Any 1235

Any 1235- Expansió de la Inquisició a tota la Corona d'Aragó.
Any 1235- Abu-Zakariyya Yahya ibn Abd-al-Wàhid, almohade, conquesta Alger.

Any 1235- Mor Yahyâ b.Ishâq b.Muhammad b.Gânîya al-Masûfi,resistent antialmohade al Nord d'Àfrica.

Any 1235.-Construcció de les catedrals de Francfort,Friburg i Marburg (Alemanya).
Alçaments contra la Inquisició a Albí, Narbona i Tolosa, llocs de tradició religiosa “herètica”.

4 de gener de 1235 - Guillem de Pallejà obté de Nunó Sanç l'alqueria Yholor a Orient amb la condició de pagar un cens de 30 quarteres d'ordi i 20 de blat a lliurar per sant Pere i sant Feliu.(ACB, estància 159, pergamí 1)

11 de gener de 1235 - Gregori IX exigeix dot i dominis per a l'Església 

Ramon Llull

Ramon Llull  en una pintura del Mestre de Sant Francesc

El 12 de gener de 1235 neix Ramon Llull, filòsof i escriptor. El mateix dia el rei Pere dóna en alou franc a Pere Ortís, cavaller, la meitat de l’alqueria Corbera, en el terme de Sineu, de 7 jovades i el rafal Abensanx de 4 jovades.

16 de gener de 1235 - Casament de Jean Ier de Bretanya amb Blanche de Champagne.

29 de gener de 1235-Bernat Ebrines dona a Bernat Sabater de Manresa una jovada de terra a l'alqueria de Benigalip (Lloret) (ARM. RP-XIII, núm. 38).


5 de febrer de 1235- Guillem de Montgrí conquesta Xèrica.

18 de febrer de 1235 - Ramon Saumater compra una vinya al Vinyet de l'Argentera (Bunyola) per 24 sous a Bernat de Trull i la seva muller Arsenda (AHN, Clero, carp.54, n 4)

13 de març de 1235 - Mor Agnello da Pisa, franciscà

15 de març de 1235 - Mor Oldeberto Tornielli , bisbe de Novara

14 de maig de 1235 -Mor Guidotto da Correggio, bisbe de Màntua
   
   

2 de setembre de 1235- Jaume I es casa amb Violant Piast d’Hongria.

4 d'octubre de 1235- Acta rebuda pel notari Mestre Joan, que certifica l'establiment per part de l'infant Pere de Portugal d'un molí andalusí  que mola de l'aigua de la font del Xilbar (o de Mestre Pere)  a l'actual Son Bibiloni, de nom Raha Assuheret o Aczereixi, a Bernat d'Olzet, juntament amb un casal, situat al raal Afftaà.


21 de novembre de 1235-Pere de Portugal dóna a l'Església la desena part dels seus dominis.