Jaume Mercant

 Capdepera-Jaume Mercant


Any 500 A.C.-Guerrer trobat a Son Favar (Capdepera).

17 de juny de 1231-Tractat de Capdepera. Jaume I pacta amb Muhammad Abu Abd Allah de Menorca. Jaume I cada any rebrà 900 almuts d'ordi, 100 almuts de blat, 100 bous i vaques,300 cabres , 200 xots,i 2 quintars de mantega.

Dia 13 d'abril de 1287 Arnau Peligrana obté tots els drets reials sobre Capdepera i Artà durant dos anys.

Dia 23 de març de 1291 Gerald Carrió compra Benigomila (Capdepera).

24 de març de 1330 - Guillem Blanquer és el governador de Capdepera.

30 de gener de 1332- Dissapte a XXX de jener pagam an Jacme Darder per loguer de dos bèsties que portaren armes, escuts, lanses, e belestes e altres armes al Cap de lo Pera con los jenoveses hi foren e feren dos jornades a rao de .4 sous lo jorn e cascuna bèstia muntant una liura, 12 sous.


                                                                          

29 de desembre de 1337-Arnau i Berenguer Lombarda denuncien no haver cobrat per les obres fetes en el Castell de Capdepera.

19 de març de 1341-Pere Romeu substitueix Bartomeu Vanrell en la direcció de les obres del castell de Capdepera.

Any 1343-Mateu Orpí és el castellà del castell de Capdepera.

2 de març de 1387 - Joan I renova el títol de castellà de Capdepera per a Pere Saguer.

octubre de 1588 - Alfons Dusai és nomenat alcaid del castell de Capdepera.