Passat del carrer dels Oms ( aqaba miska)

                                                             Carrer dels Oms
                El carrer dels Oms (22), abans aqaba miska , carrer de Lleida, o dels homes de Lleida arribats amb la conquesta va des del carrer de la Síquia (Sant Miquel) a la Riera (Rambla)

Cognoms d'habitants del carrer dels Oms: Alber, Area, Ballester, Banyeres, Bramona, Colom, Company, Creix, Estelric, Fontanet, Girard, Miralles, Morell, Oliver, Pomar, Puig, Rubió, Sagranada, Salvà, Samata, Solbe.Any 1235 - Pere de Montaversó compra una quarta part de les cases de la porció que per conquesta correspon als homes de Lleida.

1 de desembre de 1239 - Vidal de Fontanet i Domingo de Rubió obtenen molins en el carrer de Lleida (actual Oms).

Any 1240 - Ferrer Area té un hort en el carrer de Lleida (Oms) i Pere Solbe té un hortal en el mateix carrer vora el convent de framenors (Aleshores a santa Margalida).

Any 1242 - El barceloní Bernat Puig té un casal sarraí vora el carrer dels homes de Lleida.

Any1348 - Guillem Morell del carrer dels Oms obté llicència per a portar armes.

Any 1378 - Els calciners es trobaven en el carrer de Lleida (Oms)

Any 1381 - L'argenter Francesc Oliver té una casa i hort en el carrer de Lleida (dels Oms).

Any 1393 - Bernat Alber és un hortolà del carrer dels Oms al qual el picapedrer Bernat Guillem fa una casa al costat de la del calciner Gabriel Salom.

Any 1407 - Joan de Banyeres posa en lloguer unes cases amb corral i un forn en el carrer dels Oms.

Any 1410- Martí Coloma, vidrier, fa donació del forn de vidre del carrer dels Oms a Jaume Miralles.


Any 1417 - Jaume Sagranada té un molí en el carrer dels Oms.

22 de juny de 1429 - Ban que prohibeix tallar lledoners, polls i els oms del carrer dels Oms.

15 de novembre de 1458- Joan Creix, picapedrer, i la seva muller Damiana venen a Joan Colom, vidrier, una casa situada en el carrer dels Oms a la parròquia de Sant Miquel.

Any 1468 . En el carrer dels Oms es troba el forn d'en Samata.

Any 1480 - El fuster Arnau Company que viu en el carrer dels Oms paga 4 sous per aigua de la Síquia.

Any 1483 - Bernat Bramona del carrer dels Oms que té un hort proper a la muralla obté llicència per prendre aigua de la Síquia.
El mateix any Joan Pomar, també del carrer dels Oms paga un sou per prendre aigua de la fibla.

Any 1514 - Bartomeu Salvà vivia en el carrer dels Oms.

Any1554 - El paraire Tomàs Girard i la seva esposa Angelina venen un cens sobre una casa del carrer dels Oms.

8 de maig de 1621- Joan Estelrich , que té un hort al carrer dels Oms, presenta testimoni contra l'Oïdor Agustí Albanell. 

Any1629 - Antònia Ballester té un molí fariner en el carrer dels Oms que rep aigua de la Síquia.

30 de desembre de 1649 - Josep Bauçà és apunyalat de mort en el carrer dels Oms.

Any 1652 - El forn de santa Margalida estava situat en el carrer dels Oms.


Any 1745 - El prior del convent del Socors necessita fusta per a l'obra del retaule que es fa en el convent i demana a l'Ajuntament que aporti la dels arbres que es lleven del carrer dels Oms.—( AMP,Libro de pedimentos de 1745 a 1746 fol. 96).

Any 1788- Es lleven els oms del carrer dels Oms i es venen a benefici de l'Hospital.

19 d'agost de 1808-Francesc Pons "Procura" posa en venda una botiga i un entresol en el carrer dels Oms.

31 de novembre de 1830-Inauguració d'una fàbrica de cotó al carrer dels Oms, al costat de l'Hospital.

24 de juny de 1865. Inauguració de la Plaça de Toros  entre el carrer dels Oms i l'actual plaça del bisbe Berenguer de Palou.

2 de maig de 1869- Fundació de la cooperativa de consum "El Porvenir", situada al carrer dels Oms amb 139 socis cooperativistes.

30 de juliol de 1869 - Subhasta de l'antiga fàbrica de paper "La Palmesana" situada en el carrer dels Oms.

Desembre de 1891 - En el carrer dels Oms 96, a l'antiga fàbrica de paper es troba ara la fàbrica de conserves de Vicenç Rosselló que també fabrica torrons.