Any 1415: Cost dels esclaus entre 38 i 87 lliures, o entre 100 i 115 florins.  Bartomeva, obligada a tornar amb el seu marit.
               
Any 1415- Encàrrec a Nicolau Marçol d'un retaule de tres carrers per a la capella dels mercaders Desmàs de Valldemossa a Sant Antoni de Viana.
               
Any 1415- Encàrrec per a Gabriel Mòger del retaule de les Onze mil verges per a la capella dels Comes de Sant Domènec.

Any 1415 - Retaule de la Mare de Déu de les Neus del taller de Joan Mestre.
               
15 de gener de 1415. El valencià Olf de Pròixida és nomenat governador de Mallorca, decisió impugnada pels jurats, pel fet que es tractava d'una imposició que no s'ajustava a les franqueses i capítols de Corts..
               
15 de gener de 1415-Jaume Vila, pelleter de Mallorca, ven a Joan Armenguer, mercader de València, com procurador de Pons Ramis, mercader  de Mallorca, l'esclau sarraí blanc Hamet el Moxohí, de 26 anys, per 87 lliures i 5 sous moneda de Mallorca.

23 de febrer de 1415-Guillem de Santjoan, capità d'Alcúdia demana  reforços per enfortir la murada davant el perill d'un atac portuguès.(ARM EU 3 f 120 v)
               
1 de març de 1415- Guillem Pedrosell, Bernat Carreras i Bartomeu Palau es constitueixen en cors.
               
23 de març de 1415-Joan Dalmau, mercader de Mallorca, en el seu propi nom i com procurador de Bernat Llauró, peraire de Mallorca, ven a Guillem Porta, ciutadà de València, l'esclau  rus Jordi, de 20 anys, propietat de Bernat, per 38 lliures i 10 sous.
               
27 de març de 1415-Francesc Comes pinta la part central d'un retaule de sant Antoni per a la capella familiar de Bartomeu Desmàs a Valldemossa,i posa a  fer feina en els laterals a Nicolau Marçol.
               
23 d'abril de 1415-La infanta Isabel, esposa del comte Jaume d'Urgell, empresonat, suplica a Ferran d'Antequera que li torni les seves dues filles, Isabel i Elionor, però Ferran d'Antequera no accepta la seva petició.
               
24 d'abril de 1415 - Ferran I nomena batle de Marratxí Montserrat Palet.
               
27 d'abril de 1415-Francesc Comes pinta santa Úrsula per al convent de sant Domingo.
               
25 de maig de 1415-Francesc del Postigo, notari de Mallorca, en el seu propi nom i com procurador de Bernat  Miró, veguer de la cort de la governació de Mallorca, ven a Mateu de Bondia, mercader de València, l'esclava tártara Margarida, de 25anys, per 101 florins i a Joan Pérez, alias Negre, carnisser de Mislata, l'esclava tártara Joana, de 16 anys, per 100 florins, propietat ambdues de Bernat Miró.

28 de maig de 1415 - Mor el canonge Francesc Descalç. (ACM, Llibres de Sagristia 1114 f.9).
               
12 de juny de 1415-Noces d'Alfons, el primogènit reial, amb Maria de Castella, cosina seva, a València.
               
22 de juny de 1415- Nicolau de Quint, mercader de Mallorca, ven a Pere Bou, ciutadà de València, l'esclava russa Maria, de 30 anys, per 61 lliures.
               
29 de juny de 1415- Testament de Jaume Esbert que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc en el carner dels Esbert.
               
20 de juliol de 1415-Francesc Pedroell, sabater de Mallorca, i Esteve Gironés, forner de València, venen a Joan Mainés, mercader de València, l'esclava cristiana, abans sarraïna, Nicolaua, de 20 anys, propietat de Francesc, per 112 florins.
               
27 de juliol de 1415- La capella de sant Simó i sant Judes, sant Honorat, sant Pere i sant Pau del convent de sant Francesc és cedida als Pacs, que abans tenien la sepultura al clàustre.
               
29 de juliol de 1415-Margalida de Monferrat, mare del comte d'Urgell, és declarada reincident de crim de lesa magestat, i empresonada al castell d'Olocau.
               
13 d'agost de 1415-Francesc Pedroell, sabater de Mallorca, ven a Esteve Gironés, forner de València, l'esclava russa Caterina, de 14 anys, per 110 florins i, l'esclava tártara Úrsula, de 20 anys, per 115 florins.
               
1 d'octubre de 1415 - S'ordena a Bartomeva, esposa del barber Climent Frígola que ha fugit de casa seva que hi torni.
               
6 d'octubre de 1415 - Fra Antoni Caixal, mestre de la Mercè és enviat des de Perpinyà a Mallorca per tal de cercar a Esteva Boyer, cirurgià de Tolosa resident a l'illa, per veure si pot curar al rei.
               
15 d'octubre de 1415 - S'ordena al prevere Antoni Mayol i Jaume Estaràs, obrers de l'obra de l'església de santa Magdalena del puig d'Inca que paguin les 3 lliures i 5 sous que resten pagar d'un retaule fet pintar a Nicolau Vidrier.
               
19 d'octubre de 1415-Francesc Pedroell, sabater de Mallorca, ven a Caterina, esposa d'Esteve
               
21 d'octubre de 1415 - Esteva Boyer, cirugía, nadiu de la ciutat de Tholosa e al present habitant en Mallorques, per rahó de la anada la qual, Deu volent, deu fer a la dita vila de Perpenya ensemps ab lo reverent frare Anthoni Caixal, mestre en Theología e Mestre General de la Ordre de la Mercè, lo qual per amenarsen lo dit mestre Esteva era vengut en Mallorca ab una galera de la qual era patró Mossèn Johan Rodríguez de Quadro, cavaller castellà, de manament del dit Senyor per tal que lo dit mestre Esteva, Deu volent, pusqua curar lo dit senyor Rey de la sua malaltia o accident, de la qual es detengut.

Novembre de 1415 - Boda del vescomte Guillem III de Narbona, jutge d'Arborea, amb Margarida d'Armagnac i de Cominges.

               
17 de novembre de 1415- El comte Joan de Foix ofereix a Ferran d'Antequera els drets a la compensació per les retencions que havia fet el rei Martí de la baronia de Martorell i Castellví de Rosanes.
               
18 de novembre de 1415-Joan de Pròixida, noble, habitant de València, ven a Francesc Pedroell, sabater de Mallorca, l'esclau tártar Joan, de 20 anys, per 44 lliures.
               
21 de novembre de 1415-Salvador Despont, mercader de València, ven a Francesc Pedroell, sabater de Mallorca, l'esclau circasià Jordi, de 25 anys, per 44 lliures.
               
23 de novembre de 1415-Pelai Unís prohibeix jugar a la gresca i a cartes sota pena de 25 lliures.
                                     rei Alfons de Mallorca
Desembre de 1415- Alfons (V ) sol·licita del papa Martí sense èxit l'erecció dels bisbats d'Oriola, Terol, Menorca, Manresa, Xàtiva, Castellói Puigcerdà.
               
18 de desembre de 1415- Pelai Unís afegeix a les prohibicions de la gresca i de les cartes, la dels daus i les rifes sota pena de 20 sous cada vegada i en cas que els jugadors siguin captius o setmaners rebran 25 assots a la plaça de l'Almudaina.


                                                                           any 1420 a Mallorca ixent