El castell de Bellver té influències del palau de l’Almudaina i del castell dels reis de mallorca a Perpinyà. La seva construcció s’inicia l’any 1301 per ordre de Jaume II amb la direcció del mestre d’obres Pere Salvat que treballa a 28 diners per dia.

La planta és circular amb un pati central que té una cisterna al mig (abans una sínia), envoltat de dues galeries superposades. La galeria inferior és de pilars quadrats rematats d'arcs de mig punt. En la galeria superior aquests arcs que neixen de capitells sobre columnes octogonals són apuntats i s'entrellacen. Tota aquesta planta circular s'uneix en la part superior amb la torre de l'homenatge que es vincula al castell per un arc apuntat que sosté el seu passadís d'accés. Hi ha altres tres torres cilíndriques, però aquestes s'encasten en el mur exterior on s'obren finestres geminades que donen claror a les sales que tenen l'entrada des dels amplis pòrtics circulars.Forma la coberta una volta de creueria ogival, sobre base trapezoïdal amb nervis rústics que descansen sobre mènsules.També disposa de quatre talaies semicirculars.

Sembla que el constructor dels arcs va ser el picapedrer Pere Despuig.

22 de maig de 1263- Carta de construcció del castell de Bellver.

11 de desembre de 1307 - Gregori Sallambé i Guillem Sacoma, administradors de les rendes reials aporten a Fra Pere des Coll, administrador de l'obra del Castell de Bellver 100 lliures.

8 de novembre de 1309 - Pagaments als pintors Francesc Cavaller, Perpinyà, Antoni, Abrahim i Pere Valentí pels seus dies de feina en el castell de Bellver (AHM Llibre de Bellver, any 1309, RP 1192 f 21, 22,23 i 24).

22 de novembre de 1309 - Pagaments als pintors Francesc Cavaller, Ramon i Pere Valentí pels seus dies de feina en el castell de Bellver (AHM Llibre de Bellver, any 1309, RP 1192 f 21, 22,23 i 24).

6 de desembre de 1309 - Pagaments als pintors Francesc Cavaller i dos fadrins seus, Ramon, Martí Mayol i Pere Valentí pels seus dies de feina en el castell de Bellver (AHM Llibre de Bellver, any 1309, RP 1192 f 21, 22,23 i 24).

13 de desembre de 1309 - Pagaments als pintors Francesc Cavaller, dos fadrins seus, Llorenç Percassol, Ramon, Marti Mayol i Pere Valentí pels seus dies de feina en el castell de Bellver (AHM Llibre de Bellver, any 1309, RP 1192 f 21, 22,23 i 24).

La seva planta baixa ja era enllestida l’any 1310. Entre els anys 1309 i 1312 es destinaren 3.152 lliures a l'obra.

Els fossats que l’envolten s’acabaren l’any 1331.
Va ser residència dels reis de Mallorca, i presó militar i civil.Entre els presos més notables  cal destacar a Joanot Colom, el dirigent agermanat, Gaspar Melchor de Jovellanos, i el general Lacy que hi va morir afusellat.

2 de juny de 1343- El rei Pere insta al castellà de Bellver Nicolau Marí a rendir-se: "us manam expresament sots pena de bahía (sic) e de traició, que de continent sens tot allongament, a nos liurets lo dit castell, car nos som apperellats que us reeban a merce e gracia. En altra manera significam  á vos e a cascun de vosaltres, que si no ns liurats lo dit Castell e estats en la dita rebellio, ço que no croeem, vosaltres punirem axi com à traidors e bares, sens alcuna merce que james no us cal esperar de nos."

3 de juny de 1343- El rei Pere avisa als castellans rebels que «Lo castella de Bellver ha aquell a nos retut e deliurat.»


12 de setembre de 1343 - Miquel Rotlan, acusat de conspiració és interrogat en una cambra alta del castell de Bellver en presència dels testimonis Jaume Salvet i Antoni de Rivaroles en presència del castellà Pere Pardo de la Casta.

