Antoni Eixida, agermanat de Selva, executat per les forces invasores de Carlos I (1523)
Joan Eiximeno (1398)
Jesús Enciso Viana, bisbe (1964)
 
Ensenyat (Nadal, Pere, Pere), homes d'armes d'Andratx (1528)

Joan Entenç, picapedrer agermanat, executat per les forces invasores de Carlos I (1522)
Jaume Esbert, sepulcre a sant Francesc (1415)
Andreu S'Escala, enterrat a sant Domènec (1346)
Matias Escalzo Azedo (1720)

Escofet

Antonio Escofet Eloi, botifler, enterrat a sant Domènec (1772)
Gràcia Escofet Morro, enterrada a sant Domènec (1796)

Espanyol

Joan Espanyol (1490)
Margalida Espanyol, sepultura a sant Domènec (1602)
Pere Espanyol, enterrat a sant Domènec (1473)  (1490)


Antoni Esplugues, conseller forà d'Artà (1479)
Caterina Esplugues (born de santa Clara, 1587)

Estada

Antoni Estada, bandejat (1595)
Jaume Estada, prohom fuster, capella a sant Francesc (1560)
Ramon Estada, fuster, capella a sant Francesc (1560)

Bartomeu Estaràs (1490)


Jaume Estela (Rausell 1449),

Esteva, Esteve

Esteva (Joan, Joan, Antoni i Jaume), homes d'armes d'Andratx (1528)
Andreu Esteva, fuster, capella a sant Francesc (1560)
Cristòfol Esteve (1490)
Llorenç Esteva (el jueu Moxi Caruhi) Devers Porta santa Fe, 1391
Miquel Esteva, sucrer, carrer de la Cadena/Cort 1699


Pere Estrader,conseller (1401)