Sant Francesc

En aquesta pàgina cronològica no hi consten com és obvi la major part de les persones enterrades en el convent de sant Francesc, però referim aquelles que semblen més interessants per tal de reflexar el poder dels que s'enterraven en el convent del "poverel·lo", un convent que no va seguir mai la causa originària del seu fundador i que va ser construït per al manteniment de la memòria dels estaments privilegiats que finançaven les seves capelles. Algunes notes d'enterraments ens aporten informacions complementàries valuoses com els llocs on habitaven els finats.


voltants de sant Francesc

Portes del Call: 1-Porta Major, 2-Abeurador del Temple, 3- Porta del Camp de les Torres Llevaneres, 4-Porta de santa Clara.

Carrers actuals:Ramon Llull (davant la paret del convent), Carrer del Sol (del 1 al 2), Carrer de Monti-sion (del 1 al 3)

A l'esquerra en vertical el Carrer de la Criança , Pelleteria i Botons

Capelles de Sant Francesc segons Ramon Calafat-Llibre d'Antiguitats de Jaume d'Olesa: 1 (Sunyer-Cabaspre-Pueyo) 2 (Andreu -Descamps), 3 (Garcies -Fortuny), 4 (Lloscos, Company, Soldevila, Pi de Juny, Comelles), 5 (Berard), 6 (Torrella-Descós), 7 (Cos-Sala), 8 (Massanet-Umbert-Cavalleria), 9 santa Catalina,sant Bernadí (Pardo, Comelles, Tèrmens), 10 (del Beat Salvador), 11 (Sagrari), 12 (Onofre Socies), 13 (Armengol, Serra), 14 capella de sant Simó i Judes, sant Honorat, sant Pere (Fonellet, Pacs, Boxadors), 15 sant Macià (Bru, Contestí), 16 (Riera-Martí), 17,capella de sant Julià (Vivot, Malferit, Orlandis), 18,sant Cosme i sant Damià (Ramiro, Garau, Axartell), 19 capella de la Mare del Fill de Déu (Marcer), 20 sant Joan Baptista (Sant Joan, Oms, Terriola), 21 (Portal Menor), 22 capella del sant Crist, capella de sant Nicolau  (Anglada o Sanglada)

Comentari:

Aquests personatges volgueren ser enterrats a sant Francesc i evidentment finançaren  els seus sepulcres familiars i capelles, de manera que el franciscanisme que s'imposà no va ser precisament el de la pobresa, el dels Fraticelli ni  tampoc el d'Angelo Clareno sinó un franciscanisme de conveniència, molt proper a les classes poderoses i allunyat de la voluntat del fundador:

Pere Abri Dezcallar, Garau d'Adarro, Pere Joan Aguiló, Joan Amer, Francesc Ametler, Gaspar Sanglada "Montornès", Jaume Anglada, Mateu Sanglada, Mateu Sanglada Santacília (Capella 22), Elionor Armadans Palou, Joan Arnau Vanrell , Agnès Axelló, Miquel Ballester, Simó Bancfort, Nicolau Bauçà, Elionor Barard Villalonga, Hug Berard, Joan Berard,  Jordi Berard, Onòfria de Berard, Mateu Bertran, Violant Bertran, Guillem Boadella , Jeroni Boix de Berard, Nicolau Boix de Berard,  Eliana Borràs, Juan Botellas,  Margalida Bover, Josep de Boxadors Sureda de Sant Marti (Capella 14) , Bernat Brancàs, Macià Brú (Capella 15), Arnau Burges, Ramon Cadines, Mateu Camaró, Jaume Campfullós, Gabriel Castanyer , Joan Castanyer, Miquel Castanyer, Maria Aina Castell, Joan Caulelles, Jorge de la Cavalleria Dezcallar, Bartomeu Cifre, Joan Cifre, Pere de Cima , Bernat Comellas (Capella novena) , Joan de Conilleres, Clara Constantí, Isabel Constantí, Baltasar Contestí (Capella 15), Geroni Cos, Magdalena Cotoner Dezcallar, Bartomeu Curso, Pere Dalmau , Maria Ignàsia Dameto, Joan Desbach , Tomàs Desbach, Pere Descors ,Elionor Desmàs, Joan Desmàs, Francesc Desportell, Pasqual Dezcallar Dameto, Pere Dezcallar, Francesc Duran, Antoni Enriquez de Borja, Jaume Esbert, Pere Ferrandell , Damiana Ferrer, Rafel Ferrer, Pere Ferrer de Sant Jordi, Miquel Joan Ferretjans, Julià Figuera, Pere Sa Font, Violant Galiana, Quitèria Garau, Antoni Garau d'Axartell (Capella 18) , Bernat Gelabert , Climent Genovard, Gaspar Genovard, Bernat Gili, Galceran Gomila, Nicolau Gracias, Joan Gual Sanglada, Mateu Gual Sanglada, Pere Julià, Rafel Llàtzer , Arnau Llitrà, Jerònia Llodrà, Jaume Lloscos,  Joan Lloscos (Capella quarta), Mateu López jove, Simó Malferit, Tomàs Malferit (Capella 17), Bernat Marcer, Jaume Mercer,  Joan Marcer  (Capella 19) , Antoni Martí, Beatriu Martí, Francesc Martí, Joana Martí (Capella 16), Antoni Massot, Bernat Mateu ,Miquel Mausó, Llorenç Mausoli, Gaspar Miralles, Tomàs Moncey, Mateua Montblanc, Bernat Mora, Bàrbara Moragues Villalonga, Francesc Moragues, Catalina Morato, Berenguer Nunis ,Pere Nunís de Berard, Climent Oliva,  Caterina d'Oms Descós, Francesc Oms (Capella 20), Arnau de Pacs, Hug de Pacs, Joana de Pacs, Nicolau de Pacs, Pere de Pacs (Capella 14), Ramon Palau, Jerònia Palou Santacília, Daniel Pardo Martí, Esclarmonda Pardo Martí, Francina Pardo Despuig, Gabriel Pardo, Pau Pardo, Perot Pardo (Capella 9), Antoni Pisà, Nicolau Pizà, Catalina Pont, Francisco Antonio De la Portilla, Francina Puig Fons, Nicolau de Puigdorfila Despuig, Elionor Quint, Joan Ramiro (Capella 18), Adrià de Rapallo, Pere Ravell, Joan Reyó, Andreu Riera (Capella 16), Esclaramonda Rocaberti, Ferrando Rodillaz,Tomàs Romeu, Elisabet Rossell, Miquel Sabater, Antoni Sala, Elisabet Sala, Antoni Salvà, Juan de Santander, Guillem de Sant Joan, Joan de Sant Joan  (Capella 20),  Joana (Nunís) de sant Joan Vivot, Guillem Saragossa, Antoni Seguí, Pere Sentmenat, Bernat Serra, Miquel Soler, Maria Tagamanent, Guillem Tarongí, Oliver de Termens i Olesa (Capella novena), Arnau Togores, Umbert Togores, Bernat Tornamira , Alfons Torrella, Antonina Torrella, Tadeu Valentí, Joan Vanrell, Catalina Vaquer, Pere Saverdera, Antoni Verger, Miquel Vida , Pere Joan Vivot, Ramon Vivot (Capella 17), Pere Zaforteza, Ramon Zaforteza.

Entre els anys 1600-1635 moltes dones casades prenen el primer cognom del marit i afegeixen el seu llinatge natural en el segon cognom.  Entre parèntesi feim constar a vegades el nom adquirit del marit.

Gener de 1281- Jaume II posa la primera pedra del Convent de les Llagues de Sant Francesc.

setembre de 1281- Mor Adrià de Rapallo que va fer la capella de sant Esteve en el monestir de les Llagues de sant Francesc on és enterrat.