28 d'octubre de 1343 .- Miquel Rotlan, acusat de conspiració, és sotmés a torment d'aigua i sal davant un grup de notables, però nega haver conspirat contra el rei Pere en favor del rei Jaume.Després és remès al castell de Bellver acompanyat del capdeguaita Francesc Coll i cinc saigs que s'han de tornar en la vigilància. En el castell és reclòs en la cambra més segura i lligat amb els ferros.

Juny de 1345- Inventari del castell de Bellver en conseqüència a l'entrada del castellà Joan Llòpis d'Oteiça. A la torre d'armes hi ha 238 llances, 62 pavesos amb l'escut reial al mig, 57 capells de ferro i 58 gorgeres, 56 cuirasses, 60 llaunes de cuirasses de ferro,20 cobricaps, 39 gorgeres de drap de lli, 39 perpunts de drap de lli, 70 dards amb ferro,21 crocs, 34 escuts reials vells, dues ballestes de torn de fust (una trencada), dos torns de fust per tendre ballestes, 9 ballestes de dos peus (una trencada),11 ballestes d'estrep (una trencada). A una estança de la mateixa torre hi ha 100 quarteres de forment corcat, 6,5 quarteres de ciurons, 18 escudelles de fusta (8 trencades) , 38 forcs d'alls podrits, 6 gerres plenes d'oli i altra que no arriba a la meitat. En el pati del castell hi ha un moli de sang. A la "botelleria" hi ha 7 bótes buides i 3 amb vi agre. Entre totes les cambres, dotze taules amb peus, i altres coses....

23 de desembre de 1349- La reina Violant, la seva filla i els seus fillastres surten per mandat del rei Pere del castell de Bellver on estaven empresonades cap a València en una nau de Francesc de Montsó.

1 de setembre de 1359- El ballester Joan Genestar cobra les 25 ballestes que va fer per al castell de Santueri. Jacomí Taier cobra els adobs fets als torns de ballesta del castell de Bellver. Miquel Rausell cobra l’aportació de viratons pel castell de Bellver.

Any 1387- Lluis Bellviure, castellà de Bellver.(HGRM Dameto,Mut,Alemany,pàgina 565).

Any 1389-Antoni Boscà arregla els merlets del mur del castell reial de Bellver.


9 de març de 1390-"ítem pagui an Ferrando hermita en les montanyes del Castell de Bellver illa de Mallorques per valor daquells xv. florins dor de Aragó quel senyor Rey li dona graciosament per amor de Deu per construir una cella ops del dit Ferrando en les dites muntanyes ab.letra sua signada de sa ma dada en Monço a vitij" de març del any de la Natividad de nostro Senyor Mcccxc" ARP. Dades 1389 s. f.

3 d'octubre de 1391- Çafortesa ,Cerdà i altres detinguts en el castell de Bellver presten sagrament i homenatge de no sortir de Mallorca sense llicència.(Fol. 47 Llibre de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació).

4 d'octubre de 1391- L'enviat del governador, el vicari general Pere Solanes i Pere Mosqueroles, representant forà volen negociar amb els tancats en el castell, però aquests no admeten Mosqueroles, que reclama li entreguin l'advocat Llobera i el seu fill i el notari Antoni Castell.

Més tard, Mosqueroles és admés i aquest planteja 56 capítols per a la reforma de l'administració, Entre tant es retira el setge a canvi d'hostatges.En aquests capítols, els forans plantegen la conversió obligatòria dels jueus en un plaç màxim de vuit dies. El capítols es llegeixen a la plaça de sant Andreu després de ser acceptats per el governadors i els jurats.


14 de desembre de 1391- Suplicació al governador per tal que alliberi als detinguts en el castell de Bellver.(Fol. 52 Llibre de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació).

27 de gener de 1392 - Lluís Bellviure, dirigent dels forans, ex-batle de Ciutat i ex-castellà de Bellver és executat a la plaça de la Llotja de Barcelona.

7 d'agost de 1393 - Que negú gos tallar lenyes o cassar en les garrigues del castell de Bellver o pertinencies d' aquell sots, pena de xxv. lliures. (Fol. 128- Llibre de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació).

