Nostra Senyora de la Bona Mort
                                             Nostra Senyora de la Bona Mort
                                                      Rafel Mòger (?)


Any 1490-Execucions del sant Ofici. Enfrontament armat a Sant Francesc entre Armadans i Espanyols. Les obres de l'Hospital, paralitzades.

   
Any 1490-L'advocat de la vila de Muro , Joan Terriola, és el propietari del Rafal d'en Claret.
   
21 de gener de 1490- Testament de Pere Ferrandell que vol ser enterrat a la capella de la Coronació de Crist en el claustre de sant Francesc vora la capella d'Antoni Castanyer.

2 de juny de 1490 - Acte de Fe i execucions a la Porta Plegadissa.

" Item a 2 de Juny de 1490 paguí un Guillem Granalosa Exactor de la Casa dels bans fiscals de la Ciutat de Mallorca 3 11. 18 s. 4 d. Les quals de manament del Spectable Locht. gen. ha despeses en les execucions de la Justicia que lo dict Locht. mana fer de ne Perete Venzur; e den Gabriel Lops. Los quals per los Reverends Inquisidors de la herética e apostatica pravitat son stats condennats per heretges o liurats, e remesos a la Cort secular; los quals lo dis Locht. mana esser portats per los lochs acustumats a la Porta Plegadissa e alli esse ofeguats e cremats."

Executats en efígie: 1 Daniel Giner Juheu e apostata. 2 La dona Francina muller den Luis Miró. 3 Leonard Torrella. 4 Francina muller de Ramon Garriga. 5 Luis Martines. 6 Pere de Pallas. 7 Ramon Vidal. 8 Pere Bou. 9 Pau Nodal: 10 Angelina muller den Luis Vives. 11 Luis Soler: 12 Violant se muller: 13 Luis Miró. 14 Isabel de Pedepau. 15 Beatriz muller den Luis Martines. 16 Mestre Alexandri Doret. 17 Eleonor muller den Pere de Pallas. 18 E de la statua e ossa de le dona Graciosa muller den Guillem Giner; los quals axí mateix per los dits Reverends Inquisidors son stat condennats per heretges e apostatas.
E los quals de manament del dit Locht. foren aportades en lo dit loch de la
Porta Plegadiza e alli foren cremades segons compte que em dona lo dit Exactor:

Mes ab altre execució foren cremades en Statua en Joan Vidal e en Lorens Gener mercader de Mallorques

Item al mateix temps foren cremats en el mateix loch per les matexes raons e causes los seguents: La dona Eleonor Serra, Catalina Cabrida, e Dolsa Vanrella cremades en persona.

 E en statua los seguents: Jaume Castellar; Luis Coll, Francina muller del dit Coll, Jacme Soldevila, Johana se muller; Matéu Joncar; Dolsa sa muller; Rafel Valleriola, Rafel Tagamanent, Pau Martí: Johan Conilleres, Gabriel Ravell, Pere Colom, Maria Sanches muller den Joan Vidal, Pere Arbona, Silia sa muller; Bonanat Tagamanent, Francis Ravell, Jacme Leo, Manuel Arbona, Violant den Thomas de Panpedo, Pareta
Carbonella, Joan Plagamans, Johan Valldaura, Manuel de Thomas Pardo, Isabel de Daniel Pardo e Pere Salvador:

 Los quals per los dits Reverents Inquisidors son estat condennats per heretges e apostatas librats ab .
A mes de les dites execucions que foren fetes en aquest any per la Sta. Fe, molts daltres foren cremats per sodomitas penjats scorterats mutilats e per brexues, morts, furs e altres crims. Ço que prova que les custums pitjoraven de cada dia, que en tot el sigle 15 no hague pau ne quietuts ne confianza... a Mallorques".
   
4 de juny de 1490-El cartògraf Jaume Bertran ven un hort proper a la Porta Pintada al mercader Joan Tudela.
   
14 de juny de 1490- Violant, esposa de Jaume Sabater és sentenciada en efígie pels inquisidors.

   
1 d’agost de 1490 -Galcerán Luqui és executat pel Tribunal del Sant Ofici.

   
13 d'agost de 1490- Baltasar, florentí, resident a la Ciutat de Mallorca, ven a Mateu Ça Mora, llibreter, 500 exemplars de la Gramàtica de Joan de Pastrana, impreses per Mestre Bartomeu Caldentey i Nicolau Calafat a Mallorca el 1487, i altres llibres.Aquest mateix dia es coneix la mort de Nicolau de Pacs Sureda en el setge a Granada.

   
16 d'agost de 1490- Macià Vilasclar, fill del picapedrer Pere Vilasclar, signa un contracte d'aprenentatge de l'ofici amb el picapedrer Bernat Gomis. Durarà tres anys.

31 d'agost de 1490 - El mercader de Tarragona Joan Liula obté en subhasta la casa que era del jueu convers Joan Alexandre Adrets del cantó dels bastaixos de la parròquia de santa Creu.

