Any 1485

Any 1485-Arriba la impremta a Mallorca.

   
Any 1485-Tomàs Armadans Borrassa és el lloctinent del assessor del governador.
   
Any 1485- Impressió de "Tractatus de regulis mandatorum”, de Joan Gersons a Miramar. És la primera obra d'impremta a Mallorca.
   
Any 1485- Els lul·listes partidaris de Pere Dagui i oposats al també lul·lista Caldentey, es traslladen al Puig de Randa.
   
Any 1485 - Joan Serra "Tauler" és el batle de Marratxí.
   
4 de febrer de 1485 - El guixaire llibert Francesc Xarquès és compromet a fer unes obres a l'alqueria que té Francesc Eixaló a l'estret de Valldemossa.(ARM, Prot. T.821, 19v).
   
10 de març de 1485-Testament de Galceran Gener, cavaller, domiciliat a Mallorca. Elegeix com a marmessors Agneta Quint, Miquel de Pacs, cavaller, Bernat Morell, cavaller, i la seva muller Isabel. Elegeix sepultura en la tomba d'Agneta Quint. Nomena hereu universal el seu nebot Joanot Gener, habitant de Barcelona.
   
17 de març de 1485- Constància de que es va produir un eclipsi.
   
14 d'abril de 1485-Llaüts catalans pesquen corall.

8 maig 1485 - L'exèrcit cristià amb el marquès de Càdis al capdavant inicia l'atac a la ciutat de Ronda (Màlaga).
   
2 d'agost de 1485- Supressió reial de l'ofici de Mestre racional.

28 d'agost de 1485 - Inici del convent de les Jerònies fundat per Maria Aina Busquets, Margarida de Santjoan i Violant Dameto.

   
26 de setembre de 1485 - El jutge del Pariatge subhasta l'alqueria Pòrtola i altres propietats de Jaume Mercer
   
17 de novembre de 1485- Els jurats de la Universitat ordenan donar a Teseu Valentí, jurista, dues antorxes de cera perquè pugui treballar de nit. (ARM EU 17, folis 235...).
   
10 de desembre de 1485- Francesc Prats i Bartomeu Caldentey obtenen del rei Ferran la donació de Miramar.


    ...........

 
crucifi
        
   


   
 

any 1495 a Mallorca ixent