21 de juliol de 1395- El rei Joan en el castell de Bellver- Que per la entrada que lo Sr. Rey fa la nit present en lo castell de Bellver tothom el vespre dega fer alimares de fochs e falles enceses per tcrrats e per los cloquers e per les fustes, ab sons de bacins e de massoles, e que los senys e esquelles sonen per totes les esgleyes on la Seu comensarà.( Fol. 47. Llibre II dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació).

20 d'abril de 1408 - Un privilegi del rei Martí concedeix l'administració del castell de Bellver al prior de la Cartoixa de Valldemossa.


Diumenge 4 de maig de 1488- Mor un fill petit de Huguet de Pacs d'una caiguda des d'una finestra del castell de Bellver.29 de juliol de 1521- Els agermanats, radicalitzats pels esdeveniments es dirigeixen al castell de Bellver perquè volen l’entrega dels mascarats que hi són refugiats. Pasqual Rosselló dirigeix la comitiva que es farà amb el control del castell matant a Hug de Pacs ,Pere de Pacs (acoltellat per Pere Remolar,fuster) i Nicolau de Pacs, Jeroni Espanyol, Joan Peix, fill bastard de Pere Espanyol, i Mossèn Quint (el picapedrer Andreu Barceló li tallà el cap). Pasqual Rosselló va quedar de castellà a Bellver. Bartomeu Roig, teixidor de llana va saquejar el castell de fogasses i carnsalades.

26 d'agost de 1542 - Davant el perill turc Climent Saura i Miquel Burguera, picapedrers, comencen les reformes del castell de Bellver (ARM. RP 1305, f. 86v)

Any 1543:

ítem pos que paguí a Miquel Soler, notari sobrestant de les obres reals, ... dos pesses de artillaria que la Cesària Majestat del emperador y rey nostre senyor ha trameses per lo castell de Bellver, ço és mitge colobrina y un falconet y xxviii- sachs de salnitra, e pilotes, e per pusar la dita artillaria en lo dit castell, e en compra de soffre, lenya, cerments, carbó y altres coses per fer pólvora, e mortes, e sedassos per picar y passar aquella, e barrils per tenir aquella; e en compre de plom, pasadós, fil per cordes de ballesta, cordes per metxes, daus de ferro, claus de diverses sorts, sis dotzenes de pedres per un canó padrer e per jornals de mestres y altres persones qui treballaven en fer y rejfinar dita pólvora y fer dites pedres y altres coses necessàries en dit castell segons longament appar en lo compte per manut fet per dit Soler que cobrí ab apocha ...(ARM. RP-1305, i. 86v)

Anys 1551 /1552

ítem, pagui a Andreu Pons. picapedres, les quals per orde del molt spectable lochtinent general del present regne, en virtut de una real patent provisió, data en Valladolid a XXVIII del mes de maig MDLII, ab la qual es manat a mi, dit procurador real, que fortificas lo castell real de Bellver, y per orde del dit lochtinent general, fonch comensada una grossa paret en lo revellí del dit castell de Bellver, que tenia circa vint palms de gruix baix y alt circa de vuyt palms ... e feu-se dita despesa en lo any MDLI e feren-se dites despeses en compra de guix y altres coses, jornals de mestres y manobres y trencadors de pedres segons compta quen dona... CCCXXXXVII. XI s. II  (ARM. RP. Compte 1551. f." 72 v.)

21 d’agost de 1554 -Perellós de Pacs caça un cèrvol a Bellver.

El 17 de novembre de 1557- Empresonen eventualment Truc, Veny i Far, forçats a galeres, a la torre mestra, a la cambra més alta on havia estat Joanot Colom.

19 de novembre de 1557- En Truc, condemnat a galeres fuig de la torre mestra on l'havien empresonat per la finestra, despenjant-se per la corda del pont. Després, des d'avall va obrir la porta falsa perquè sortíssin Veny i Far. Truc ajudà a sortir Veny del fossat, però Far no va poder i havia quedat davall el pont amb grillons i manilles.


 

Any 1601- Agustí Garau d´Aixartell és l'alcaid del castell de Bellver.


