Deià, obra de Nadal

Deià segons Nadal


Any 1239-L'abat de la Real obté el domini i la jurisdicció de Deià.

10 de març de 1244  - Bernat Escala i la seva esposa Guillema, venen a Maria Pascual i el seu fill Ramon un rafal establert a Pere Calafat i la tercera part de l'alqueria de Deià, amb reserva de fadiga i senyoria a favor del monestir de santa Maria de La Real, per valor de 2.500 sous melgaresos.

17 d'octubre de 1276 (16 de setembre de 1276) -Joan XXI confirma la fundació del col.legi missional a Miramar (Deià) per Ramon Llull.

Any 1595 :«Lo lloc de Deià consisteix en possessions, alqueries i rafals, sense altra població fornida en una vall que per abundar de tantes aigües i fonts manantials és de grans arboledes i frescures, de molts arbres i moltes fruites de tota espècie… La seva població és de vuitanta quatre focs de vint-i-cinc possessions o alqueries, i setze rafals i tots tenen collites d’oliva a més dels altres fruits que tant l’embelleixen.» (Binimelis, J.: «Historia de Mallorca. Codi Serra – Cortada Llibre III Cap. IV».