Escala de Raixa


17 de febrer de 1232 -Guillem Tizó obté per donació de Pere d'Agen, lloctinent de Nunó Sanç, 10 jovades de terra, dues d'elles a Beniadatz (Bunyola).

26 de maig de 1233 -Ramon Saumater compra la vinya d'Argentera (Bunyola) a Bernat Crespí.

18 de febrer de 1235 - Ramon Saumater compra una vinya al Vinyet de l'Argentera (Bunyola) per 24 sous a Bernat de Trull i la seva muller Arsenda (AHN, Clero, carp.54, n 4)

El 18 de febrer de 1236 Bernat des Trull i la seva esposa Arsenda venen a Ramon Saumater una vinya a Argentera, Bunyola.

Any 1243 -Ferrer de Lluc aconsegueix en establiment diversos béns a Lluc de la vall d'Orient (Bunyola) que confronten amb dos casals i horts que ja té i també amb les terres d'en Guillem de Lluc .

El 9 de gener de 1246 s'establiren a Raixa, Bunyola, Guillem Barrera, Bernat Reiner i Bernat Reboster.

27 d’agost de 1252 -Joan Bennàsser compra la verema de Biniforani per 500 sous.

Dia 16 d'abril de 1255 Berenguer Claver i la seva esposa Tuvir obtenen de Ramon Saumater unes cases i vinya a Bunyola que formaven part del patrimoni de Pere de Portugal.

20 de febrer de 1256-Berenguera, esposa de Mestre Joan, ven a Pere de Marguilló la possessió de Xilbar (Son Térmens) i dos casals de molins a l'actual Son Bibiloni.

Any 1264- A Bunyola una jovada de terra paga un cens de dotze quartans d'oli i sis quarteres de forment.

13 d'octubre de 1265 - S'estableixen a l'honor de Claver i Saumater (Bunyola), Bernat des Trull, Pere Serra i Ramon de Ripoll.

11 de gener de 1269 - Pere Vidal s'estableix a Bunyola, en un lloc d'oliveres i figueral.

25 de novembre de 1285-Es reuneix la Universitat a Bunyola per nomenar els procuradors que havien d'anar a retre jurament de fidelitat al rei Alfons el Liberal. Foren designats Bernat Ripoll, Jaume Vilar, Bartomeu Vilar, Simó Roig, Guillem Moragues, Berenguer Granada, Ramón de Lluc, Pere Forn i Guillem Bennàsser.

4 de gener de 1286-Pere Sabadell, barber s'estableix en un obrador a Bunyola.

6 d’agost de 1288 Doménec Massot s’estableix a una porció de terra de Biniforani (Bunyola).

24 de maig de 1289-Guillem Poquet s'estableix a Lluc (Orient).

24 de març de 1300 - Biniatzar és poblat de cases donades pel rei a Bernat Ripoll i terres d'olivar. També el rei fa donació de terres de l'alqueria a Pere Canals i Guillem Valentí. Aquest mateix dia el ciutadà de Mallorca Bernat Oltzina obté en emfiteusi del rei una part de l'alqueria Biniatzar (Bunyola) on hi ha oliveres i altres arbres, al costat del torrent que va a Palma, vora les muntanyes de Pastoritx. Oltzina que paga per això 8.000 sous reials de València haurà de pagar el delme corresponent en cas de sembrar vinya.(ARM,RP 2035.F 1 i 2 v)

4 de setembre de 1322-Adquisició de Bunyola per el rei Sanç a canvi de Petra i Sant Joan.

Any 1329-Jaume III atorga a Arnau de Cardellac (Bunyola) la jurisdicció penal alta.

Abril de 1343- L'infant Pagà és l'encarregat de la defensa des de Bunyola i Banyalbufar fins a Sa Porrassa.

19 de setembre de 1343 - En el procés contra Miquel Rotlan per conspiració contre el rei Pere intervenen els testimonis de Bunyola: Pere Mates, traginer; Pere Huguet, carnisser;Bernat Amar; Ramon Muntaner, Guillem Sastre; Pere Poderós, Jaume Carbonell, Guillem Blanch, escrivà; Guillem Granada,Bartomeu Garau, Guillem Calveyl.