1 de maig de 1285-Testament de Garau d'Adarro que vol ser enterrat en el monestir de les Llagues de sant Francesc el el carner ¨que ha edificat a la clastra junt al de Bernat Espanyol.Garau Adarró vivia a la costa del xiprer al costat del palau reial, que més tard seria coneguda com costa d'Adarro.

12 de maig de 1285-Testament de Pere Sentmenat que vol ser enterrat en el carner que ha edificat en la clastra  del monestir de les Llagues de sant Francesc vora el de Ramon Salelles.

1 de febrer de 1290- Testament de Tomàs Romeu que és enterrat a la clastra de sant Francesc a la capelleta del sant Crist.

29 d'abril de 1293- Testament de Bernat Mateu que vol ser enterrat en el convent de les Llagues de sant Francesc en la paret de l'església que es fa nova.

1 de març de 1295-Testament de Ferrando Rodillaz que vol ser enterrat en el monestir de les Llagues de sant Francesc, en la paret nova de l'església.

1 de gener de 1301- Testament de Pere Saverdera que vol ser enterrat a sant Francesc en el carner que ha edificat a la nova clastra vora el carner d'Esbert Sesmates.


                                                      fragment del retaule de santa úrsula

                                                                Detall del retaule de santa Úrsula1 de juliol de 1302-Testament de Bernat Mora que vol ser enterrat en el carner que ha edificat en la paret nova de l'església del convent de les Llagues de sant Francesc  vora el carner de Ferrando Rodillaz.

25 de març de 1305-Testament de Pere Zaforteza que vol ser enterrat davant la capella del sant sopar a la clastra nova del monestir de les Llagues de sant Francesc.

15 de març de 1308- Testament de Macià Brú, que elegeix sepultura en el monestir de las Llagues de sant Francesc en la capella, que ha finançat, i posada baix la invocació de Sant Macià .(Capella 15)

1 d'abril de 1308-Testament de Jordi Berard que vol ser enterrat en el monestir de sant Francesc en el cementeri que acaba d'edificar a la clastra nova en el cantó del portal de l'església.(Els Berard s'enterraren a la capella 5)

1 de març de 1310- Testament de Guillem Boadella que vol ser enterrat en el monestir de les Llagues de sant Francesc, en el clàustre quan s'entra a l'església.

1 de maig de 1313-Testament de Ramon Palau que vol ser enterrat a la clastra del convent de les Llagues de sant Francesc a la capella del sant sopar que ha construït.

1 de maig de 1315- Testament de Simó Malferit que vol ser enterrat a la clastra nova del monestir de les Llagues de sant Francesc.(Els Malferit s'enterraren a la capella 17)

1 d'octubre de 1319- Testament d'Umbert Togores que vol ser enterrat a la capella de la Pietat a la clastra nova del monestir de les Llagues de sant Francesc.

25 de maig de 1322- Testament de Pere Ravell que vol ser enterrat en el carner del seu pare a la clastra del convent de les Llagues de sant Francesc.

19 d'octubre de 1330-testament d'Agnès Axelló vidua de Pere Ortolà que vol ser enterrada a sant Francesc a la capella de la Magdalena en el carner dels Riera,  els seus parents.

30 de març de 1331-Testament de Francesc Duran, que va ser jurat de Ciutat i que vol ser enterrat en el monestir de les Llagues de sant Francesc junt al carner dels Cima.

1 de desembre de 1335-Testament de Pere Dalmau que vol ser enterrat vora el carner de Francesc Duran en el monestir de sant Francesc.

6 de juliol de 1336- Testament d'Arnau Togores que vol ser enterrat a la clastra nova del monestir de les Llagues de sant Francesc a la capella dels seus.

26 de febrer de 1338-Testament de Bernat Brancàs que vol ser enterrat en el carner a la clastra baix la paret nova que s'edifica per a l'església de les Llagues de sant Francesc.

8 de novembre de 1338-Testament de  Francesc Desportell que vol ser enterrat en el carner dels seus en el claustre de sant Francesc.

1 de febrer de 1342- Testament de Ramon Zaforteza que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc en el sepulcre que ha costejat posant columnes i baranes al costat del carner dels Miralles.

1 de novembre de 1345- Testament de Simó Bancfort que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc al costat de la sepultura de Pere Marcer.(Els Marcer eren enterrats a la capella 19)

Any 1349 - Francesc Comes, vitraller, contracta fer la rosassa del convent de sant Francesc.
 

1 de juliol de 1351 - Matrimoni de Tomàs Desbac amb Maria Desportell.(Arxiu Capitular, perg, 1253) que va habitar en el carrer de sant Francesc.

1 de juny de 1355- Testament de Jaume Campfullós que vol ser enterrat en el carner que està a la clastra de sant Francesc a la part del dormitori davant el de Miró.

6 d'octubre de 1363- Testament d'Eliana Borràs, esposa de Pere Castanyer, que vol ser enterrada en el carner dels Borràs en el claustre de sant Francesc baix les columnes.

10 de març de 1367-Testament del mercader Nicolau Gracias (Garcies ?)  que vol ser enterrat en el carner dels Gracias en el claustre de sant Francesc.(Capella 3).

12 de juliol de 1367 - Esclarmonda de Fenollet, esposa de Dalmau Rocabertí, vescomte de Perelada,  renuncia a la titularitat de la capella dels sants Simó i Judes a favor dels que consideri el Convent i amb la condició del trasllat de les restes des seu pare Baltasar i del seu avi Pere de Fenollet, vescomte d'Illa.(Més tard passà als Pacs)


9 d'abril de 1375- Testament de Catalina Morato, muller de Joan Brú ciutadà, que elegeix sepultura en el monestir de las Llagues de sant Francesc en la capella de sant Macià (capella 15)  junt a la capella de Fonellets (Capella 14), en el vas del seu marit.

1 de juliol de 1368-Testament de Catalina Pont, esposa de Jaume Campfullós que vol ser enterrada a la clastra de sant Francesc en el carner del seu marit.

8 de febrer de 1378-Testament de Bernat Tornamira que vol ser enterrat a la clastra de sant Francesc, en el carner dels seus, junt als del Gelabert ,baix la paret nova de l'església.

9 de juny de 1382-Testament de Maria Tagamanent, esposa de Joanot Malbosc que vol ser enterrada en el claustre de sant Francesc.


3 de febrer de 1385 - El bisbe Pere de Cima consagra la nova església del convent de les Llagues de sant Francesc i col·loca set relíquies a les capelles de sant Macià i santa Magdalena, a les de sant Cosme , sant Damià i la Mare del fill de Déu, vora la capella dels Tagamanent, a la capella de Maria de Gràcia, a la capella de sant Esteva i dels Berard, a la capella de santa Anna i sant Jaume i al costat de l'epístola a l'altar major. (Llibre de Fra Calafat)

20 de febrer de 1385-Testament de Bernat Gili que vol ser enterrat a la clastra del monestir de les Llagues de sant Francesc vora la sepultura de Joan Berard.(Els Berard s'enterraren a la capella 5)

26 de febrer de 1385 -Testament de Benet Branques que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc baix la paret nova.

12 de maig de 1386-Testament d'Arnau Burges que elegeix sepultura en el claustre de sant Francesc junt al carner dels Tornamira.

24 de juny de 1387  (25 d'abril de 1390) -Mor el bisbe Pere de Cima que és enterrat a sant Francesc al peu dels graons de l'altar major.

25 d'abril de 1390-Dissabte - Mor el bisbe Pere de Cima i és enterrat a l'església de sant Francesc, segons Fra Calafat, tot i que hi ha una referència a la llosa de la seva tomba que estava situada en el carner del seu germà Jaume de Cima, propietari de Vinromà segons la qual va morir la nit de sant Joan de 1387.Aquesta llosa desaparegué amb motiu d'una nova pavimentació.


