PARRÒQUIA DE SANT MIQUEL : IMATGES

 

Porta de  Santa Margalida

Vista del pont de la Porta Pintada i l'església dels Caputxins

3 d'agost de 1672- Els caputxins, amb l'oposició dels franciscans observants, s'instal·len a Palma després de comprar l'Hort de les Murteres en el camí de la Real ( principi de l'actual carrer del general Riera) al canonge Antoni Ripoll fora de les muralles.

16 de juny de 1674-Quatre frares observants intimiden els caputxins per tal que abandonin el convent del camí de la Real. Els franciscans posen en excomunió als caputxins.


16 de juny de 1674- A 16 juny, foren extrets los PP. Caputxins ab bulleto del Papa del Convent havien fundat devant lo Camp Palat y fas nota com los testimonis qui assistiren per dit efecta foren algun de ells maltractats com es arrebassar los mostaxos y a altres tallarlos.

16 de maig de 1678-El Col·legi de la Mercaderia aporta 600 lliures a pagar en tres anys per tal que pugui començar la construcció del convent dels caputxins a Palma.

23 de febrer de 1679- Es beneeix l'església dels caputxins situada a l'hort de les murteres, començament de l'actual carrer del general Riera.

24 de febrer de 1684- Benedicció de l'església dels Caputxins.

Any 1700 - Els Caputxins a Mallorca es posaren del costat dels botiflers.

6 de febrer de 1753 - Mor Antoni Serralta Castell i Sureda, propietari de Son Llompard i és sepultat en el convent de Caputxins.

 

L'any 1786 el convent de Caputxíns disposa de 30 sacerdots, 4 coristes, 13 llecs, 2 novicis, 2 donats i 3 criats.