Any 2000 AC-Jaciment dels Closos de Can Gaià, Portocolom (Felanitx).

Segle IV AC-Jaciment tardoromà d'un vaixell enfonsat a Portocolom.

Segle II AC- Ocupació de la Cova des Garriguer (Portocolom).

28 d'agost de 1229-Nunyo Sanç acorda la propietat del castell de Santueri en cas de prosperar la conquesta de Mallorca.

Agost de 1232- Gúter Díez rep del comte del Rosselló l'alqueria Cabra a Felanitx.

Any 1239- Domingo Esteve i Bartomeu Companyó de Girona i Guillem Joan de Llagostera obtenen en establiment terres a Felanitx (Alqueria Benimartí).

5 de novembre de 1251- Garcia Fauzes deixa 20 sous per al pagament de la campana de Santa Maria de Felanitx.

El 18 de gener de 1266- Miquel Marquès i la seva esposa Soriana van comprar 3 quartons de terra al Rafal Olivar, a Sa Galera de Felanitx.

6 d’agost de 1270 Ramon Manresa compra una casa sarraïna i un alberg a Galera (Felanitx).

8 d'octubre de 1270- Ramon Revull s'estableix al rafal d'en Figuera de Felanitx.

7 de novembre de 1274-Vora Algorefa (Felanitx) hi tenen cases Pere Aguer, Jaume Roig i Guillem Oliver.

10 de maig de 1276-Berenguer A. de Ínsola ven a David Mocatil, jueu, tot el dret sobre el gra de Sineu i Petra al preu de 1.390 quarteres (97.300 kgs.) meitat en blat, meitat en ordi i el de Montuïri, Llucmajor i Felanitx per 1.320 quarteres (92.400 kgs.).

Any 1285-Ramon Guillem Tornbalbaiz és castellà de Santueri.

Any 1287 - Jaume de Tortix ven al seu germà Guillem de Tortix la part i els drets que té sobre l'alqueria de son pare, Joan de Tortix, i de la seva muller Guillema, difunts, que són l'alqueria Tortix i dos rafals (Felanitx).

14 de març de 1337- Roger de Rovenach an Guerau Sa bremona tinent loch de castella de Sentuhiri,
que puys en Guil em y en Bernat Borda no estan en lo dit castell los avis que si hi volen estar y habitar seran rebuts; y si no que n'hi pos altres en son loch. I que pus encara hi falta un sirvent y se necessita que sapia letra per so que pusca ajudar al clergue a dir la missa, resta per asso en Guillem des Soler nebot den Guillem de Montpaita prevere i capella del dit castell.

Setembre de 1338- El castellà de Santueri,  Guillem Borda és empresonat per haver cobrat salaris d'un home que no té al castell però més tard és alliberat. El substitueix Guillem Juny.

2 de setembre de 1338 Guillem Borda, castellà de Santueri, és absolt de les acusacions de corrupció.

El 24 de febrer de 1339 Joan de Puigventós compra dos rafals a Felanitx.

12 de juny de 1343-Guillem Durfort, alcaid i Berenguer de Tornamira, tinent rendeixen el castell de Santueri a Felip Boil que l'obté per al rei Pere. Bernat Sebastià és designat nou alcaid al servei del rei Pere.


14 de desembre de 1595-El rector de Felanitx Joan Torrens insta als jurats perquè en el plaç de tres dies paguin les 10 lliures que deuen a Gabriel Llodrà dels seus treballs en els retaules de sant Salvador.