime."


7 de març de 1898 - Manifestació obrera en demanda de feina. Va des del Born a Cort.

segueix