Convent de Nostra Senyora del Carme i aqüeducte (actual Plaça de Berenguer de Palou)

Any 1300- Construcció de l’església de Campos. Fundació del convent de Nostra Senyora del Carme (a l’actual Rambla).

Any 1300 - Cant de Ramon (Ramon Llull).

Any 1300-Jaume II atorga carta de poblament a Manacor, Porreres, Huialfàs, Sant Joan.

Any 1300-Guillem de Montsó és obligat a tancar de paret els banys que confronten amb el convent de santa Clara, sense finestres ni forats que permetin veure les monges.

Any 1300- Les Ordinacions de Jaume II disposen  l'atribució d'un quartó (1175 m2) a cada poblador a 18 diners per any, i als conradors, 5 quarterades per a conreu i 10 de garriga.

El 26 de gener de 1300 Guillem Roca va comprar unes cases vora el Pont de la Palanca, a Ciutat.

30 de gener de 1300- Jaume II confirma en uns casos i modifica en altres els 34 privilegis atorgats a la població de Mallorca per ell mateix i per Jaume I. Disposa que els jurats de Mallorca no podran fer col·lecta ni exacció sense llicència del rei o del lloctinent. (Còdex de Privilegis i Franqueses (90B) f.1-72v)

El 31 de gener de 1300 Jaume II atorga un indult als que el traïren i  determina la cisa o sanció de 150.000 sous anuals a pagar durant 9 anys amb el repartiment de dos terç¡os a favor de l'erari reial i d'un terç a favor de la Universitat.(Pergamins de Jaume II , núm 10)

1 de febrer de 1300- El papa prega al rei de Mallorca que no consenteixi que cap súbdit seu ajudi a Frederic, rei de Sicília, ni als habitants d'aquella illa.

El 4 de febrer de 1300 s'estableixen devers la Llotja dels genovesos de Ciutat, Ugolí Draper, que hi té un forn, Odone Caxina i Lafranqui Saba

10 de febrer de 1300-Els manacoríns són obligats a construir la Cúria Reial, una carnisseria, una presó i una plaça per a fer el mercat.

El 22 de març de 1300 Jaume II disposa que aquells que posseeixen béns en una parròquia encara que no hi resideixin , són obligats a participar en obres defensives, de vigilància i de construcció d'esglésies i en convits i diversions que es facin en comú per als habitants de la parròquia.(ARM, Còdex 14, foli 135 del Llibre del Sindicat de Fora). 

El 24 de març de 1300 Guillem Saragossa obté el dret sobre l'aigua que sobri a Bunyolí.

Biniatzar és poblat de cases donades pel rei a Bernat Ripoll i terres d'olivar. També el rei fa donació de terres de l'alqueria a Pere Canals i Guillem Valentí. Aquest mateix dia el ciutadà de Mallorca Bernat Oltzina obté en emfiteusi del rei una part de l'alqueria Biniatzar (Bunyola) on hi ha oliveres i altres arbres, al costat del torrent que va a Palma, vora les muntanyes de Pastoritx. Oltzina que paga per això 8.000 sous reials de València haurà de pagar el delme corresponent en cas de sembrar vinya.(ARM,RP 2035.F 1 i 2 v)

Abril de 1300 - Jaume II d'Aragó adverteix al soldà que no permeti la instal·lació d'un cònsol mallorquí independent a Bugia.(ACA, C, reg,115, fol. 390 v.)

10 d'abril de 1300- Una reial cèdula disposa l'encunyament de moneda mallorquina.  Creació de la ceca mallorquina on s’encunya moneda pròpia: el dobler que equival a dos diners, monedes de plata i de velló.

Dia 3O d'abril de 1300 Guillem Colombàs i Joan Pasqual prenen en lloguer a Jaume de Caldes l'Illa de Cabrera per a la caça i pastures per un import de 10 lliures.

1 de juny de 1300 - Neix Thomas de Brotherton, I Comte de Norfolk

13 juny 1300 - Fundació de la ciutat espanyola de Bilbao per don Diego López d'Haro.

Juliol de 1300 - Medicina de pecat (Ramon Llull).

8 de juliol de 1300- El rei compra el rafal Suaip a Inca.

31 de juliol de 1300- Jaume II de Mallorca reforma les franquícies i limita les atribucions dels jurats que passen a tenir un valor propositiu.

1 de setembre de 1300- Jaume II el Just institueix a Lleida un Estudi General.

10 de setembre de 1300-Quitació de quatre morabatins censals que satisfeia Pere Struch a Guillem de Villariu i Guillem Brossa, hereus d'Arnau de Cumba cada any per Tots Sants per uns casals que abans solien ser banys, a Sóller. (ARM. ECR-442, f. 48)

12 de setembre de 1300-Jaume II deixa 20.000 sous per a la reforma i neteja de Portopí.

18 de novembre de 1300-Issac Vidal compra part de les cases de la Plaça del Temple.

               

          any 1300 a Mallorca ixent