Any 1445: Àngel de la Mercaderia
Any 1445

   

Any 1445- Joan de l'Or , brodador, viu en el carrer dels Pintors.

Any 1445 -Petra té 148 focs.

Any 1445 - Mor de tret de ballesta Guillem Foxà en una baralla a santa Margalida.

Any 1445 - Antoni Riuclar obté llicència per dir missa a Sa Bastida (Sant Joan).

ANY 1445 -En el Poador de na Xona (devers el carrer de Vallori) hi tenie un hort el notari Genis Mianes i un pati Pere Mates.


Any 1445 -Pere Pardo encarrega un retaule per a la seva capella a sant Francesc de Sant Bernadí i Sant Nofre.

Any 1445- Són jurats de Palma: Pere Descatlar, Jaume Rossinyol, Berenguer Perera, Joan Pasqual, Guillem de Pacs i Antoni Salt.

Any 1445 - Entre els preveres beneficiats de santa Creu hi són: Gabriel Caselles, Martí Aguilar, Bernat de Conilleres, Martí Roig.
   
8 de gener de 1445 - El rei escriu al governador de Mallorca per a dir-li que ha sabut que en temps que la galera del noble Hug de Cardona vengué a Mallorca, el patró, entre altres danys va fer matar 300 ovelles de missér Joan de Copons  per proveir la galera de carn. Farà les passes adients per aclarir aquest fet, i de moment, com que es diu que la galera és en terra, sera "detinguda en seqüestre e emparada". (ACA Cancelleria reg. 2.728 f. 99)
   
Dia 2 d'abril de 1445 el rei Alfons V estableix les Regles dels cavalls dels senyors.
   
11 d'abril de 1445 - Capítols aprovats per el rei Alfons a sol·licitud dels Jurats del Regne de Mallorca (ARM Llibre d'en Abelló fol 77).
   
18 de maig de 1445- Els sobreposats, russos de nació, Joan Ferrer, Jaume Puig, Jordi Domingo i Joan Thomàs, obtenen la capella de sant Amador a l'església del sant Esperit per a la constitució de la confraria d'antics esclaus russos amb la condició de respectar les insígnies del seu donant Rubert de Bellvey i de no canviar d'ubicació, perquè en aquest cas els béns aportats a la capella serien de l'església de sant Esperit.

                               Llotja de la Mercaderia
31 de maig de 1445- Guillem Sagrera rebaixa a 1850 les lliures que reclamava per la millora del projecte de la Llotja.
   
14 de setembre de 1445-Els 14 9bre, Gabriel Pardo, Mercator Civis, fà testament en poder de Gabriel Aballar nott.; fà mermesors, a Violant se muller, a Pau Pardo son germà y a Perot Pardo son fill; elegeix sepultura en Sant Francesch, aont diu està enterat son pare Pedró Pardo; fà llegat a Ferrer Bertran, mercader de Barcelona y le anomena sororio meo, a Jaume Galiana, cavaller son genre marit de se filla Beatriu, a les senoras Aldonsa muller de Gabriel Vidal, a Fransina muller de Lluis Çaforteça, a Blanquina muller de Ramon Vidal; deixa la alquaria de Canet a Francesch Alfonso son fill y los altres bens a son fill Perot; deixa a son sogre, Ferrer Bertran 25 $ y a les fillas de dit Bertrà, 150 $ en contempletio de son matrimoni; reperteix 1.000 $ entre monesteris y pobres y obres pies; a son germà Pau li deixa 100 $ y altres deixas a los fills y fillas del dit Pau; a son fill Francesch a mes de la Cavalleria de Canet, li deixa 600 $; Fa hereu a son fill Perot Pardo.
   
15 de setembre de 1445 -Joan Bordils acusa als esclaus de la possessió a Sencelles de jocs vedats i són castigats a 50 assots.
   
20 de novembre de 1445-Mor  el prevere Bernat Cunilleres que és enterrat a santa Creu, església en construcció.
   
18 de desembre de 1445 - Mor Maria de Trastàmara, infanta d'Aragó i reina de Castella.
   
28 de desembre de 1445- Mor Gil Sanxis Munyós i Carbon, bisbe de Mallorca, que des de l'any 1423 fins al 26 de juliol de 1429 va ser papa d'Avinyó amb el nom de Climent VIII.

   
 

    cap a l'any 1445 a Mallorca ixent