Any 1435

   
Any 1435 -Antoni Sagrera amb la col·laboració del fuster Simó Geubert afegeix un porxo a la capella del mercader Nicolau Gener a l'església de sant Francesc.

   
Bartomeu Albertí,casat amb Elionor Bordils, inicia el seu càrrec de lloctinent de Joan de Copons, assessor del virrei.

   
Pere Sant Joan compra Caubet (Bunyola).

   
Any 1435- Blai Juan és el mestre de gramàtica de sant Domingo.

   
Any 1435- La diòcesi de Mallorca disposa que els tonsurats ho han de ser de veres per tal de tenir els privilegis clericals i que els tonsurats han de dur la tonsura manifesta i vestir les robes pròpies dels tonsurats per a poder gaudir del privilegi clerical, d'acord amb el Dret Comú.

   
Any 1435- El mercader i rabí Astruc Xibilli (Djebeli) per por a la repressió es fa cristià amb el nom de Gil Catlar.

   
20 de maig de 1435-" lo molt Revt. Sr. Bisbe de Mallorques, axi per deute de son pastoral offici, al qual sepertany provehir a tals actes, com a requesta del fisch del Sr. Rey, ab la présent contitueix e ordena,
conformants e aderint a la disposicio de dret comu, que lots los dits clergues, axi simples com conjugals, de qualsevol ley, condicio o stament que sien, quis pretenguen alegrar del privilegi clerical, porten la tonsura daqui avant ...e vagen ab habit honest e vestidures de tal longitut e larguesa de mitg ventrell de cama en avant; inhibintlos expressément que no aporten vestidures de diverses colors barrades" (Recopilació de les franqueses y dret municipal del Regne de Mallorca).
   
5 d'agost de 1435 - El rei Alfons és derrotat a la batalla de Ponça pels genovesos que l'empresonen juntament amb els infants Joan i Enric.


      
18 d'agost de 1435- El mostassaf sanciona Guillem Bordils d'Inca, per l'amarador de lli que ha fet a la seva posessió (ARM, AH 121, f. 155v).


      
16 de desembre de 1435 - Mor la reina consort Leonor Urraca de Alburquerque a Medina del Campo.

 

  


    cap a l'any 1440 a Mallorca ixent