Any 1440 - El bandoler Ramon Safortesa, jurat en cap.Altres jurats són Jaume de Pacs, Berenguer Renovard,Guillem Bennàsser, Antoni Bestard,teixidor.

Any 1440 - Francesc Morell Tagamanent és veguer i té Pastoritx.

Any 1440 - Joan Fuster compra a Francesc Burgues la seva part de S'Estorell a Lloseta.

Any 1440- Antoni Caldés, frare observant , fa una ermita a la cova de s'Aresta (Gràcia).Nicolau Caldés, franciscà, es retira també a Gràcia.

Any 1440 - El preu del quintar de llana, transportat en sacs des d'Anglaterra fins a Barcelona, és de 16 lliures, 6 sous i 6 diners.( Carrere «Barcelone» n, 21, 11, 824-828 )

   
Any 1440- Pesta a Mallorca que  disposa de  6878 focs i 34.390 habitants.

   
Es casa Ferran Valentí Galiana amb Elionor Dameto.

   
Any 1440 - Ramon Safortesa, del partit de l'Almudaina i adversari de Pere Descatlar és jurat en cap.

   
Any 1440-La torre de la porta de Santa Catalina està en runes.

   
   
18 de febrer de 1440 - Huguet Barxa, imaginaire i el picapedrer Bartomeu Pons contracten unes obres a fer per al mercader Ferrer Miró a l'alberg d'aquest a la parròquia de santa Creu on han de refer l'arc i fer-ne un de nou similar al de Ferrer Dalmau. (ARM, Prot. M-227, 61v-62.)

   
17 de setembre de 1440- Pregó per anunciar que  per mandat de Berenguer d'Oms es prohibeix als cirurugians i barbers afaitar barbes a partir del toc de l'Ave Maria de dissabte.


11 d'octubre de 1440 - Inventari de béns del pintor Miquel d'Alcanyís.
  
22 de novembre de 1440- Testament de Francesc Oms que vol ser enterrat en el seu vas de la capella de sant Joan Baptista a sant Francesc.

13 de desembre de 1440 - Berenguer d'Oms promulga el reglament de la Concòrdia.
  
   
    cap a l'any 1445 a Mallorca ixent