25 de setembre de 1390-Testament de Ramon Cadines que vol ser enterrat a la clastra  nova del monestir de sant Francesc al costat dels Ferrer.

20 de gener de 1394- Testament de Joan Desmàs que elegeix sepultura en el convent de les Llagues de sant Francesc, en el carner del seu avi Bernat Marser que edificà la capella de la Mare del Fill de Déu.(Capella 19).

15 de juliol de 1397- "Digmenge á XV de Juliol (1397) mestra Johan Xemeno del orde del frares menors, pres lo barret en la Seu, e feu gran festa e grans balls, e de totes les ordes dels frares ballaren en aquesta jornada dins la sgleya de Sant Francesch." —Salzet-Villanueva, T.21 pàgina 231.


27 de març de 1398 - Mor el vicealmirall Tomàs Desbac que és enterrat a sant Francesc.(Noiticiari de Mateu Salzet, pàgina 56).


26 de juny de 1402-Testament de Guillem de Sant Joan que vol ser enterrat en el vas dels seus a la capella dels Terriola de sant Francesc.(Capella 20)

15 de setembre de 1402- Testament de Guillem Saragossa que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc en el vas dels seus.

17 d'abril de 1403 - Mor Joan de Berard i és enterrat en el convent de sant Francesc.
 


22 d'agost de 1403- Testament de Miquel Mausó que vol ser enterrat en el carner dels seus en el claustre de les Llagues de sant Francesc.

22 d'agost de 1403- Testament de Tomàs Moncey  que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc.


16 de juliol de 1407-Testament de Nicolau de Pacs que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc baix les columnes, al primer cantó entrant per la porta.(Els Pacs s'enterraren a la capella 14)

4 de novembre de 1410- Testament de Bartomeu Curso que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc baix les columnes,  al costat del carner dels Rosselló.

31 de març de 1413- Testament de Bernat Comellas que elegeix sepultura a sant Francesc  en el vas dels Comellas a la capella de santa Catalina (la dels Pardo). (Capella 9)

2 d'abril de 1414-Testament de Pere Descors , espós de Gabriela Fuster,que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc baix la paret de l'església, en el carner dels seus.

29 de juny de 1415- Testament de Jaume Esbert que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc en el carner dels Esbert.

6 de juny de 1417- Testament de Francesc Martí que vol ser enterrat en el carner dels Martí a la clastra de sant Francesc.

19 de setembre de 1420- Testament de Pau Pardo que elegeix sepultura en la capella dels Pardos dels Fra Menors (sant Francesc).(Capella 9)

9 d'agost de 1421-Beatriu Martí, fà testament en poder de Antoni Contestí nott., anomenese ser muller de Perot Pardo, Mercator Civis; nombre per memesors a son marit, a Pau y Daniel, sos fills; dexes en la iglesia de Sant Francesch y elegeix sepultura en la capella dels Pardos de dita iglesia; anomena a Galsaran y Gabriel, sos fills a Esclaramunda se filla.

  20 de gener de 1424- Testament de Joan Desbach que elegeix sepultura en el claustre de sant Francesc en el carner dels seus junt a la capella d'Antoni Ferrandell.

10 de juny de 1424-Testament de Nicolau Bauçà, mercader que vol ser enterrat en el claustre de Sant Francesc en el vas dels Bauçà.

Any 1426-Pere de Sant Joan contracta Gabriel Mòger per a fer un retaule per a la capella familiar a l'església de sant Francesc.(Capella 20)

18 de juny de 1427- Mor Galceran Gomila, mercader, que vol ser enterrat en el carner dels Gomila al costat del vas dels Borràs en el claustre de sant Francesc.

10 de març de 1430- Testament de Miquel Joan Ferretjans que vol ser enterrat a la clastra de sant Francesc a la capella del Calvari.

26 de maig de 1430-Testament de Julià Figuera,mercader, que vol ser enterrat en el carner dels seus en el claustre de sant Francesc baix la paret de l'església.

24 d'agost de 1431- Testament del metge Pere Sa Font que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc, en el carner dels seus.

1435- Antoni Sagrera amb la col·laboració del fuster Simó Geubert afegeix un porxo a la capella del mercader Nicolau Gener a l'església de sant Francesc.

22 d'abril de 1438-Testament de Llorenç Mausoli que vol ser enterrat amb els seus en el claustre de sant Francesc a prop de la capella de la Pietat.

20 de juny de 1439-Testament de Climent Oliva que vol ser enterrat en la capella de l'Assumpta del claustre de sant Francesc.

22 de novembre de 1440- Testament de Francesc Oms que vol ser enterrat en el seu vas de la capella de sant Joan Baptista a sant Francesc.(Capella 20)

20 de novembre de 1442-Testament de Berenguer Nunis que vol ser enterrat en el vas dels seus en el Claustre de sant Francesc a la part del Capítol.


8 juliol 1443- En poder de Benet Gradulí nott., fà testament Daniel Pardo, fill de Perot y de Beatriu, diense major de dies; anomena a Pera Pardo son pare, a Pau y Gabriel sos germans; elegeix sepultura en Sant Francesch aont està sepultat, Francesch Pardo son onclo; anomena a Galceran Martí, Ciutadà de Valencià son onclo y a Violant muller de Joan Vidal, tia de part de pare y lo mateix de Grasiossa muller de Joan Rafel; anomena per cunat a Joan Bertran y a Jaume Pardo son cosí; hac son hereu son fill Pera Pardo y anomena a Pera, àlias Joan fil expureo.

 

12 de juliol de 1444-Testament de Gaspar Genovard que vol ser enterrat a sant Francesc.

14 de setembre de 1445-Els 14 9bre, Gabriel Pardo, Mercator Civis, fà testament en poder de Gabriel Aballar nott.; fà mermesors, a Violant se muller, a Pau Pardo son germà y a Perot Pardo son fill; elegeix sepultura en Sant Francesch, aont diu està enterat son pare Pedró Pardo; fà llegat a Ferrer Bertran, mercader de Barcelona y le anomena sororio meo, a Jaume Galiana, cavaller son genre marit de se filla Beatriu, a les senoras Aldonsa muller de Gabriel Vidal, a Fransina muller de Lluis Çaforteça, a Blanquina muller de Ramon Vidal; deixa la alquaria de Canet a Francesch Alfonso son fill y los altres bens a son fill Perot; deixa a son sogre, Ferrer Bertran 25 $
y a les fillas de dit Bertrà, 150 $ en contempletio de son matrimoni; reperteix 1.000 $ entre monesteris y pobres y obres pies; a son germà Pau li deixa 100 $ y altres deixas a los fills y fillas del dit Pau; a son fill Francesch a mes de la Cavalleria de Canet, li deixa 600 $; Fa hereu a son fill Perot Pardo.

  21 d'abril de 1446-  Testament de Bartomeu Cifre   que vol ser enterrat en el carner dels Cifre a la clastra del convent de sant Francesc vora el vas dels Rosell.

17 de desembre de 1446-Testament de Mateu Sanglada que elegeix sepultura a la capella de sant Nicolau a sant Francesc, en el vas dels seus.(Capella 22)

1 d'agost de 1447-Testament d'Hug de Pacs, donzell, que vol ser enterrat en el vas dels seus  a la capella dels sants Pere i Pau de sant Francesc.(Capella 14)

24 de febrer de 1452-Testament de Joan de Sant Joan que vol ser enterrat a sant Francesc al vas dels seus a la capella dels Terriola.(Capella 20)

13 d'octubre de 1452- Testament de Mateu Camaró que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc davant la capella del sant.