23 d'agost de 1346 - El rei Pere concedeix llicència per a la compra d'un troç de terra denominat Els Ametlers al costat de l'església de Bunyola per fer-hi una plaça.(Arxiu del Reial Patrimoni- Llibre de lletres reials).

13 de juny de 1350- Guillem Granada de Bunyola ven s'Alqueria d'avall de Biniforani a Guillem Moragues, propietari de Son Moragues de Valldemossa.

Any 1362- A Bunyola, després de patir la pesta només consten 76 focs. L'any 1329 en tenia 141.

L'any 1393 Arnau Gonella capta oli a Inca, Binissalem,Bunyola i Sóller a benefici de l'obra de la Seu i l'oli es ven a dos sous i 9 diners per quartà.

Octubre de 1400-obra e reparació de la casa de la pressora reyal de la Vila de Bunyola, e en compre de una biga d alzina per fer oli del delme del Senyor Rey en la casa de la dita pressora que la biga que hi solia ésser gran temps havia fos estada trencada.

Any 1416- Mafumet, Mussa, Sayt, Sulema i Jordi, esclaus a Bunyola, fugen dels seus amos.

Any 1427- Habitants a la Part Forana segons Francesc Sevillano: Inca, 3.200, Pollença, 2.340, Llucmajor, 1.885,  Manacor, 1.650, Sineu 1.580, Muro, 1.455, Sóller, 1.400, Alcúdia, 1.340, Porreres, 1.295; Artà, 1.055, Petra, 995, Felanitx 985, Robines 845; Campos, 760; Sencelles, 700; Alaró 610; Castellitx , 595; santa Margalida,  585;  Huyalfàs, 575; Selva, 570; Montuïri, 530; Santanyí , 520; Valldemossa, 500; sant Joan , 480; Campanet, 370; Andratx, 370; Bunyola, 280; santa Maria, 220; Calvià 75, Escorca, 75.

8 de maig de 1428- Propietaris d'esclaus a Bunyola: Bernat Muntaner (9), Jaume Muntaner (7), Guillem Amat (6), Bernat Palou (3), Miquel Petro (3), Jaume Gelabert, Antoni Uguet, Pere Muntaner,Llorenç Muntaner,Bernat Moragues i Bartomeu Borràs tenen un esclau.(AHM Lletres comunes T. 102.)

Any 1435 -Pere de Sant Joan compra Caubet (Bunyola).

Any 1451-Joan Dameto era el propietari de Biniatzar (Bunyola)

14 de juliol de 1491 -Dijous - Pere Gual deixa a Pere Pisà de Bunyola una garriga per fer-hi tres forns de calç al seu càrrec i que durant un any des de la festa de Nadal podrà explotar. Pere Gual aporta tres olles i les pedres per fer els forns i Pisà podrà disposar com vulgui de la llenya que arrebassi per fer els forns (ARM Prot, P-386, 117v)

5 de març de 1498 - Pere Joan Albertí ven una olla que té en el rafal d'en Perera , a prop del camí de Bunyola per fer un forn de calç a Pere Pisà de Bunyola. (ARM, Prot. A -106, 13v).

Any 1500- Gabriel Burgues...per auctoritat de nostro offici hagam dada licencia у facultat anan Jacme Palou, Andreu Palou, Joanet Palou e Jaume Monroig de le Vila de Bunyola de cavar e fer cavar e sercar or e argent axi amonedat com no monedat e qualsevol altres mines en qualsevol part de le present ylla ab pacte que del que trobaran hagan dar anos en nom del Sor. Rey les dues parts deduydes les despeses у laltre terça part sie dels demunt anomenats. En axi emperò que paguen los dans que feran en qualsevol possessió cercant les dites menes les quals poden cavar e fer cavar ab qualsevol ferramenta sia necessari.(Lletres del Procurador Reial 1500 1518)

