Any 1785

Any 1785- Reial Pragmática de repoblació d'Alcúdia. L'Expédient de Repoblació descriu que Alcúdia tenia 621 cases, 280 de les quals estaven esbucades, 146 no estaven habitades i només 138 estaven habitades.

Any 1785- Selva té 2.907 habitants.

2 de gener de 1785-Plou a Palma (Dietari del doctor Fiol)

28 de gener de 1785 - Carta d'Antonio Valdés a Alfonso Alburquerque per tal que s'enllesteixin les 6 llanxes obuseres i les altres 6 bombarderes fetes a Mallorca per al seu pas a Maó amb escolta de xabecs en cors.(Fol.221 de la Colecció de Documents de Vargas Ponce-Museo Naval)

1 de febrer de 1785-Neu a Palma . He pagat a Mestre Pera Juan Jaume fuster nou lliures per el baúl de Bonaventura.(Dietari del doctor Fiol)

Març de 1785 - Arriben quatre vaixells  catalans per a la pesca de corall que el Regent a Mallorca considera molt beneficiosa com la que es fa a Begur. (Palma de Mallorca, any XII. num.11)

17 de març de 1785- He comprat del francés de junt case Mutgnerot unes calses de seda filade negres per 3 6 sous.(Dietari del doctor Fiol)

31 de març de 1785-Mor l'inquisidor Jaume Fàbregues a la seva possessió de Lloret.(Dietari del doctor Fiol)

Abril de 1785 -Jordi Puig , regent de la Reial Audiència escriu a la Cort que durant l'any 1784 Sóller va recollir taronges per valor de 320.000 reials de velló, tot i que la collita no va va ser abundosa.Dos terços d'aquestes taronges s'exporten a França i un terç a Barcelona. L'oliva a Mallorca, no massa abundosa va arribar a les 153.504 arroves i la vinya va produir 928.4000 arroves.(Palma de Mallorca, any XII. num.8)

24 d'abril de 1785-El paborde Reus és elegit rector de la Universitat.

30 d'abril de 1785-Dissabte.Es fa córrer la vila a un home que va fugir del xabec que el conduïa a desterrament.

1 de maig de 1785 - Miguel Ximenez Navarro, Intendent General de l'Exèrcit i Regne de Mallorca, aplica la voluntat reial transmesa pel comte de Floridablanca de repoblar Alcúdia i habilitar el seu port. En conseqüència ordena la construcció d'un llatzaret finançat per Juan Díaz Guerra, bisbe de Sigüenza,  que va ser abans bisbe de Mallorca; disposa dels efectius empleats per a la seva guarnició; promou  l'indult als contrabandistes que són a Menorca i que tornin a viure a Alcúdia; eximeix de contribucions durant sis anys als repobladors; promou que els desterrats de Palma i altres viles siguin destinats a la repoblació; eximeix de pagament  durant 25 anys de delmes sobre les terres que es recuperin per al conreu amb la condició de viure a Alcúdia; estableix el repartiment entre els habitants dels solars de les cases esbucades tot i que passats 15 anys hauran de pagar una taxa; aporta 50 lliures per a la restauració dels solars amb enderrocs; estableix també el repartiment de terres que es guanyin per al conreu i el pagament d'una taxa compensatòria passats 15 anys; promou que es reparteixin per a la reahabilitació d'ús de les 218 sínies que no són actives d'un total de 263 que tenia la ciutat i passats 15 anys es pagui una taxa compensatòria. Els antics propietaris disposen d'un any per fer valer els seus drets i rehabilitar les sínies. D'altra banda s'eximeix als artesans que s'estableixin a Alcúdia del pagament de drets als gremis, exceptuant el pagament de la prova per accedir a ser mestre de l'ofici corresponent.

24 de maig de 1785- Ratificacció de les Reials Cèdules que concediren a Bendinat, Na Burguesa, Son Sales (Marratxí), Son Sunyer (Palma), Son Galiana (Manacor)i Son Seguí (santa Maria) la gràcia de mantenir-se en vedat tot el temps a voluntat dels seus propietaris.

26 de maig de 1785- Mor a Ke-bui, Tonquin (Filipines), el frare predicador Domingo Pujol.

2 de juny de 1785- Esclavitud encara: 2 juny. Un moro anomenat Casi esclau de D.n Miquel Gelebert acompañat de un sirvent de D n Lucas, Mestre de Guaita es vingut a ampararse de mi.(Dietari del doctor Fiol).

7 de juny de 1785- L'esclau havia escapat per haver estat apallissat. Es vingut a cosa de la una D.n Lucas ab lo Moro Casi de D.n Miquel Gelabert qui ha dit esser fuit per haverlo atupat ab garrot.

5 de juliol de 1785- Dimarts. Mor José Pueyo Pueyo, marquès de Campofranco.

 21 de juliol de 1785- Es prohibeix als menestrals ocupar el carrer amb banquets,cadires i útils del seu ofici.

28 de juliol de 1785-Mor el canonge Francesc Truyols.

 28 de juliol de 1785- He comprat catorze Canes de llista per dos Metalasos a un Tixador a rao de 11 sous: han costat 7 lliures 14 sous retxes blaues.(Dietari del doctor Fiol)

9 d'agost de 1785-Fi de les obres del campanar amb la col·locació de la campana major de 1668 lliures de pes a Bunyola, obra de Martí Cardell. La campana petita, dels albats, pesa 342 lliures.

13 d'agost de 1785- Som anat hora baxe a la Celda del P. Prior del Carme a demenar lo habit per Pera Joseph Moya mon Criat (Dietari del doctor Fiol).

14 d'agost de 1785- He pagat al fill del calseter del Mercat vint pesetas en Plate per los dos parells de calses negras.(Dietari del doctor Fiol).

18 agost 1785- Jo el de bax firmat confés aver rebut de Joan Gelabert 8 11 dich vuit lliures y dites son a conte de un St. Pau de bulto astich fent pe lo loch de Llubí y per ser le veritat lo firm als 18 gost de 1785. Refel Torre escultor.

30 de setembre de 1785- El mati de este dia es vingut y ha berenat el Criat nou; se diu Jaume Reynes fadri; guanye de soldada la matexa que li dava D.n Joseph Fornari, que son 30 sous.(Dietari del doctor Fiol)

9 d'octubre de 1785- Plou fort a Palma al matí i a la nit.

Aquest mateix dia una Reial Cèdula de Carlos III (IV a Mallorca)  reconeix el dret dels xuetes a servir l'Exèrcit, la Marina o l'Administració.

15 d'octubre de 1785-Arriba el xabec Nuestra Señora de los Dolores provinent de l'Havana.

 9 de novembre de 1785-Pluja al matí.

 25 de novembre de 1785- Han fet correr la Vila a el Frances lladre Juan Gall.(Dietari del doctor Fiol).

8 de desembre de 1785-Plou tot el matí i part de la tarda (Dietari del doctor Fiol)

22 de desembre de 1785-He venut a Plase per ma del Criat dos endiots ordinaris no molt grosos y he cobrat 4 lliuras 4 sous.(Dietari del doctor Fiol).

31 de desembre de 1785-La funcio de este dia ha consistit ab la coalcade de 8 cavallers; pero la proceso no es surtida de la Seu per raho del fanch, puis ahir plogue; ha predicat en la Cathedral el Mercenari Rosello.(Dietari del doctor Fiol).


any 1790 a Mallorca ixent