8 de gener de 1453-Testament de Pere Julià que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc vora el vas dels Martí.

1 de novembre de 1456-Testament de Gabriel Castanyer que vol ser enterrat a la capella de sant Bernadí de Siena que novament ha construït en el claustre de sant Francesc.

20 de maig de 1457-Testament del notari Antoni Salvà que vol la sepultura en la capella de sant Bernadí (la dels Pardo) en la capella novament construïda.(Capella 9)

20 de novembre de 1457-Testament de Pere Beltran que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc, en el carner dels seus davant el Capítol

9 de gener de 1458-Testament de Francesc Ametler que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc, baix les columnes en el carner dels seus.

13 d'abril de 1458- Testament d'Antoni Martí que elegeix sepultura a la capella de santa Magdalena (després va ser de sant Roc) en el vas dels Marti just davall l'orgue.

17 d'agost de 1458-Testament de Bernat Gelabert que vol ser enterrat en el monestir de sant Francesc en el carner dels seus, en el claustre, baix la paret de l'església.

22 d'agost de 1458- Mor Mateua Montblanc, esposa de Bartomeu Prats, que vol ser enterrada en el carner dels Montblanc en el claustre de sant Francesc al costat del vas dels Julià.

 

15 d'agost de 1461-Testament de Joan Marcer que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc en el vas familiar dels Marcer.(Capella 19)

7 de setembre de 1461- Testament d'Antonina Torrella, esposa de Miquel Marser, que elegeix seputura a l'església de sant Francesc a la capella dels Marsers (Capella 19) o de la Mare del fill de Déu.

6 d'octubre de 1461-Testament de  Joan Cifre que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc en el carner del seu pare.

3 d'agost de 1462-Testament de Gaspar Sanglada "Montornes" que vol ser enterrat a la capella de sant Nicolau a sant Francesc en el vas dels seus.

28 de setembre de 1462- Testament de Joan Castanyer que vol ser enterrat a la capella de sant Bernadí de Siena amb els seus en el claustre de sant Francesc.

 

14 de febrer de 1466-Testament de Nicolau Pizà que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc a prop del sepulcre dels Galiana.

20 de juny de  1466-Testament d'Esclarmonda Pardo Martí , filla de Perot, que elegeix sepultura a sant Francesc en la capella dels Pardo(Capella 9).

20 de gener de 1468- Testament de Rafel Ferrer que vol ser enterrat en el carner dels seus a la clastra de sant Francesc.

15 de febrer de 1468- Fà testament en poder de Gabriel Aballar nott., Violant Bertran muller de Gabriel Pardo; elegeix sepultura en la capella dels Pardos en Sant Francesch; anomena a son Pare dienli venerable Ferrer Bertran; anomena per germane a Alfonsa muller de Gabriel Vidal y a son nebot Lluis Vidal, fill de los dits; anomena per fills a Perot, Francesch Alfonso y a Beatriu muller de Jaume Galiana cavaller; a Berenguer fill dit Francesch, a Violant muller de Alvaro Unis y Bartomeua ses netas filles de Jaume Galiana y de Beatriu Pardo y de esta diu que mori sens fills mascles, en un codicill de 23 agost de 1474.

25 de febrer de 1471-Testament de Joan  de Conilleres que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc amb els seus al costat dels Malferit. (L'any 1449 el mercader Cunilleres habitava a la parròquia de santa Eulàlia a l'illeta de Pere Catlar)

6 d'abril de 1472-Testament de Mateu Sanglada que vol ser enterrat a sant Francesc a la capella de sant Nicolau en el vas dels seus.(Capella 22)

20 de setembre de 1472-Testament d'Antoni Massot que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc  baix les columnes, a la paret de l'església, en el vas dels seus.

30 de juny de 1475-Testament d'Andreu Riera que vol ser enterrat en el carner dels Riera baix les columnes del claustre de sant Francesc en el cap de cantó.

20 d'octubre de 1475- Testament de Juan Botellas que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc davant la capella de la Pietat. (L'any 1449 , Bartomeu Botelles vivia a l'illeta de Bartomeu Fuster a santa Eulàlia).

26 de març de 1478- Fá altre testament Perot Pardo, en poder de Gabriel Aballar nott., en el cual consta ser se muller Aldonsa de Torrella y Perot son fill major; fá mermesors a la dita Aldonsa se muller y son fill Perot y a Alvaro Unís Cav., a Ignati Torrella son cuñat, a Guillem Des Callar son gendre, a Manuel de Pau Pardo y a Joan Vidal sos cosins germans; deixas en la iglesia de Sant Francesch en la sua capella dels Pardos, en la qual mane sien posades banderes de les seues armes y divisas; consta ser se filla Violant, muller de dit Callar y Beatriu donsella y Francesch Alfonso fill segon, y fills Guillem, Ramón y Alvaro; consta ser se neboda Violant muller de Alvaro Unís y Berenguer Pardo son nebod; fá llegat a Mathias Çaforteça y dexa que es donen gramalles de dol a vint perents seus; anomena a Lluis Bertrán cosí germá.

6 d'octubre de 1480- Testament d'Elisabet Sala, esposa de Guillem Soldevila, que vol ser enterrada a sant Francesc.

5 de maig de 1482-Testament de Miquel Ballester que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc en el carner dels Ballester.

27 de juny de 1482- Testament d'Antoni Seguí que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc en el vas dels Seguí.

25 de març de 1484- Testament de Joan Vanrell que vol ser enterrat a la clastra de sant Francesc on hi ha l'epitafi del seu avi Joan  vora la capella de Guillem Vilasclar.

2 de juliol de 1488-  Testament de Joan Reyó que vol ser enterrat en la clastra de sant Francesc en el carner dels Reyó i prop del Capítol.

28 de març de 1489- Testament de Tomàs Malferit que vol ser enterrat  en el claustre de sant Francesc.

21 de gener de 1490- Testament de Pere Ferrandell que vol ser enterrat a la capella de la Coronació de Crist en el claustre de sant Francesc vora la capella d'Antoni Castanyer.

Enfrontament d'Armadans i Espanyols dins sant Francesc segons Àlvar Campaner (Cronicón Mayoricense):

A 2 pero de Novembre de 1490, dia de la Commemoració de los morts, trobantse los Pachs y Españols y molts de los seus parents en la Igesia de Sant Francesch assistint arrodillats a los Responsos, que deya un Sacerdot sobre les seuas sepulturas, y de los seus antepasats; y trobantse ab ells Vicens Salset, li dona una empenta, a modo de que porfiaba per passar N. Baset qui se trobave allí ab molts de parcials de los contraris. Havia temps que uns y altres buscaven ocasio de venir a las mans; y com no heyá cosa mes fácil de trobar que una desgracia, facilment la encontraren en aquella empenta. Tingueren algunas rahons Francesch Armadans y Gillem Desmás ab Juan Odón de Pachs y Juan Desmás, y desenbaynant las espasas, en el mateix temps que se celebraven los Divinos Oficis en dita
iglesia plena de gent, se posaren en vandos los parcials, los que entre uns y altres passaven de trecents, y se donaren moltas ferídas, sens que se ohis altre cosa que crits, amargas veus y clamors de donas, y sens que se vés per las horas sino sanch y confusio. Surtiren los Religiosos ab duas figuras del Sant Christo donant veus per fer cessar aquella rabia infernal. No aprofitant pero los seus clamors antes aumentanse la furia de los sediciosos, tregueren el Santisim Sagrament, y posantse en mitx de ells, cesa aquella gran tempestad fugint a los rayos tan gran llum. Queda el sagrat Temple teatro de horror ab los cosos morts, brasos teyats y caps uberts. Queda suspesa la celebració de los Divinos Oficios, y temé el Poble algún castich major del Deu de las venjansas . La Justicia feu totas las diligencias posibles, encare que no sab, que se capturasen mes que sis Cavellers.