6 de setembre de 1503- Inventari del notari Mateu Moranta a Alfàbia amb motiu de la mort de Joan Bennàssar .
Notes:
A Alfàbia tenien aquests esclaus: Helena, mallorquina de 65 anys; Amet, esclau moro de 50 anys; Amet, traginer de 40 anys;Àngel, de 40 anys, de nació de moros, Martino, esclau negre de 35 anys, Assen, negre, de nació de turcs, de 30 anys; Pedro, negre, de 30 anys; Jaume, turc, de 28 anys; Saíd, moliner de 26 anys; Joanico, moro de 25 anys. El majoral era Blai Bestard de Rubines. Hi havia 11 bous aregs, 3 bous i una vaca ximples i 20 vaques salvatges. També hi havia 6 someres, 2 rucs, 5 ruques, una muleta somerina i 6 ases dolents i 2 rossíns a l'estable. En el porxo del patí hi havia un cep per als esclaus. A la casa dels esclaus hi havia lliteres i dos bancs, i en la que solia estar el porquer hi havia una llitera amb càrritx per dormir els esclaus. A la cambra dels escuders hi havia 7 quarteres de garroves d'Ullaró (Campanet). A la botiga de l'oli hi havia 32 alfàbies i 7 odres. A la sala hi havia un taulell d'escacs amb un saquet on eren les peces del joc, 4 ballestes, 4 llances manesques, 2 cuirasses penjades a la paret, 6 rodelles amb les armes del difunt, una cadira feta a la genovesa, dos barragans de pipíu (capots de nadons), entre moltes altres coses.

L' any 1504 Jaume Berard era propietari de quatre esclaus negres a Caubet (Bunyola).

5 de febrer de 1505-Mateu Domingo de Bunyola col·loca al seu fill Jaume per a l'aprenentatge de l'ofici de picapedrer amb Antoni Armengol.

14 d'octubre de 1510- Jordi Dameto lloga una alqueria a Bunyola a Pelai Fuster per 153 lliures anuals. Hi havia 3 captius, Mustafà, Nicolau i Alí.

8 de juny de 1520- Pere de Sant Joan ven a Mateu de Sant Joan de Bunyola el delme i tasca de l'any , de la cavalleria d'Orient per 40 quarteres de blat.

Any 1523 - Agermanats de Bunyola executats per els servidors del rei d'Espanya: Llorenç Muntaner, Mateu Parets, Gabriel Alenyà

28 de maig de 1529-Carlos de Pomar va a Bunyola a conseqüència de l'homicidi de Joan Palou de Son Terrassa.


Any 1578 -Son Pisà de Bunyola es divideix entre Pere Pisà i Miquel Pisà, i tenen un valor de 2.250 lliures cadascuna.

Any 1584 - Jordi Palou de Bunyola forma part de la llista de bandejats considerats enemics del rei.

Any 1591- Mallorca tenia 74.094 habitants:Ciutat 23.161, Inca 3.609, Pollença 3.416, Sineu 2.752,  Sóller 2.747, Alcúdia 2.665, Llucmajor 2.578,  Muro 2.344,  Manacor 2.043, Porreres 2.042, Campos 1.985, Petra 1.882, Felanitx 1.703, Binissalem 1.699, Selva 1.810, Santa Margalida 1.538, Artà 1.526, Algaida 1.499, Campanet 1.329, Sa Pobla 1.249, Valldemossa i Deià 1.239, Alaró 1.235, Montuïri 1.171, Sencelles 975, Sant Joan 928, Andratx 922, Santanyí 811, Bunyola 550, Santa Maria 524, Puigpunyent i Estellencs 498, Calvià té 490, Esporles i Banyalbufar 308, Marratxí 261, Escorca 154. Font: Tomàs Aguiló, Diario de Palma (BSAL de 1918, pàgina 286)

Any 1600-Francesc Montaner Amar compra S'Alqueria d'Avall (Bunyola).

28 de gener de 1608-Pere Joan Alenyà de Bunyola és condemnat a ser esquarterat per homicidi i resistència al'autoritat.

Any 1611-Mor Felip Garcia Fuster de Son Garcia (Bunyola), esclau a Alger.

