El Temple


detall romànic


Romànic en El Temple


Detalls romànics d'El Temple


Portal del Templesòtil del Temple
17 d'abril de 1230-El rei lliura la fortalesa de Gumara a l'Orde del Temple.

En el conjunt de l'illa de Mallorca, el rei i els que el servien directament obtingueren 6.692 cavalleries i mitja. D'aquest total, 525 varen ser per a l'Orde del Temple.

Dels districtes que correspongueren al rei, en el primer hi havia 283 cases habitades i 121 sense habitar, 6 forns, 8 horts i 80 obradors  i estava situat entre la Portella i el Temple. En el segon districte, situat entre El Temple i la Porta de sant Antoni 479 cases habitades i 152 sense habitar, 6 forns, 3 horts i 80 obradors.

El Temple es convertí en beneficiari de 55 obradors (5 d'ells a la Porta de l'Almudí i 20 a l'Alcaisseria, 14 entre la costa de Misca i l'abeurador, 11 des de la casa de Dabolacat a la Porta de Balbelet), i de 389 cases (12 a l'Almudaina). Disposà de 2 molins a la síquia de Canet, 4 forns a Palma, 6 alqueries, 2 rafals i una almúnia a Palma... En total disposava de 525,5  cavalleries amb la jurisdicció total.

Els homes de Marsella obtingueren  4 obradors  propers a l'Honor del Temple

24 d'octubre de 1230 Bertran d'Arlet, preceptor del Temple compra un forn a Ramon d'Aspes per 120 besants de plata (Corpus Documental Balear (I), Fontes Rerum Balearium, I, 1977, 45: Doc. 34.)

Any 1230-Els homes de Marsella obtingueren 27 obradors al carrer de la Síquia i de santa Eulàlia, 9 d'ells devers la carnisseria dels sarraïns (carrer de Paraires) i 4 propers a l'Honor del Temple.

Dia 26 de març de 1232 Arnau de Sant Benet, capellà del Temple, compra les cases del bisbe de Girona a Ciutat.


Any 1240-Mahomet rep en enfiteusi s'Arnau de Sabroncera un hort i un ase per a la feina vora els molins de Ferrer Olzet a prop del Temple.

Dia 20 de març de 1241 Berenguer Moragues compra dos molins de Pollença al comanador del Temple Fra Dalmau Fonollar. 

El 12 de febrer de 1254 Cio Andreu i Joan de la Mota s'estableixen a uns obradors propers al castell del Temple.

Any 1262- Ramon de Bacó és el comanador del Temple. Entre els frares templers consten fra Berenguer de Montseny, fra Pere Tomàs, fra Gerald d'Arzac i fra Ramon Celada.

12 d'agost de 1262- Acord de reguiu entre el convent de santa Clara i el Temple.

2 d’agost de 1274 Bernat Alegre, habitant del Pla de Catí, disposa que vol ser enterrat al Temple.

18 de novembre de 1300-Issac Vidal compra part de les cases de la Plaça del Temple.


12 d'agost de 1308-El papa encarrega al Bisbe de Mallorca la cura i administració dels béns existents en les terres subjectes al Rei de Mallorca que van ser dels templers.

30 de desembre de 1308- El papa prega al Rei de Mallorca  la detenció de tots els templers subjectes a la seva jurisdicció i  que els lliuri als bisbes o als inquisidors del seu regne.

4 de novembre de 1312-El concili de Tarragona declara innocents tots els templers de la Corona d'Aragó.

Any 1313-Disolució de l'orde del Temple a Mallorca.

15 de març de 1313- El papa atorga el poder al Bisbe de Mallorca d'absoldre o condemnar, segons convengui, als templers residents en la seva diòcesi.

11 de juliol de 1313- El papa concedeix que els béns que els templers posseïen en el regne de Mallorca passin als Hospitalers de Sant Joan de Jerusalem.

20 d'abril de 1314- El Temple és adjudicat als cavallers de Sant Joan.

L'any 1391 vivien a Sa Calatrava els jueus després conversos:

                                                                           el Temple

                                                    El Temple va ser en els temps de  la Madîna,  la fortalesa de Gumara

                                                             Porta del Temple

                                                Porta del Temple, encastada a la muralla i al fons campanar de sant Agustí.(Arxiduc Lluís Salvador)

L'any 1391 vivien prop del Temple els jueus després conversos:

Jaffuda Cresques. -Jacobus Ribes. -Magnum hospitium versus portam del Temple, cujus hortus cum pariete ipsius domus confrontat.

Maimó Sussen. -Petrus Manresa. -Unum hospitium versus portam Templi prope hospitium Jucef Correhuf.

Abrafim Cabis. -Nicholaus de Mari. -Versus portam Templi prope hospitium den Alegret.

Magaluf Simona. -Nicholaus de Dameto. -Versus plateam del Temple prope hospitium de na Burguera.