Restaren de est insult tant granenafrats y morts hoirrens de tots estaments: y los homens de honor (si es permés nomenarlos axi per sos demerits) Pere Sant Juan fill de Miguel, aquest fonch ferit de un, gran coltellada per la cara. Francesch Armadans nefrat de cinch coltelladas y li llevaren lo dit pols de la ma dreta (ab que formava la señal del Christiá, perqué parexia que no lo era en las obras que feya en la casa de Deu); Guillem Desmas tenhue un gran colp en lo coll , Guíllerm de Puigdorfila fill de Micer Guíllerm tingue un colp en lo cap y altre en las espatlas; Miguel Burguet nafrat de tres colps molt grrans, y mols altres resultaren nafrats y resta la Iglesia entredita y tancada, ab scandol de tota la ciutad y Reine de Mallorca, y aun de tota la corona de Aragó l'antost apres lo Virrey D. Guillermo Pérez.. ,Posá en la presó del Castell real ó forre del Ángel a Juanot de Pax, Juan Desmas, Jaume Armadans y Francesch Armadans los quals se posaren en mans y mercé del Virey, y cens esto se maná citar molts altres qui comprenguesen, com fosen Pere Sant Juan Guíllerm Desmás en N Salcet, lo qual fonch el qui comensá la revolta e insult de la Iglesia.

 

7 de juny de 1493-Testament de Joan Ramiro que vol ser enterrat a la capella dels Ramiro, que és la de sant Cosme i sant Damià a sant Francesc.(Capella 18)

10 de novembre de 1496-Testament de Francesc Moragues que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc al costat dels Bauçà, en el carner dels seus.
 

13 de març de 1498- Testament d'Arnau Llitrà, notari,que vol ser enterrat a sant Francesc a la capella dels Pacs (Capella 14) en el vas del seu pare.

18 d'octubre de 1499- Testament de Joan Caulelles que vol ser enterrat en el vas dels seus al costat dels Malferit en el claustre de sant Francesc.

15 de desembre de 1499-Testament de Damiana Ferrer, esposa de Pere Balaguer, que vol ser enterrada en el carner dels seus en el cantó vora el Capítol del claustre de sant Francesc.

17 de novembre de 1501- Testament de Pere Joan Vivot, donzell, que vol ser enterrat a la capella de sant Julià  que és la dels Vivot,(Capella 17) a sant Francesc.

15 d'octubre de 1505-Clara Constantí, vídua d'en Nicolau Crespi, notari de la vila de Manacor, ordena testament. Nomena marmessors a en Pere Andreu, natural de la vila de Manacor i ciutadà de Mallorca, a la seva cosina Isabel, vídua d'en Pere Estaras, mercader, i al seu cosí Pere Constantí, notari. Disposa ser enterrada a l'església del monestir de Sant Francesc. Institueix com a hereu universal al dit Pere Constantí.

1 de novembre de 1506-Isabel Constantí, vídua de Pere Estaràs, mercader de la ciutat de Mallorca, ordena testament. Nomena com a marmessors al seu germà Pere Constantí, notari, i a Clara, muller de Nicolau Crespí, notari de la vila de Manacor. Institueix com hereu universal al seu germà Pere Constantí, notari. Mana que sigui enterrada en l'església del monestir de Sant Francesc en la tomba dels seus pares.(Capella 15)

9 d'abril de 1507- Testament de Joan Lloscos que vol ser enterrat a sant Francesc (Capella 4).
 

18 d'octubre de 1508-Testament d'Antoni Sala que vol ser enterrat en el vas dels seus en el claustre de sant Francesc.

22 de setembre de 1510 - Testament de Bartomeu de Pacs, espòs de Pereta Fuster en el que manifesta voler ser enterrat a la capella dels Pacs (Capella 14) a sant Francesc. Bartomeu de Pacs era propietari de dues esclaves de nom Llucia,  i altres de nom Toni,Joana,Guillem, Praxedis, Antonina i Joanet.

14 d'abril de 1518-Testament de Jaume Mercer que vol ser enterrat al vas dels Mercer de Sant Francesc de Palma. Fa hereu a la seva esposa Elionor i quan aquesta mori al seu nebot Gabriel Mercer amb la condició de casar-se amb una filla d'Arnau Burguet, la que decideixi la seva esposa a més de decidir la dot que no serà inferior a mil lliures censals.


2 de novembre de 1522-Testament d'Elionor Desmàs, esposa de Jaume Desportell que vol ser enterrada en el vas del seu marit, en el claustre de sant Francesc.

10 de febrer de 1523-Testament de Joana Martí, esposa de Jaume Ramiro, que vol ser enterrada al vas dels Ramiro, a la capella dels sants Cosme i Damià de sant Francesc.(Capella 18)

4 de juny de 1529- Joan Masiques contracta la construcció de l’orgue per a l’església del convent de sant Francesc.

15 d'abril de 1542- Testament d'Alfons Torrella que vol ser enterrat en el sepulcre dels seus a sant Francesc.(Capella 6)

14 de juliol de 1545-Testament de Miquel Sabater que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc en el vas dels Sabater.

14 d'agost de 1550-  Testament de Catalina Miralles que vol ser enterrada a sant Francesc.

Any 1553-Elisabet, vídua d'en Llucià Tornamira des Mas, ciutadà de Mallorca, ordena testament. Nomena marmessors a en Miquel Gual, doctor en lleis i canonge de la Seu de Mallorca, a en Pere Malferit, doctor en lleis, i al seu fill Llucià Tornamira. Disposa ser enterrada a l'església de Sant Francesc. Institueix com a hereva universal a la seva néta Elisabet.

14 de març de 1556-Mor a Càller Jaume de Montanyans,cavaller, propietari de Galdent i Punxuat. Visquè a la plaça de sant Francesc on després va ser Can Moragues del Racó.

5 de novembre de 1556- Testament de Jerònia Llodrà , esposa del mercader Jeroni Pou, que vol ser enterrada en el vas dels Pou an el claustre de sant Francesc vora el vas dels Borràs.

28 de febrer de 1559 - Testament de Catalina Vaquer que vol ser enterrada en el claustre de sant Francesc a la capella de la Coronació del Senyor en el vas dels Vaquer.

6 de maig de 1560- Els fusters que ja no poden reunir-se a Sant Nicolau Vell perquè no hi caben, pacten el seu establiment a Sant Francesc, sota el patronatge de Sant Josep a la capella d'aquest sant i de la Immaculada.

6 de maig de 1560- Els fusters que ja no poden reunir-se a Sant Nicolau Vell perquè no hi caben, pacten el seu establiment a Sant Francesc, sota el patronatge de Sant Josep a la capella d'aquest sant i de la Immaculada que abans era la dels Marser:

"Cedim a los  Honrats Fusters la nostra Capella dita la Concepció de la Mare de Deu, la qual está en el mitx lloch de la Iglesia a la part esquerra entrant per el portal major; donantlos facultat de fabricar,lo que volran, con tal, que no puguen fer portal al carrer.»

Votaren a favor: Mestre Johan Comes sobreposat, mestre Miquel Vidal sobreposat, mestre Gabriel Vinyes prohom, mestre Gabriel Carbonell prohom, mestre Pere Togores prohom, mestre Jaume Estada prohom, mestre Jaume Torrents clavari, mestre Miquel Ferro, Michel Oliver,Sebastià Janer, Cristòfol Vila ,Antoni Guardiola, Guillem Fons, Vicenç Costa, Ramon Estada, Gabriel Veny, Rafel Quintana Pere Muso, Antoni Riutort, Gabriel Forner,Miquel Orell,Cristòfol Seguí, Nadal Muse, Joan Castanyer , Joan Abrines, Jaume Fullana, Joan Cristià, Bartomeu Alemany, Ramon Moragues ,Antoni Bartina, Cristòfol Barceló, Jaume Bassó, Nadal Barceló, Andreu Esteva, Baptista Gelabert, Cosme lPuigserver, Pere Llampaies , Salvador Moner , Esteva Tramoler, Gabriel Coll, Cosme Janer.

