BARRI DE SA CALATRAVA/SA PORTELLA  
                                                                       Veure creu de la Porta des Camp  

                        

24 de juny de 1321-Jaume Santacília obté permis reial i dels jurats per a obrir una porta a la muralla de Sa Calatrava, que seria la Porta del Mar o de la Marina.
 

Any 1323-Construcció de l’església de Santa Fe (Ciutat).

Any 1378-Bartomeu Pi, blanquer compra al mercader Francesc Passani , que és a Rabat, una casa amb una adoberia al carrer de l'adoberia vora la porta de Calatrava.

Any 1380 - Cresques Abraham i Estruch Abraham, germans, hereus del seu avi matern Moixí Arrar, difunt, es divideixen dues cases veïnes de les seves, que limiten amb el carrer que va a la porta de la Calatrava (ARM, P., M-2589) 

28 d'octubre de 1387-ítem e XXIII. de vuytubre del any present pagam en Jacme Mates picaperes, maestre de les obres de pedre del Senyor Rey, les quals havia despeses en adop e reparació necessària en la capella de Santa Fe de la Ciutat de Mallorques en lo cloquer on esta la esquella axi en compra de pedre, cals, guix, loguer dell e de alscuns manobres ajudant a la dita obra segons que dona compte per menut, lo qual restitui ensemps ab apocha feta en poder den Pere de Gostemps notari: 14 liures, 18 sous, 4 diners.


 

portella

Portella

porta des camp

Porta des Camp

santa fe

Santa Fe era el lloc reunió del gremi de blanquers calatravins

L'any 1391 vivien al barri de Santa Fe els jueus després conversos:

Moxi Caruhi. - Laurentius Steva. -Versus portam sancte Fidei prope hospitium Magaluff d'Oscha.

Moxi ben Abrafim. -Ferrer Gonyalons. -Prope hospitium Magaluffi d'Oscha

Jahiha Natiar. -Ludovicus Sagranada. -In carrarono Magaluf d'Oscha.

Heredes Samuelis Bellembu. -Satis prope portale de Sancta Fe, contiguum parieti, seu muro Calli in quodam carrarono..

Issach Tenhill. -Raimundus Basso. -Versus januam sancte Fidei, in carrarono qui non transit, prope hospitium Jacob Sussen.

Jacob Nabot. -Jacobus Valenti. -Versus januam sancte Fidei prope hospitium Vidal de Montblanch.

Magaluf Barbarí. -Petrus Ferrarii. -Versus portam de Sancta Fe, prope hospitium Salem ben Cabis.

Abrahim Cohen. -Blasius de Juny-

Issach de Tunis. -Michael de Quadres. -Versus januam sancte Fidei in carrarono qui non transit

 

torre

Issach ben Ahin. -Guillelmus Valentini. -Ante turrim del Amor

Alaffin Couhen. -Petrus Safortesa. -versus la Torre del Amor.

Any 1404-Un troç de terra de Ramon Colell confronta amb el camí que parteix del portal de Santa Fe cap al fossar dels jueus.

19 de maig de 1409 - Nomenament d'una comissió per a la defensa del Regne formada per Pau de Santmartí i Antoni Jovals per a la defensa del moll; Bartomeu Segarra per a defensar la Portella; Antoni Sala i Jaume Montoliu per a defensar la Calatrava; Joan Marí i Pere Planes són encarregats de la defensa de les torres Llevaneres; Lluís Sanglada i Jordi de Pacs han de defensar el ponent; Jaume de sant Joan i Joan de Termens s'encarreguen de ladefensa de Portopí.

9 de gener de 1466-El mur de l'esperó de la Calatrava està en molt mal estat i a punt de caure.

Any 1483 - El fuster Miquel Vermell té una casa llogada a l'Esperó, davant la porta de la Portella. (ARM R-577 fol. 141-142v ).

7 de juliol de 1483- Benedicció de la creu de pedra davant el portal de santa Fe per part del canonge Antoni de Busquet.

Any 1490 - Bernat Miquel Berard tenia la casa en el carrer de la Portella (ARM T-856 fol. 121-130 )

Any 1495 - Joan Vivó , blanquer, tenia un alberg en el carrer de la Calatrava. (ARM P-451 fol. 78-84 ; encant fol. 85-93v).


Any 1495- Jaume Pons, rector de Valldemossa, tenia un alberg en el carrer de la Portella.(ARM P-451 fol. 71-74v.; encant fol. 75 )
 
20 d’agost de 1499- S’estableixen curses de cavalls a Santa Fe (Porta del Camp) per tal d’afavorir-ne la cria.