4 de juliol de 1615 - Mor assassinat Arnau Santacília, impulsor dels bandejats dirigits pels Ferragut (Canamunt) a Bunyola.

1 de setembre de 1620- Ramon Fortuny i Garcia funda un benefici en l'altar del santíssim nom de Jesús de Bunyola. Fonch dotat dit benefici de sinquanta quatre lliuras cens y certas casas situades derrera la Iglesia, las quals 54 L cens es tingut fer a la Universal Consignació ab tres partidas ço es ais 20 Juny, dit dia y als 14 Decembre.

Any 1629- Pere-Joan Pinya obra el sagrari per a la parròquia de Bunyola.

Abril de 1633 - El batle reial de Bunyola Pere Palou i Joan Coll "Groc" moren assassinats en el terme de Marratxí, en el camí de Bunyola a Ciutat. En relació a aquestes morts són detinguts Melcior Pericàs de Binissalem, Antoni Pallisser de Ciutat, i Jaume Bestard "Saraco" de Bunyola.

3 d'agost de 1635 -Joan de Sales i Fuster en testament deixa a la parròquia de santa Creu el producte de tres anys de tota la seva hisenda per a obra pia. Era propietari de Biniatzar i Barcelona, de Bunyola, Ayamans i altres béns.

Any 1641- Obra del Retaule de Nostra Senyora del Roser de Bunyola.

27 de juny de 1646-És nomenat ecònom de Bunyola Fr. Domingo Caparó,de l'Ordre de Predicadors.

Any 1652- Moren 22 persones de pesta a Andratx, 18 a Santa Maria del Camí (Fossar al camí de S'Arboçar vora Can Salvà) , 24 a Lloret, (enterrades a Binitaref),  53 a Bunyola, 18 a Santa Eugènia, 23 a Sencelles, 4 a Calvià, 55 a Llucmajor (enterrades al fossar de Son Sord), 38 a Muro,  370 a Petra, 82 a Valldemossa, 95 a Esporles, 95 a Selva, i altres 95 a Campanet.

Any 1652-Entre els posats en quarentena a Son Ignasi de Bunyola hi havia Pere Antoni Mir, muller i quatre infants (59 dies), Joan Català, sa muller i una germana (26 dies) , Nicolau Mercadal, muller i quatre infants (46 dies) , Bernat Montaner, sa mare i un germà (41 dies), Sebastiana Marcús i dos minyons (20 dies), Bartomeu Moragues, senyora i un fill (7 dies), Margarida Canals i filla, Bartomeu Mager i Tonina Vadell (24 dies) ,Mateu Alenyà, Pere Joan Penya, Jordi Cabot i Margarida Ballester (11 dies), Antonina Alcover i infants (22 dies), Antonina Serra i fill (20 dies), Guillem Palou i muller (24 dies), Antoni Picornell, muller i infants (23 dies) Isabet Català, Bartomeu Matheu, Joan Colom, Pere Font, Joana Busquets i fills, Coloma Martorella i fills, i Bartomeu Roig (40 dies) . Rafel Garau i família passaren la quarentena a la casa de Miquel Cabot. Isabel Català, infermera, va estar 172 dies al servei del llatzaret. El morber era Francesc Villalonga.

Any 1657-Miquel Pisà Santandreu és el propietari de Son Pisà a Bunyola

6 d'agost de 1666 - Set bandejats fugen de santa Maria cap a l'Estremera (Bunyola) i són perseguits.

Bandolers de Canamunt: Miquel Abrines, Pere Benet Babiloni de Santa Margalida, Mateu Borràs de Bunyola,  Bartomeu Bosch d'Inca, Pere Bosch d'Andratx,  Guillem Cabanellas de Pollença, Baltasar Calafat de Santa Margalida, Joan Campamar Garbulla de Bunyola, Joan Campins, de Palma, Gabriel Canyelles, Mateu Canyelles, Dionis Castanyer, Joan Catany, Miquel Catany i Pere Catany de Llucmajor, Bartomeu Comes i Pere Joan Comes de Sa Pobla,  Bartomeu Danus Cosme.