Votaren en contra: Tomàs Amengual, Pere Joan Riera, Bartomeu Sabater, Pere Salazar.

En aquell moment els frares franciscans eren: Fra Tomàs Delabau , Fra Jaume Janer, Fra Nicolau Coll, Fra Jaume Gerard, Fra Tomàs Moyà, Fra Pere Carbó, Fra Miquel Axida, Fra Jaume Albons, Fra Miquel Blanes, Fra Raimon Palau, Fra Joan Ferro, Fra Pere Frígola,Fra Coma Abraham, Fra Guillem Bramona, Fra Baltasar Xelles, Fra Pere Joan Calafat, Fra Joan Forcada, Fra Bartomeu Blasco, Fra Baptista Sansaloni, Fra Jaume Pont, Fra Miquel Garau, Fra Melcior Carbonell, Fra Guillem Garau i Fra Miquel Mestre.
 

21 de novembre de 1560- Testament de Geroni Cos que vol ser enterrat a sant Francesc. (Capella 7)

 

29 de setembre de 1563-Testament de Bernat Marcer que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc en el vas familiar.

 

27 de gener de 1564-Testament de Ramon Vivot que vol ser enterrat a la capella de sant Julià, la dels Vivot, a sant Francesc.(Capella 17)

19 de febrer de 1565- Testament de Guillem Tarongí, mercader, que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc davant la capella dels Vaquer en el vas dels seus.

1 de juny de 1569- Testament d'Elisabet Rossell que vol ser enterrada en el carner dels Rossell a la clastra del convent de sant Francesc.

7 de juny de 1569 -  Mor Jerònia Palou Santacília que és enterrada en el convent de sant Francesc. Va ser esposa de Joanot Armadans i després de Joanot de Berard Gual Sabater Moix.

5 de juliol de 1575-Testament de Gaspar Miralles que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc baix les columnes en el vas dels Miralles.

Any 1580-Construcció de la capella del sagrari de sant Francesc dirigida per el mestre Antoni Verger Bauçà.

16 de novembre de 1588 -  Enterren Nicolau Sunyer a la capella dels Sunyers que és la de la Mare de Déu de la Mamella de sant Francesc.(Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 2).


18 Novembre 1588- Enterren en el vas de la capella dels Torrelles a Elionor de Torrella Valentí, esposa de Pere Ignaci de Torrella.
(Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 2).

2 de gener de 1589 - En el clàustre de sant Francesc, en el vas dels Castanyer, enterren Pere Castanyer. (Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 3).

16 de febrer de 1589 - Enterren en el vas dels Torrella a Jaume Arnau de Torrella.(Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 5).

23 de febrer de 1589 - Enterren a la capella de San Diego al vas dels Anglada a Joana Anglada Valentí que vivia a la Portella..(Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 5).

21 de març  de 1589 - Enterren a la capella de sant Julià dels Vivot a Antoni Vivot.(Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 5).

3 de gener de 1590 - Enterren a la capella dels Andreu a Mateu Andreu que vivia en el carrer de sant Francesc.(Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de Palma, anys 1588-1605, fol 84).

6 de maig de 1590 - Enterren davant la capella dels Sunyer a Baltasar Contestí que vivia en el carrer del Segell (carrer de Jaume II). (Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 84).

20 de gener de 1591 - Enterren a la capella de sant Miquel en el vas del Garcia a Jaume Garcia que vivia en el carrer dels  Forats. (Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 84).

26 de juny de 1592 - Enterren al doctor en drets Antoni Joan Vanrell. (Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 91).

13 de setembre de 1592- Enterrament de Quitèria Garau, esposa de Geroni Oms que vivia al carrer d'en Morei a la capella de la Puríssima Concepció de sant Francesc, en el vas dels Oms (Capella 20) (Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de Sant Francesc , anys 1588-1605, fol 128).

24 de novembre de 1592 - Enterrament de Jaume Vida en el claustre de sant Francesc, en el vas familiar.(Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de Sant Francesc , anys 1588-1605, fol 128).

18 de desembre de 1592 - Enterren Margalida de Pacs (muller de Pere Despuig) que vivia en el Trinquet de la Pilota (carrer Danús, prop de la plaça del Mercat), en el vas dels Pacs. (Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 84).

16 de gener de 1593-Enterrament de Magdalena, dona de Bartomeu Mas, esparter, en el vas dels esparters a la capella de sant Bernadí a sant Francesc (Capella 9).

29 de juny de 1593 - Mor Hug Berard, fadrí,i és enterrat a sant Francesc.(Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de Sant Francesc , anys 1588-1605, fol 94).

26 de setembre de 1593 -Enterren en el vas de Miralles, en el claustre a Francina (Miralles) Forteza, muller de Gaspar Miralles.(Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de Sant Francesc , anys 1588-1605, fol 132).

26 de setembre de 1593 -Enterren en el  seu vas davant la capella dels Andreu a Misser Jeroni Mília que vivia en el carrer del Sol. (Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de Sant Francesc , anys 1588-1605, fol 95).

29 de setembre de 1593 - Enterren Elisabet (de Pacs ) i Sant Joan (viuda d'Umbert de Pacs) que vivia en el Trinquet de la Pilota,(carrer Danús, prop de la plaça del Mercat)  en el vas dels Pacs. (Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 134).

15 de gener de 1594 - Enterren Pere de Pacs de Felanitx que vivia en el Trinquet de la Pilota,(carrer Danús, prop de la plaça del Mercat) en el vas dels Pacs. (Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 96).

27 de gener de 1594 - Enterren a la capella i vas dels Torrella a Joanot de Torrella. (Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 96).

12 d'abril de 1594 - Enterren a la capella i vas dels Juny a Bernat Pi del Juny. (Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 97).


9 de maig de 1594 - Mor Joan Lluís Boix de Berard de Berard de Palou i de Veri que és enterrat a sant Francesc en el vas dels Berard. (Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 97).

29 de maig de 1594 - Mor Hug Lluís de Berard que és enterrat a sant Francesc en el vas dels Berard. (Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 98).

19 de setembre de 1594 - Enterren el mercader Pere Joan Aguiló a sant Francesc en el claustre.

3 d'octubre de 1594 - Enterren en el vas dels Togores a Miquel Lluís Togores que vivia a la Portella. (Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 99).

12 de gener de 1595 - Enterren en el vas davant la capella de Ramon Llull al mercader Miquel Serra que vivia en el carrer de Miquel Serralta. (Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 100).

7 de març de 1595 - Enterren davant la capella dels Sunyer, en el vas dels Contestí a Jerònia Mercer Gual, esposa de Baltasar Contestí que vivia en el carrer del Segell (carrer de Jaume II). (Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 140).

23 d'abril de 1595 - Enterren en el vas dels Andreu al doctor en drets Agustí Andreu que vivia en el  Born de santa Clara. (Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 101).

6 de maig de 1595 - Enterren vora la capella dels Vaquer, en el claustre i en el seu vas al donzell Carles Desbac. (Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 101).

8 de juny de 1595 - Enterren Magdalena Vivot en el vas dels Vivot. (Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 141).

13 de juliol de 1595-Enterrament d'Arnau de Pacs que vivia en el Trinquet de la Pilota (carrer Danús, prop de la plaça del Mercat) en el vas dels Pacs de sant Francesc, fill de Joanot de Pacs, escapçat per la justícia.(Capella 14). (Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 141).

