Any 1560.-Nova església de Banyalbufar.

Any 1560- Rafel Llinyà,picapedrer, comença la nova esglèsia de Banyalbufar. Plànols de Simó Ballester

Any 1560-La Universitat i el lloctinent intervenen el comerç de cereals per evitar l’alçament d’una nova germania.

28 de març de 1560-Felipe II ordena reforçar la defensa de Mallorca.

5 d'abril de 1560 - Tommaso Marcopolo capità grec habitant de Venècia empresonat per sospites d'heretgia és sentenciat en acte de fe a la Seu i obligat a pagar 180.000 diners de multa.(AHN , Inquisició, llibre 844, f. 164)

6 de maig de 1560- Els fusters que ja no poden reunir-se a Sant Nicolau Vell perquè no hi caben, pacten el seu establiment a Sant Francesc, sota el patronatge de Sant Josep a la capella d'aquest sant i de la Immaculada que abans era la dels Marser:

"Cedim a los  Honrats Fusters la nostra Capella dita la Concepció de la Mare de Deu, la qual está en el mitx lloch de la Iglesia a la part esquerra entrant per el portal major; donantlos facultat de fabricar,lo que volran, con tal, que no puguen fer portal al carrer.»

Votaren a favor: Mestre Johan Comes sobreposat, mestre Miquel Vidal sobreposat, mestre Gabriel Vinyes prohom, mestre Gabriel Carbonell prohom, mestre Pere Togores prohom, mestre Jaume Estada prohom, mestre Jaume Torrents clavari, mestre Miquel Ferro, Michel Oliver,Sebastià Janer, Cristòfol Vila ,Antoni Guardiola, Guillem Fons, Vicenç Costa, Ramon Estada, Gabriel Veny, Rafel Quintana Pere Muso, Antoni Riutort, Gabriel Forner,Miquel Orell,Cristòfol Seguí, Nadal Muse, Joan Castanyer , Joan Abrines, Jaume Fullana, Joan Cristià, Bartomeu Alemany, Ramon Moragues ,Antoni Bartina, Cristòfol Barceló, Jaume Bassó, Nadal Barceló, Andreu Esteva, Baptista Gelabert, Cosme lPuigserver, Pere Llampaies , Salvador Moner , Esteva Tramoler, Gabriel Coll, Cosme Janer.

Votaren en contra: Tomàs Amengual, Pere Joan Riera, Bartomeu Sabater, Pere Salazar.

En aquell moment els frares franciscans eren: Fra Tomàs Delabau , Fra Jaume Janer, Fra Nicolau Coll, Fra Jaume Gerard, Fra Tomàs Moyà, Fra Pere Carbó, Fra Miquel Axida, Fra Jaume Albons, Fra Miquel Blanes, Fra Raimon Palau, Fra Joan Ferro, Fra Pere Frígola,Fra Coma Abraham, Fra Guillem Bramona, Fra Baltasar Xelles, Fra Pere Joan Calafat, Fra Joan Forcada, Fra Bartomeu Blasco, Fra Baptista Sansaloni, Fra Jaume Pont, Fra Miquel Garau, Fra Melcior Carbonell, Fra Guillem Garau i Fra Miquel Mestre.

13 de maig de 1560 - Joanot Cos pren possessió del càrrec de castellà de Santueri.


2 d'agost de 1560- Jaume Joan de Berga hereda La Galera (Felanitx).


21 de novembre de 1560- Testament de Geroni Cos que vol ser enterrat a sant Francesc.


22 de novembre de 1560-Joan de Montornés, donzell de Mallorca ordena testament. Nomena marmessors. Nomena marmessores a la seva muller Apolònia i a la seva germana Francina Foixana, vídua. Disposa ser enterrat al cementiri de la Confraternitat de la Verge Maria de la Seu . Institueix com a hereu universal al seu fill Nicolau.

 

Cap a l'any 1570 a Mallorca ixent