9 d'agost de 1666- El bandoler Antoni Guardiola d'Alaró cau presoner de Joan Fuster i Salas a Bunyola.

2 d'octubre de 1686- L'escultor Pere Joan Peres cobra 13 lliures i 10 sous del rector de Bunyola Bartomeu Contestí per haver fet una imatge de sant Josep.

Any 1716- Construcció d'una capella a Son Pisà (Bunyola).

Any 1718- Mateu Amengual Monserrat és el propietari de Son Pastor a Bunyola.

Any 1725-Bunyola té 220 cases.

Any 1735- Miquel Oliver Torelló, propietari de Son Pisà de Bunyola elegeix sepultura davant la capella de Santa Bàrbara de l'església parroquial.

Any 1746- A Bunyola hi havia set taverners: Bartomeu Nadal, Antoni Muntaner, Antoni Borràs, Pere Joan Esterelles, Bartomeu Canyelles, Antoni Negre, Bernat Pasqual, Mateu Colom, Nicolau Sabater i Agustí Salom. A Orient l'únic taverner era Antoni Homar. (ARM. Papers sobre Estany del Aygordent).

Any 1750-Segons l'Arxiduc Lluis Salvador, els habitants de Mallorca són 119.619. Artà:2407 habitants, Calvià: 1.040, Andratx:2.580, Algaida:1.994, Alaró:2.323, Alcúdia 1.313, Escorca:256, Inca:2.969, Pollença:3.729,  Sa Pobla: 1.972, Sineu:3.404 , Sant Joan: 1.524,  Santanyi. 2194 Porreres:3.266, Capdepera:787.Son Servera:982.Bunyola:1499, Palma:33.121 habitants, Llucmajor:6.064.

22 d'abril de 1756-Primera pedra de la façana de la nova església de Sant Mateu de Bunyola.

Any 1761-Bunyola: " per el valor e importe de St. Matheu de mitx relleu per el portal major de la Iglesia a mestre Andreu Carbonell escultor...13 lliures. ..Més per el valor de una pedra de Santani per fabricar el dit St. Matheu 3 L 4 s.- Mes per 9 jornals à mestre Andreu Carbonell esculptor per ,fer la escultura del portal a 8 s. ...3L 12s."

Any 1778. Antoni Nadal, sacerdot, obté el benefici de l'altar de Santa Bàrbara de Bunyola.

Agost de 1783 - Col·locació de la trona a l'església de Bunyola

Any 1784 - A Bunyola hi ha 76 bigues de tafona amb una producció de 105.000 quartans d'oli. Esporles produeix 77.000 quartans d'oli, 4.000 quartins de vi,1.134 quarteres de llegum. Porreres produeix 50.000 quartins de ví 13.227 quarteres de blat 1.046 de llegum, 8.297 d'ordi.

9 d'agost de 1785-Fi de les obres del campanar amb la col·locació de la campana major de 1668 lliures de pes a Bunyola, obra de Martí Cardell.

13 de maig de 1786 - Carta d'Antonio Valdés a José de Rojas sobre la possibilitat d'abastir el departament de Cartagena amb el llí i cànyom de Mallorca i amb el carbó de pedra de les mines de Bunyola i de Binissalem. (Doc 352 - Fol.359 de la Colecció de Documents de Vargas Ponce-Museo Naval)

8 de març de 1828- Mor Francesc Xavier Dameto Despuig Espanyol i Nunis de Santjoan, setè marquès de Bellpuig, senyor de Bunyola i Artà.

Any 1845-A Palma hi ha 8 fàbriques de sabó fort, 7 a Alaró, 2 a Artà i una a Binissalem,Pollença i Bunyola.

Febrer de 1862- Fi de l'epidèmia de pigota que només es manté a Bunyola.

9 de gener de 1873 - La Junta Provincial envia a la Diputació la relació d'Ajuntaments que no paguen als mestres des del juny de 1870. Santanyí i Establiments deuen dos anys de sous dels mestres, Bunyola,Inca,santa Eugènia, santa María, Selva i Sóller deuen 21 mesos, Campos i Sineu deuen 18 mesos.