   
3 de setembre de 1490-Consta que les obres de l'Hospital, després d'anys, estaven paralitzades.

   
4 de setembre de 1490 El Sant Ofici executa Angelina Llagostera, Gabriel Nagarri, mercader, Jaume Cortès, corredor d'orella, Francesca i el seu marit Gabriel Bonet, corredor d'orella, Joaneta, esposa de Joan Desí, porter, Jaume Segura, baster, Amada i el seu marit Gabriel Portell, sastre, Joan Portell, argenter, Pau Fuster, carboner,Jaume Oliver, baster, Miquel Oliver, sonador, Gabriel Plegamans, mercader, Graciosa, esposa del corredor d'orella Rafel Vila. En efígie són executats Eufràsia, esposa del cedacer Santmartí Martí, Jaumeta, esposa de Pere Montarragó, Blanca, esposa de Pau Torres, Andreu Bonnín, llaurador.
   
22 de setembre de 1490 - Dimecres.- El fuster Antoni Pacs contracta amb el clergue Miquel Cerdà de Pollença fer un molí draper en el molí de Cubelles a escarada. (ARM, Prot P-385, 94v).

29 de setembre de 1490 - Un total de 249 persones signen un document en el que es nomenen representants dels jueus conversos a Gil Navarro, Jaume Valleriola, Rafel Berard, Pau Bernard, Vidal Prohensal, Jaume Joncar, Pere Cantí, Joan Morro, Miquel Dameto, Galceran Brondo, Joan Çavanals, Francesc Morro, Francesc Valseca i Pau
Tarongí en defensa dels seus interessos.

30 d'octubre de 1490 - Esclaramunda Pardo, la major contribuent d'un tall fet l'any 1478 declara als inquisidors que ha realitzat pràctiques judaïtzants.

   
El 2 de novembre de 1490, amb motiu de la missa de difunts a l'església de sant Francesc de Palma , quan passaven Francesc Armadans, Benet Armadans i Vicenç Salzet, aquest darrer rep una colçada i es provoca una disputa amb  Joanot de Pacs, Guillem; i Joan Desmàs del bàndol dels Espanyol-Pacs enfrontant-se espasa amb mà els dos; partits que sumaven més de 300 espases (Campaner) . Els frares van intentar, crucifix en mà, a interposar-se entre ells, però no va servir de res. Finalment, veient que la situació no es calmava, els religiosos van decidir treure la Custòdia, que va permetre  la fi de la lluita; Els responsables dels fets van ser empresonats en la torre del castell de l'Almudaina.

Restaren de est insult tant gran nafrats y morts homens de tots estaments: y los homens de honor (si es permés nomenarlos axi per sos demerits) Pere Sant Juan fill de Miguel, aquest fonch ferit de una gran coltellada per la cara. Francesch Armadans nefrat de cinch coltelladas y li llevaren lo dit pols de la ma dreta (ab que formava la señal del Christiá, perqué parexia que no lo era en las obras que feya en la casa de Deu); Guillem Desmas tengue un gran colp en lo coll , Guíllerm de Puigdorfila fill de Micer Guíllerm tingue un colp en lo cap y altre en las espatlas; Miguel Burguet nafrat de tres colps molt grans, y mols altres resultaren nafrats y resta la Iglesia entredita y tancada, ab scandol de tota la ciutad y Reine de Mallorca, y aun de tota la corona de Aragó l'antost apres lo Virrey D. Guillermo Pérez.. ,Posá en la presó del Castell real ó Torre del Ángel a Juanot de Pax, Juan Desmas, Jaume Armadans y Francesch Armadans los quals se posaren en mans y mercé del Virey, y cens esto se maná citar molts altres qui comprenguesen, com fosen Pere Sant Juan Guíllerm Desmás en N Salcet, lo qual fonch el qui comensá la revolta e insult de la Iglesia.

    Bàndols enfrontats: "Joanot i Jaume de Pacs, Martí de Pacs,  Guillem i Joan Desmàs, Miquel i Pere de Sant Joan, Marti Basset, Baltasar Pujol,Bertrán, Joan Cortal, Andreu Massana, Pere Font, Gabriel Vich, Pere Spanyol y Joan Spanyol i alguns més per un costat i Francesc Armadans, Jaume Armadans, Antoni Armadans,Sebastià Armadans, Benet Armadans, Vicenç Salset, Berenguer Montomés, Cristòfol Steve, Bartomeu Staras, Miquel Capella i un criat  de Francesc Armadans "
   
6 de novembre de 1490-Joan Fageda, clergue, posa en venda el seu clavicord en 40 lliures.                                            Fragment del retaule Ntra.Sra. de l'Olivar

                                        Fragment del retaule de Nostra Senyora
                                                de l'Olivar (Rafel Mòger ?)


   
 

   
   

any 1495 a Mallorca ixent