21 d'abril de 1596 - Frederic Sant Joan és enterrat en el vas de la capella de la Puríssima.(Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 103).

22 de febrer de 1596 - Enterren Elisabet Anglada Berga  que vivia a la Portella en el vas dels Anglada a la capella de san Diego.(Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 144).

17 de setembre de 1597 - Felip Despuig és enterrat en el  seu vas de la capella de la Mare de Déu de la Mamella.(Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 106).

23 d'octubre de 1597 - Enterren Margalida Anglada Forteza, esposa de Miquel Gregori Anglada  que vivia davant sant Domènec en el vas dels Anglada a la capella de san Diego.(Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 151).

 


 

 

 

 

17 de gener de 1598 - Enterren  Paula Pacs Albertí que vivia en el Mercat en el vas dels Pacs.(Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 153).

17 de març de 1598 - Mor Elianor d'Armadans Palou, viuda de Joanot de Berard Riera Gual de Berard i és enterrada en el convent de sant Francesc.

2 de maig de 1598 - Enterren Joana Cos Torrella que vivia prop de la Gabella de la Sal en el vas dels Cos davant la Sagristia.

28 de maig de 1598-Enterren Tadeu Valentí en el vas dels Valentí darrera l'altar major a  la capella del sagrari de sant Francesc.(Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 170).

12 de setembre de 1598 - Enterren Arnau Miralles que vivia prop de la Gabella de la Sal en el seu vas .(Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 108).

23 d'octubre de 1598- Enterren en el vas dels Almadrà a l'altar major a la part de l'Evangeli a Francina de la Cavalleria.(Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 156).

30 de desembre de 1598- Enterrament de la donzella Joana de Pacs al vas familiar a Sant Francesc. (fol 156)

5 de juliol de 1599 - Enterren Joanot Hortolà que vivia en el carrer de Bonaire en el vas dels hortolans .(Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 190).

22 d'agost de 1599 - Enterren Pràxedis Vida que vivia a la Volta d'en Jolit (carrer de can Ribera) en el vas dels Vida, en el claustre .(Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 159).

 

19 de març de 1600-El Comissari General dels Franciscans dóna permís perquè es pugui explicar la doctrina lul·liana en el convent de sant Francesc.

28 de setembre de 1600- El cadàver de Pere de Pacs és dipositat a la capella de Santa Júlia a Sant Francesc, que és la pròpia dels Vivot (Capella 17) perquè la dels Pacs (Capella 14) està en obres.(fol 114)

12 d'abril de 1601-Miquel Soler, sucrer de Mallorca, ordena testament. Nomena marsmessor Onofre Fiol, rector de Santa Eulàlia. Elegeix sepultura en el monestir de Sant Francesc de la Ciutat de Mallorca. Institueix com a hereva universal a la seva filla Margarida Solera, menor d'edat.

16 de setembre de 1601 - Enterren Ildefons Torrella que vivia en el carrer de sant Miquel en el vas dels Torrella .(Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 168).

6 de març de 1602 - Enterren Francesc Oms que vivia en el carrer del Forn Cremat en el vas dels Oms .(Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 178).

31 de maig de 1603 - Enterren en dipòsit, a Capítol, a Miquel Lluís de Togores que vivia a la Portella. (Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 195).

18 de setembre de 1603- Enterren en el vas dels Vivot a Nicolau Vivot que vivia en el carrer del Segell (actual carrer de Jaume II) (Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 198).

5 de febrer de 1604-Testament d'Oliver de Tèrmens i Olesa que vol ser enterrat a sant Francesc en el vas dels seus a la capella de sant Bernadí (la dels Pardo, Capella 9).

11 de març de 1604  - Enterren Lluís de Berard, mestre de la Seca en el vas dels Berard (Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 199).

14 de març de 1604  - Enterren Apolònia Muntaner a la capella de la Puríssima. Vivia a la Corderia. (Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, anys 1588-1605, fol 199).

22 de novembre de 1605-  Enterren en el vas dels Cos davant la porteria de la Sagristia a Ramon Descós.(fol 113).

27 de desembre de 1605-  Enterren en una tomba a la capella de sant Bernadí a Oliver de Tèrmens Olesa.(fol 124)

22 de setembre de 1606-Enterren Miquel Vida en el claustre de sant Francesc on reposen els Vida. (Llibre  II d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, fol 6).

5  d'abril de 1607 - Enterren el el vas dels Comelles a Gabriel Comelles que vivia prop de sant Miquel.(Llibre  II d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, fol 13).

6 de juny de 1607- Testament d'Antoni Garau d'Axartell que vol ser enterrat a la capella de Nostra Senyora de les Neus (també dels sants Cosme i Damià) de sant Francesc.

25 de gener de 1608 -Enterrament del metge Jaume Julià que vivia en el Trinquet de la Pilota (carrer Danús, prop de la plaça del Mercat) en el vas dels Julià de sant Francesc. (Llibre II d'Enterraments i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, fol 22).

3 d'octubre de 1608 - Enterren el el vas de la capella de san Diego a Nofre Anglada que vivia en el carrer de sant Jaume .(Llibre  II d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, fol 36).

3 d'octubre de 1608 - Enterren a Joanot Sanglada que vivia en el carrer de sant Jaume .
(Llibre  II d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, fol 22).

26 de març de 1609 - Enterren a Francesc Garcia  que vivia en el carrer dels forats .(Llibre  II d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, fol 49).

23 de maig de 1609 - Enterren a Hug de Berard que vivia en el carrer del Sol en el vas dels Berard .(Llibre II d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, fol 52).

8 de juny de 1609 - Enterren a Joana Garriga que vivia en el carrer de sant Cristòfol de la Bosseria en el seu vas a la capella de sant Bonaventura .(Llibre II d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, fol 54).

10 de novembre de 1609 - Enterren Miquel Joan de Sant Joan que va deixar 200 lliures al convent en el vas dels Sant Joan. Vivia davant el lledoner del Mercat.(Llibre II d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de sant Francesc de la ciutat de Palma, fol 62)

28 de maig de 1610 - Mor Joana (Nunís) de Sant Joan Vivot, esposa d'Hug Berard i és enterrada a sant Francesc en el vas dels Berard (Llibre II fol.70).

18 de juny de 1610 - Enterren Paula Togores que vivia a la Portella en el vas dels Togores.(Llibre II fol 72)

25 d'octubre de 1610 - Mor Jaume de Lloscos i és enterrat en el convent de sant Francesc a la capella de sant Bonaventura.(Llibre II fol.78).

3 de desembre de 1610 - Enterren en el vas dels Andreu a Berenguer Vida que vivia en el carrer Bonaire. (Llibre II fol.82).

7 de febrer de 1611 - Enterren a Pere Ignasi Torrella Sant Joan en el vas dels Torrella (Llibre II fol.92)

30 de juny de 1611-Enterren Antoni Garau Axertell, cavaller, al vas de sant Dídac, que també era la de sant Cosme i sant Damià i de Nostra Senyora de les Neus, a sant Francesc.(Capella 18) (Llibre II fol.98)

30 d'agost de 1611- Violant Galiana és enterrada en el claustre de sant Francesc en el vas dels Galiana.

30 de gener de 1612. Enterren en el vas dels Vida a Margarida Vida Miralles que vivia en el Born de santa Clara. (Llibre II fol 109)

23 de febrer de 1613-Mor Baltasar Contestí que deixa 60 lliures per fer una figura del Beat Ramon Llull per a l'altar major de sant Francesc.