10 de novembre de 1877- Sebastià Castell Aulet compra una casa al carrer de la Creu d'en Garau, 13, a Bunyola per un total de 249 lliures o 827 pessetes amb 13 cèntims.

Any 1888-Fundació del Cercle d'Obreres Catòlics de Bunyola.

Febrer de 1891- En les eleccions resulten elegits tres candidats liberal conservadors , el Comte de Sallent, el Comte de San Simón i Joaquim Rovira i dos liberal fusionistes ,Antoni Maura i Pasqual Ribot. Els carlins van presentar Jordi San Simon, el marquès del Reguer i Josep Quint Zaforteza. Obtingueren 13.000 vots , i la majoria a Costitx i Pollença. Els carlins obtingueren la segona posició en vots a Muro, Lloseta, Selva, Bunyola, Estellencs, Llucmajor, Puigpunyent, Sóller, Valldemossa, Artà, Petra, Vilafranca i Sant Llorenç.

Any 1909- Joan Oliver Ordines és el propietari de Son Pisà de Bunyola.

Any 1911- Construcció de Vil·la Francisca o la Torre a Bunyola, propietat de Llorenç Pou i Francesca Creus Borràs.

Any 1915- Es troben tres collars-pectorals, una agulla i un punyal de bronze a Son Pisà de Bunyola.

18 de desembre de 1924- Neix Margalida Castell Estarelles a Bunyola, treballadora agrícola i fabril, mestressa de casa.

23 de setembre de 1928-Inauguració de l'Escola Graduada de Bunyola.

Any 1930 - Pollença arriba als 8.771 habitants, Bunyola als 2.587 i Manacor als 15.756.

18 d'abril de 1931-Joan Nadal Salas, de Can Fil, batle de Bunyola.

Any 1933 - Aina Coll Roca i Joan Fortuny tenen en propietat 600 hectàrees a Bunyola.Catalina Villalonga Zaforteza i el seu marit José Zaforteza Orlandís tenen 1054,98 hectàrees en propietat a Bunyola (1054,98).Manuel Salas Sureda,financer del maurisme, propietari de La Petrolera i la seva esposa Maria Garau Tomavells tenen en propietat 628,43 hectàrees a Bunyola. Vicenta Campos Granada té 189,95 hectàrees a Bunyola i Jaime Oleza España un total de  190,36 hectàrees.

29 de juliol de 1939 - Jaime Pujol Roca, auxiliar de la incautació de béns als “rojos” rep 85 pessetes pel semestre,  incautades al ferroviari socialista de Bunyola Salvador Castell Borràs.

22 de novembre de 1941 - Mor el sergent Antonio Castell Pascual de Bunyola en combat al servei de Hitler a Dubrowca.

juliol de 1955 - Cau el pi de Son Vivot (Bunyola) que té un tronc d'un metre setanta de diàmetre, un brancatge de 30 metres de diàmetre i 35 metres d'alçada.

Setembre de 1984 -Incendi del bosc de la possessió d'Honor (Bunyola).

Any 2003 - Bunyola disposa de 2.453 persones obligades a declarar la renda.. El 35,01 % d'aquestes guanyen més de 21.000 euros, un 28,45% en guanyen entre 12.000 i 21.000, un 20,54% declaren  guanyar entre 6.000 i 12.000 euros i un 16% de la gent de Bunyola guanya menys de 6.000 euros anuals.

24 de febrer de 2006 - Maria Antònia Munar (UM) inaugura una planta per tractar enderrocs a Bunyola

16 de juny de 2007 -Jaume Isern (PP), nou batle de Bunyola amb el suport de l'AVI de Palmanyola.

25 d'agost de 2008- El Pla Territorial de Mallorca preveu ampliar la superfície del polígon Ses Veles a Bunyola en 1,6 milions de metres quadrats en terrenys dels Gual de Torrella, quan es disposa de 560.000 metres quadrats. Tots els partits del poble s'hi oposen excepte UM.