El 2 de febrer de 1715 arriben provinents de Nàpols els navilis San Genaro, El Pardo i tres més amb 2225 soldats (1200 alemanys comandats pel coronel Ludovic Rohx ) per a la defensa de Mallorca contra els Borbons. Aquest exèrcit es divideix en cinc companyies: Weitzel, Wallys, Sigingen, Toldo,,i Ofsnabrugy; Els soldats s'allotgen en el castell de Bellver i a les Sitges (quarters del Sitjar) de santa Catalina.

"Essa tarde desembarcaron cosa de 400 alemanes que formados a tres filas ocupavan todo el muelle y por hacerse de noche ceso el desembarco, y los desembarcados marcharon al castillo de Bellver en donde se tes tenía quartel prevenido."

9 de març de 1715 - Empresonen a Bellver als botiflers Francesc Despuig, Ramon i Nicolau Fortuny, Miquel Malonda i Francesc Esteve.

15 de març de 1715-Són desplaçats cap a Sardenya els botiflers mallorquins empresonats al Castell de Bellver amb una fiança prèvia de 4.000 pesos per cap.

Dia 28 d'abril de 1716 Salvador Truiols és empresonat en el castell de Bellver.

16 de setembre de 1718 - En el Castell de Bellver hi ha 6 canons de ferro i 4 de bronze.

8 de març de 1750-Les morts per contagi fan que es treguin els presos de la presó de Cort i es traslladin al castell de Bellver.

25 de juny de 1755-"Als 25 juny a la nit, fugiren la major part de presos que se trobaven en lo Castell de Bellver, per quant feyen la presó nova dins Ciutat y molts vingueren a retirarse a St. Francesch y altres fugiren per la garriga."(Noticiari del doctor Bartomeu Bennàsser de Gabellí).

9 de juliol de 1782 - Mor el Capità General de Mallorca Joaquín Mendoza Pacheco després d'enfadar-se amb el Regent de l'Audiència José Crezegan Monter. El Regent, que a causa del menyspreu de la seva esposa cap a la del Capità General va ser empresonat aquest mateix any en el Castell de Bellver, va expressar-se diguent que la mort del Capità General era un càstig de Déu.

Novembre de 1793-Arriben 300 presoners republicans francesos que són conduïts al castell de  Sant Carles, al castell de Bellver, al quarter de la Ferreria i a l'antiga Universitat.

5 de maig de 1802- El tinent coronel Francisco de Toro va a cercar Gaspar Melchor de Jovellanos a la Cartoixa i l'empresona en el castell de Bellver. Del calabós conegut com " l'olla ", Jovellanos escriu: «El alma se horroriza al aspecto de esta tumba de vivos; y, si de una parte, reconoce que no hay crimen a que no pueda llegar en su heroicidad la perversidad de algunos hombres, de otra no puede menos de admirar que sean muchos mas los que han aspirado a la excelencia en el arte horrible de atormentar a sus semejantes».

6 d'abril de 1808- Fi del captiveri de Gaspar Melchor de Jovellanos en el castell de Bellver.

23 de juliol de 1839-Fugen 14 presos carlins després de la reducció dels seus vigilants en el castell de Bellver, però són capturats a la Granja d'Esporles

1 de juliol de 1852 - Rafel Noguera Blanch és nomenat comandant militar del castell de Bellver.

Any 1863-Dos òmnibus fan el trajecte des de la Plaça de sant Francesc fins a la falda de Bellver i des de la Porta de sant Antoni al Portixol.

31 de juliol de 1900 - Després de tallar bona part dels arbres del bosc de Bellver malgrat les protestes , s'imposa la prohibició, quan el mal ja està fet.Setembre de 1936 - Detenció de Miquel Servera Barceló "Llull" que és conduït al local de la Falange de Palma, i després al castell de Bellver.


19 d'octubre de 1936 - En el Castell de Bellver els franquistes afusellen Joan Vidal Sureda, advocat de Son Servera i militant d'Esquerra Republicana, Josep Picornell Porcel i el picapedrer Andreu Nicolau Matas.