Vidua Salomonis Menaxi. -Mathea. -Versus portam Templi prope hospitium Magaluf ben Abbo.

Struch Adret. -Franciscus Umbert. -Versus portam del Temple, in carrarono qui non transit, prope hospitium den Moguer.

Struch Cohen. -Petrus Roig. -Prope portam del Temple.

Uxor Magaluffi Bon Senyor. -Flor. -Versus januam Templi prope hospitium den Struch Cohen

Aaron Massot. -Benardus Camut. -In Vico del Temple, prope hospitium Jacob Sussen.

Samuel Alahi. -Arnaldus Janerii. -In carrarono qui non transit, prope januam Templi et prope hospitium Jucef carnisser.

Sussen Senyoret. -Jacobus Martini. -Versus portam Templi prope hospitium Magaluffi Natiar.

Issach Sussen. -Antonius Monar. -Unum hospitium, continens octo portas inter algurfias et domos prope januam Templi.

Issach Sussen. -Jacobus Flor. -Satis prope januam Templi.

Mosse Rimos pergaminerius. -Raimundus Barthomeu. -Prope portam del Temple

Salamo Castell. -Jacobus Ravell, nomine propio et filii Matthei Castell absentis qui habet aliud hospitium. -Versus portam de la Calatrava.

Abeyt Samuel. -Petrus Andree. -Versus Calatravam prope hospitium Jahuda Beniadde.

Jucef Beniadde (Galiana)

Mosse Barbarotja. -Jacobus Forti. -Versus portam de la Calatrava prope hospitium den Bellembo.

Uxor Struch Abraham Xuhen. -Preciosa. -Versus portam de la Calatrava prope hospitium den Struch ben Anim.

Barahon Fara. -Jacobus Serralta. -Versus portam majori. prope hospitium Struch ben Anim

Bon Senyor Gracia. -Michael Gracia-versus portam de la Calatrava, prope hospitium Issach Gorandi.

Uxor Rafaelis Aquenhi. -Clara. -Versus portam de la Calatrava prope hospitium Mardufay ben Habeig

Jucef Barbarotja. -Uguetus Roig. -Versus portam de la Calatrava prope hospitium den Barbarotja.

Magaluff Ayon. -Antonius Savi. -Prope januam de la Calatrava et prope hospitium Aron Addenden.

Samuel Barbarotja. -Thomasius de Montblanch. -Prope hospitium den Aaron Addenden.

Struga mulier den Xua ben Ahis. -Margarita. -Versus portam de la Calatrava prope hospitium den Sehadon.


16 de gener de 1393 - El procurador reial paga per les despeses fetes arrel de l'execucíó dels insurrectes Pere Julià i de "Cuyana". Després de morts varen ser exposats: Pere Julià en el castell del Temple i Cuyana en el portal de la plaça de Montsó davant els  portals del Call.

Any 1395- El carrer del Sol de Palma es deia carrer del Vilar, i a la sortida hi havia la font del Temple.

Any 1450 - El teixidor Pere de Conilleres té un alberg en el Pes de la Palla davant l'abeurador. (ARM C-2509 fol. 26v-28 )

Any 1489 - El venedor de vi Llorenç Deulofeu tenia unes cases a la plaça del Temple ( del Pes de la Palla ) davant l'abeurador (ARM R-577 fol. 18.).

Any 1493- En el pes de Sa Palla hi havia la saboneria d'en Terrades.

L'any 1512 vivien a l'illeta del Temple. el fuster Guillem Font. els picapedrers Gabriel Antich, Andreu Barceló i Bartomeu Nadal; els peraires Rafel Bosch, Guillem Gual, Miquel Togores i Antoni Nadal; el bracer Miquel Negre, els teixidors de llana, Jaume Carrió, Joan Gil, Pere Pellicer,Miquel Horrac o Bartomeu Roig.  el mesurador de forment Gaspar Veny, el traginer Bartomeu Roig,  l'hortolà Antoni Matamala, el forner Miquel Vadell, el moliner Antoni Boscà, Pau Tagamanent,Mateu Prunes,Marimon Rigo, Antoni Roig i les "enamorades" Mateua, Johana, Pastora, Susanna, Tomassa i Caterina

15 de setembre de 1674- El canonge Descatlar amb una espasa talla un braç al carnicer Serra que s'havia amagat en el Temple i després el remata.

2 d’agost de 1677 Establiment de la Casa de la Misericòrdia al Temple.

El 9 d'agost de 1699 la processó en honor de Ramon Llull passa per davant la casa del notari Bonaventura Rotger en el Temple.

4 de febrer de 1750-Mor Fra Joan Antoni Puigdorfila Dameto i és enterrat a la capella d'El Temple.
 

 

 gòtic en el carrer dels botons

Elements gòtics en el carrer dels Botons