1 de gener de 1503 - Testament de Joan Fuster que té una casa en el carrer de la Portella (ARM T-858 fol. 146v-152v.). També té un molí d'aigua a Inca.


Any 1504 - Jaume Garau, moliner de panys, té un alberg en el carrer de la Torre de l'Amor, en la travessa del carrer d'en Berard. (ARM T-859 fol. 39-41v ).


Any 1504 - Francesc Berard, doctor en lleis, té un alberg davant la Portella (ARM T-858 fol. 164-175)


Any 1510 - El donzell Baltasar Aixaló tenia un alberg en el carrer de la Portella.(ARM R-575 fol. 26-31).

Any 1510 - Perot des Ros té un alberg en el carrer de la Portella (ARM P-450 fol. 471v-475; encant fol. 475v-477)

L'any 1512 vivien a l'illeta de l'església del Call (santa Fe):la vídua del notari Pere Frigola, el teixidor de llana Llorenç Messeguer, el teixidor de llí, Antoni Catí; el sastre Joan Almenara, el peraira Francesc Arbona, el sastre Joan Almenara, el mercader Rafel Berard,
els bracers Jordi Vanals, Joan Bosch i Antoni Bosch, germans, Francina de Berard, el mercader Rafel Berard, Joan Descallar,Daniel Cortès, Joan Almenara, sastre.

13 de juny de 1520-El picapedrer Macià Vilasclar ven al blanquer Guillem Carbonell una casa i un hort en el carreró del Fornet al lloc conegut per Torre de l'Amor.
13 de setembre de 1550.- Inventari dels béns de Joan Unis, blanquer, amb cases a la Calatrava.(ARM P., B-255, f. 355 v.).

15 de novembre de 1560. -Inventari de Leonor Burgues, amb cases al carrer que va del Call a la Portella.

4 d'octubre de 1565- Els jesuïtes funden una casa d'acollida de dones penedides , o casa de la Misericòrdia, a Sa Calatrava.
 
9 de novembre de 1568. Inventari de Jeroni de Togores, donzell, que tenia cases en el carrer de la Portella.

23 de gener de 1571- Inventari dels béns de Jaume Axelló, donzell.Tenia la casa en el carrer de la Portella.

23 de febrer de 1589 - Enterren a la capella de San Diego al vas dels Anglada a Joana Anglada Valentí que vivia a la Portella..(Llibre I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 5).

3 d'octubre de 1594 - Enterren en el vas dels Togores a Miquel Lluís Togores que vivia a la Portella. (Llibre I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 99).

22 de febrer de 1596 - Enterren Elisabet Anglada Berga que vivia a la Portella en el vas dels Anglada a la capella de san Diego.(Llibre I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 144).

31 de maig de 1603 - Enterren en dipòsit, a Capítol, a Miquel Lluís de Togores que vivia a la Portella. (Llibre I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 195).

18 de juny de 1610 - Enterren Paula Togores que vivia a la Portella en el vas dels Togores.(Llibre II d'enterraments de sant Francesc, fol 72).

7 de març de 1640 - Enterren Margarida Berard Villalonga en el vas dels Berard. Vivia a la Portella. (Llibre V, fol 4)

10 de novembre de 1644 - Enterren Albertí Togores, comte d' Aiamans, que vivia a la Portella

30 de maig de 1648 - Enterren Elisabet (Oms) Anglada, vídua de Jeroni Oms que vivia en el carrer de la Portella, en el vas dels Oms.(Llibre V, fol 109)

10 d'agost de 1648 - Mor Elionor (Gual) Berard Villalonga Campfullós Sant Martí, esposa d'Antoni Gual, que vivia a la Portella i és enterrada  en el vas dels Berard a sant Francesc. Any 1651-Reforma de l'església de sant Jeroni.

Any 1726- Es planten ametlers a Salaverd (davant Sa Porta des Camp). Palma

Any 1749:En lo dit any, per los mesos de agost fins al decembre han compost la porta del Camp de la present Ciutat de Palma per efecte de obrirla, la qual havia molts de anys que estave tancada y se era destrossada molt en los ponts de ella, y han adobat tambée el Revellí de fore del forti y la han uberta al principi del mes de febrer del any siguent 1750.

Any 1749-El pintor Esteve Sanxo té la casa en el carrer de Berard.

Any 1772-Miquel Àngel Torres, pintor, té les cases en el carrer de Berard en front del Jesús de la Calatrava.