Any 1405-Contracte Sant.
               
Any 1405-Ordinacions del gremi de Picapedrers. Condicions per a l'aprenentatge de picapedrer:

                "...que algun mestra picaperes no gos ni dega exceptar o pendre algun fadri o scola per mostrar o ensenyarli lo dit offici sens sabuda o uoluntat dels dits sobreposats als quals aytal fadri o scola qui sera admes o reebut degue e sia tengut pagar X sous per entrada ala almoyna de la dita caxa encontinent ho dins spay de hun mes e apres saguent e de qui auant fins agapagats los dits X sous dentrada noli puxa esser mostrat lo dit offici. E qui contrafarÓ a les dites coses pagarÓ de ban per cascuna vegada XX sous aplicados en lamanera demunt dita."
               
Any 1405- Segrest dels bÚns dels senyor de Sa Bastida Gispert de Santjoan a sant Joan, Montu´ri i Sineu per "crims enormes".

                Enfrontaments entre els jurats de la Conc˛rdia entre els bÓndols de 1404 Joan Saflor i Francesc Vives, dels aragonesos, amb Ramon ăafortesa i Joan Vivot dels mallorquins.
               
Any 1405- Testament de Llucia, tartre, esposa d'Antoni Guaita, tartre de Sineu.

               
20 de gener de 1405- Que no sia neguna persona qui presumesca mŔtre negunes besties qui sien trobades perdudes o desviades en altre loch sino en lo hostal del Sr. Rey, lo qual esta davant lo
costell de la plassa de Sant Anthoni de Padua. Fol. 1. Llibre IV dels Llibres de Pregons de l'Antiga C˙ria de la Governaciˇ.

15 d' abril de 1405

Enric III concedeix la tinenša de la vila de Cabra a Diego Fernßndez de C˛rdova i Carrillo, nascut a Iznßjar (C˛rdova), "per protegir-la de les correries dels moros".

               
El 17 de maig de 1405 - S'acorda el Contracte Sant, entre els jurats de Mallorca i els creditors de la universitat ,majoritÓriament de Barcelona, de manera que la major part dels ingressos siguin consignats al pagarnent dels interessos i al rescat del deute p˙blic. L'adrninistraciˇ d'aquest fons queda sota el control directe dels creditors i comprŔn tots els drets ordinaris que graven les transaccions o transmissions de bÚns i els articles de consum, a fi que ells mateixos, o els seus diputats, mitjanšant un tresorer designat, cobressin tots els seus rŔdits. El tresorer estaria obligat a pagar les pensions de les seves censals als creditors de Barcelona, amb la finalitat d'excusar les costes de les execucions; l'excedent es distribuiria a parts proporcionals entre els creditors de Mallorca, per un igual, amb pacte que, si no fos suficient per a les pensions dels mallorquins, la universitat de Mallorca  hauria de suplir-lo amb altres doblers obtinguts mitjanšant una "talla" entre els pobladors, de la mateixa manera com en endavant haurien d'obtenir els recursos per a mantenir les despeses pr˛pies de la mateixa universitat.

                Afecta l'impost sobre la venda de propietats immobiliÓries i d'efectes mobiliaris, la gabella de la sal que imposa el consum de sal a tothom, amb necessitat o no de consumir-la, l'impost del vectigal que afecta la importaciˇ i exportaciˇ de mercaderies, la cisa de les carn, l'impost de la molitja que afecta a la producciˇ i consum de farina, el quint de vi, impost establert en la cinquena part del valor de la producciˇ i venda, el vectigal de l'oli , el segell del drap ,impost que afecta la fabricaciˇ i compra de teixits.
               
27 de maig de 1405 - Constituciˇ de la Junta de la Universal Consignaciˇ.

27 de juny de 1405 - El Gran i General Consell decideix que els cÓrrecs i oficis de la Juraria de la Ciutat s'exerceixin sense  salari ni retribuciˇ.
               
1 de juliol de 1405 - Entra en vigor el Contracte Sant.

               
Juliol de 1405 - Juan de Loda captura una nau mallorquina, pertanyent a Ramon  Badis, quan es dirigia a Mallorca, procedent de Mostaganem carregada de blat.

               
17 de juliol de 1405-Jaume Valero, mercader de Mallorca i procurador de Guillem Urgell,
mercader de Mallorca, i Pere PelegrÝ, mercader de ValŔncia, venen a Teresa  Sabata, vÝdua de Jaume JofrÚ, llicenciat en lleis de ValŔncia, l'esclava b˙lgara Ant˛nia, de 30 anys, propietat de Guillem d'Urgell per 33 lliures.
               
18 de juliol de 1405 - Que niguna persona gos anar ab fusta armada ni altre qualsevol vaxell maritim al cap Enderrocat a levar aygua de la cisterna que allÝ tenen los picapedres de Mallorca qui hi acostumen de tayar pedrÚs, ni gos mostrar la dita cisterna y casanetes que hi ha a neg˙n moro o moros que trasquen de la illa. Fol. 3. Llibre IV dels Llibres de Pregons de l'Antiga C˙ria de la Governaciˇ.

                
               
Agost de 1405 - MartÝ el Jove redueix la talla de 49.000 florins a 32.000.

               
14 d'agost de 1405-Roger de Montcada Ús cessat pel rei a causa de les pressions. Provisionalment ocupa el seu lloc Jordi de Santjoan del partit dels aragonesos.

               
6 de setembre de 1405- Pere Garcies i Antoni Oliver, sobreposats, presenten a l'aprovaciˇ del virrei les ordinacions del gremi de picapedrers.

               
9 de setembre de 1405- Mor Joan SallambÚ, mercader del bÓndol aragonŔs, que va ser jurat i batle.

               
Octubre de 1405-Interrogats per Gabriel de Cardona, enviat reial, els jurats  (Joan Saflor, Joan Vivot, Francesc Vives, Joan de Conilleres, Ramon Safortesa)  per malversaciˇ de cabals p˙blics.

               
9 d'octubre de 1405-Jordi de Sant Joan obliga a Joan Cabeša a la devoluciˇ mitjanšant el dip˛sit de la fianša feta per a obtenir llicŔncia de cors , de les mercaderies robades  quatre bales on hi havia disset draps de llana, quatre costals de laca, dotze sacs de grana i trenta-un pans de cera, que anaven destinades una part a TÚnŔs i una altra a ValŔncia en una barca del patrˇ Alfons Gil en la que viatjaven AlÝ, fill de Jucef Xipiˇ, moro de la casa del rei, i Haaquem BenalÝ Haaquem de Gallinera.(ACA, C, reg. 2179, f. 244 r.-v.)

               
19 de novembre de 1405-Roger de Montcada torna a ocupar el seu cÓrrec.


any 1410 a Mallorca ixent