castell de bellverconvent de jesusla realmolinarsanta catalina

barques

Barques davant la Llonja

 

Font de la Vila

La Font de la Vila aportà  l'aigua al llarg de la vida de Ciutat mitjançant una síquia encara present a alguns trams del carrer Cotlliure, i a Cas Capiscol. Entrava a la ciutat pel carrer de la Síquia , que és ara  el carrer de Sant Miquel.

 

hort d'en moranta

L'aqüeducte al pas per l'antic Hort d'en Moranta, que estava situat a l'interior de la muralla renaixentista a l'actual Passeig Mallorca, a prop de Santa Creu i el carrer de la Concepció.

 


 

Camí de Manacor

Any 1228- Abehamet Luixifi Iafra tenia l'alqueria Raal a l'actual Son Sardina (abans Sant Llorenç).

13 de maig de 1245 Pere Arbós compra mig hort a Ciutat al camí d'Esporles vora l'honor de Guillem Mulner.

Any 1246-Fundació de la capella de Sant Nicolau de Portopí.

6 de juliol de 1249-Jaume I atorga als jurats el dret a la reforma i neteja de Portopí.

18 de novembre de 1258-Pere Ros les torres de Carroç a Ciutat.

  • 5 de juny de 1260- El rei en Pere estableix la possessió de Son Bibiloni a Bernat de Alzeto.
  • Dia 2 de març de 1268 el sabater Domènec Comabella és propietari del rafal Menalabec que està situat a Santa Eulàlia, camí de Puigpunyent.

27 d’agost de 1268 -Pere de Sant Joan estableix Avinent a l’alqueria de Bibas Huaxarib, que està entre Porto Pi i la Porta Plegadissa (Rambla/Instituts).

3 d'octubre de 1268- Guillem Manlleu s'estableix en set quarterades a Bibas Huaxaralgib, a Santa Eulàlia vella, al camí de Ciutat a Puigpunyent.

20 de novembre de 1269-Guillem de Faus s'estableix al rafal de Huaxararich a Ciutat vora el camí de Puigpunyent.

10 d'octubre de 1288 Jaume Comabella s'estableix a la Vall de Santa Eulàlia de Ciutat, vora el camí de Puigpunyent.

13 d'agost de 1289-Maimó d'Orpí i Ermessenda s'estableixen a unes cases i hort extramurs que confronta amb el camí de Montuïri i Llucmajor.

12 de setembre de 1300-Jaume II deixa 20.000 sous per a la reforma i neteja de Portopí.

6 de novembre de 1315-El rei Sanç cedeix als jurats el cementeri jueu de Portopí, a condició de no edificar-hi. (AHM perg.53)

23 de setembre de 1322-Jaume Colomar estableix en un alberg del moll, fora muralla, al boter Guillem Bonaventura.

20 de juny de 1412 - Antonio Doria en el comandament de set naus genoveses arriba a Portopí, ataca les naus del port , les saqueja i les crema. Calen foc a les quatre torres de la boca del port i trenquen i enderroquen la coberta i la llanterna de la torre del far. Es retiren amb les naus segrestrades  a Nicolau Mercer i Joan De Sales.

19 d'octubre de 1581- El notari Jordi Sitges que s'ha gastat 500 escuts per al bastiment d'una església al Pla de Catí que té per titular a Nostra Senyora de la Soledat, dependent de la parròquia de sant Miquel, demana ajut a la Cúria per acabar-la.

10 de març de 1582 - Arribat a Mallorca Fra Francisco de Ladezma amb l'objectiu d'instal·lar a Mallorca als seguidors de sant Francesc de Paula (mínims), els jurats, Joan Ot Gual, Oliver de Termens, Antoni Gual, Gabriel Ballester, Nicolau Domenge i Jaime Palou, li cedeixen sant Nicolau de Portopí i els terrenys propers.

11 de març de 1600-El Consell de la Mercaderia acorda que se faci una torre a Portopí.

Any 1601- Jaume Rossinyol compra en subhasta pública Son Rossinyol, rafal de Ciutat situat entre Son Pacs i el torrent de na Bàrbara i que era d'Arnau Rossinyol de Defla.

24 d'abril de 1656-La Torre d'en Pau (Coll d'en Rabassa) és acabada. La placa diu així:
Reinando la S. Magestat de D. Carlos II N. S. y de la reina D.a Mariana de Austria su madre y tutora Sra. Ntra., siendo Virrey y Cap. Genl, de este reino el ilmo. Sr. don Rodrigo de Borja Lemos del hábito de Santiago y Jurados del reino los Magns, Salvador Oleza, Hierónimo Pont y Desmur, Antonio Garriga, Juan Moya, Jaime Mateo Suñer y Jaime Llinás. Capitán de la Compañía de este barrio Juan Bautista Brondo. Edificó esta torre Miguel Roig cantero a sus costas, de orden de su lima, y Magns. Jurados S.° Sra. Protección del glorioso San Alberto a XXIV abril de MDCLVI.
 

Any 1657- Miquel Sureda, cavaller de Calatrava, propietari de Son Santacília (Palma).
 

20 de febrer de 1666-Disapta a 20 de fabrer penjaren a Pere Torrens menorquí ab compañia de dos homens un de Pollensa y lo altre de Ciutat y foren penjats tots y portats al Pont de Incha a 21 dits y diumenge. (Noticiari de Cristòfol Seguí 1666-1684).


27 de gener de 1679 - Mor Jaume Canals Penya, alcaid del castell de sant Carles.

6 de maig de 1691- En execució de la sentència dictada per Josep Calvo Monreal en un cadafal de la Plaça de Cort, moren cremats en viu tres xuetes a Mallorca en una foguera feta davant el Llatzaret a la pujada cap el castell de Bellver: Rafel Valls,saboner, Caterina Tarongí i Rafel Tarongí, germans. Onze més són relaxats i morts en persona, quatre en estàtua i tres en les seves despulles. Són aquests:Isabel Aguiló, Isabel Pomar, mare de Rafel Valls és primer escanyada i després cremada, Isabel Tarongí , Isabel Martí, Joana Cortès, Margarida Tarongí Beatriu Cortès, Violant Fortesa, Josep Aguiló, Rafel Ventura Cortès fill de Rafel Josep, escanyat i cremat, Francesca Martí. Relaxats en estàtua Francesc Josep i Guillem Tomàs Tarongí, fills de botiguer,Miquel Fortesa i Magdalena Fortesa, jueus conversos, Agustí Cortès de Alfonso, jueu fugitiu. L'espectacle va tenir com a protagonistes el virrei, marquès de la Casta, el marquès de Bellpuig, que era jurat en cap, i els seus socis, el comte de Formiguera i el virrei de Milà que havia arribat feia poc.

Maig de 1701 - L'armador Joan Ballester Soler aconsegueix l'aprovació dels jurats per a la construcció d'un magatzem a Portopí.

9 d’agost de 1734, Clara Belloto, viuda del magnífic Joan Antoni Llebrés, ciutadà militar, arrenda a Miquel Fiol, Verd, conrador del terme de Ciutat, el rafal de Son Hug, de 37 quarterades, per ànnua mercè de 260 lliures mallorquines pagadores en tres terces iguals, segons consta a un contracte d’arrendament validat pel notari Joan Sales (ARM, S-195, f. 36).

Any 1749-En lo dit any, per los mesos de agost fins al decembre han compost la porta del Camp de la present Ciutat de Palma per efecte de obrirla, la qual havia molts de anys que estave tancada y se era destrossada molt
en los ponts de ella, y han adobat tambe el Revellí de fore del forti y la han uberta al principi del mes de febrer del any siguent 1750.