29 de juliol de 1613 - Mor Caterina D'Oms Descós, esposa del dipositari reial Pere Nunís de Berard, poc després del part del seu segon fill. És enterrada a sant Francesc en el vas dels Berard. (Llibre II Fol. 131)

19 de gener de 1614 - Enterren Francina Berard Dameto en el vas dels Berard. Vivia en el carrer del Sol. (Llibre II Fol 137)

23 de març de 1614 - Enterren Jerònia Sant Joan Brondo en el vas dels sant Joan. Vivia davant el sant Esperit. (Llibre II Fol.139)

4 de setembre de 1614 - Enterren Nicolau Armengol, ciutadà militar, a la capella del beat Ramon Llull on fa cremar un odre d'oli anual a la llàntia davant el sant i fer un quadre amb les seves armes on apareixen  el Beat, Nostra Sra.de Consolació, sant Nicolau i ell mateix per valor de 200 lliures. (Llibre II Fol.149)

12 de juny de 1618 - Enterren Caterina de Pacs en el vas dels Pacs (Llibre III, fol.24).

25 de març de 1619 - Enterren Miquel Armengol que vivia aprop de sant Feliu (Llibre III, fol 20v)

7 d'agost de 1619 - El fadrí Ramon Torrelles que estava en el carrer de sant Jaume és enterrat en el vas dels Torrelles a sant Francesc. (Llibre III, fol.34).

8 de març de 1620 - Enterren Ferran Cavalleria en el vas dels Cavalleria. (Llibre III, fol.38).

24 d'agost de 1620 - Enterren Joana Fornari que vivia en el carrer del Segell , esposa de Baltasar Contestí, en el vas dels Contestí. (Llibre III. fol. 41)

11 de novembre de 1620 - Enterren Elionor Anglada en el vas dels Anglada. Vivia en el carrer de sant Jaume. (Llibre III. fol. 43).

3 d'agost de 1621 - Enterren Joanot Net en el vas de la Puríssima. Vivia en el carrer dels Forats.(Llibre III. fol. 47).

19 d'agost de 1621 - Enterren Pere Anglada en el vas dels Anglada. Vivia aprop del Sepulcre (Llibre III. fol. 48).

14 d'abril de 1622 - Mor Pere Nunís de Berard de Santjoan, dipositari reial, vidu de Caterina D'Oms Descós, que és enterrat a la seva capella a sant Francesc. (Llibre III. fol. 52).

16 de desembre de 1622 - Enterren Maria Vivot, esposa de Joan Pi del Juny que vivia en el carrer de Monti-sion (Llibre III, fol 56)

10 de gener de 1623 - Enterren Pere Jeroni Armengol en el vas dels Armengol. Vivia aprop de sant Felip.(Llibre III, fol 56)

13 de maig de 1623 - Enterren Joan Moll Comelles que vivia aprop de Monti-sion. (Llibre III, fol 59)

20 de juliol de 1623 - Enterren Ferran Sunyer que vivia aprop del Mercat. (Llibre III, fol 61).

21 d'octubre de 1624 . Enterren Elisabet Maxella , viuda de Ramon Vivot. (Llibre III, fol 72).

17 de desembre de 1624 - Enterren Jaume Antoni Miralles de la Torre en el vas dels Miralles. Vivia a Cort, a Can Berga.(Llibre III, fol 73).

5 de març de 1628 - Enterren a sant Francesc el jurat Mateu Net.(Llibre IV Fol 12).

2 de maig de 1628 - Mor Onòfria de Berard i d'Armadans, viuda de Jaume de Lloscos i és enterrada a sant Francesc. (Llibre IV Fol 12)

20 de gener de 1629 - Enterren Caterina Comelles Castanyer que vivia en el carrer de sant Miquel, en el vas dels Comelles.(Fol.16)

1 de desembre de 1629- Testament de mestre Antoni Verger que vol ser enterrat a la capella del Sagrari per ell construïda a sant Francesc i on s'ha de col·locar el seu retaule del Davallament de la Creu.(Capella 11)

Dissapte als 11 de octubre del Any 1631 circa las orations se acaba de posar la sepultura del M. lltre Capítol feta per Mestre Jaume Blaquer esculptor, i comensas a posar dilluns als 6 de octubre del susdit Any 1631.

19 de novembre de 1631 - Enterren Francina Pacs Olivar  que vivia a la placeta del Cabiscol en el vas dels Pacs (Fol 31).

12 de març de 1632 -  Enterren Pere Joan Santandreu, sucrer,que vivia davant sant Domènec. (Fol 35)

16 de gener de 1633 - Enterren Joana Berard, muller de Geroni Garau Axartell en el vas dels Berard. (Llibre IV,Fol 57), (Calafat, Enterraments y òbits, pàg.74).

5 de novembre de 1633 - Enterren Elisabet Pacs Fuster en el vas dels Pacs. Vivia en el carrer del Bisbe. (Llibre IV, Fol.70)

Desembre de 1633 - Custòdia d'Antoni Seguí segons la traça feta per l'escultor Jaume Blanquer.

13 de gener de 1635 - Enterren Beatriu Togores Puigdorfila que vivia en el Call.(Fol.88)

27 de febrer de 1635 - Enterren Elisabet (Miralles) Oms, vídua de Gaspar Miralles en el vas dels Oms. (fol.89)

3 de juny de 1635 - Enterren en el vas dels Anglada a Bernadí Anglada que vivia aprop de Cort. (fol 99)

6 de desembre de 1635 - Enterren Elionor (Dezcallar) Torrella, en el vas dels Torrella,  esposa de Jeroni Dezcallar, que va deixar 200 lliures per al daurat del quadre de l'altar major.(fol 103)

3 de desembre de 1636 - Enterren Joan de Pacs del Rafalet en el vas dels Pacs. Vivia en el carrer de sant Francesc. (fol 115)

26 de desembre de 1636 - Enterren a Joan Anglada en el vas dels Anglada. Vivia a Cort. La seva germana Beatriu hi consta com Zanglada. perquè quan escrivien no miraven massa prim ni en un mateix apunt (Llibre IV, fol.115)

31 de gener de 1637- Mor Francina Puig Fons, esposa de Pere Ferrer de Sant Jordi, que en testament ordena que es faci una capella a sant Francesc dedicada a Salvador d'Horta, beat que era de santa Coloma de Farners i morí a Càller (Casteddu o Cagliari) .La capella és situaria darrera l'altar major (Capella 10).(Fol.116)

17 d'agost de 1637 - Enterren a Francesc Hortolà, fadrí que vivia prop de l'Hospital. (fol 122)

25 de setembre de 1637- Enterren Joan Gual Sanglada, cavaller de Calatrava, a la capella de sant Dídac a sant Francesc en el vas dels seus i ordena fer un quadre per valor de 300 lliures per aquesta capella. (Llibre IV, fol 124)

21 d'octubre de 1637-Mor Pere Ferrer de Sant Jordi, després de la seva esposa Francina Puig que ordenà la construcció de la capella del Beat Salvador (Capella 10) a sant Francesc, on també és enterrat.(fol.125). Deixa 70 lliures per a la construcció de la capella.

24 de març de 1638 - Enterren Joana de Cavalleria en el vas dels Cavalleria. Vivia en el Sitjar.(fol 130)

19 de juliol de 1638 - Mor Jerònia de Berard Berard que és enterrada a sant Francesc.(fol 134)

14 d'abril de 1639 - Enterren Joana Bordils Berga en el vas dels Comelles que vivia en el carrer de don Sunyer. (fol 145)

20 de juliol de 1639 - Enterren Miquel Joan de Togores que vivia en el carrer de sant Jaume. (Llibre IV, fol 148)

7 de març de 1640 - Enterren Margarida Berard Villalonga en el vas dels Berard. Vivia a la Portella. (Llibre V, fol 4)

6 d'abril de 1640 - Enterren Perot Andreu que deixa 200 lliures per dues llànties de plata dedicades a la capella de san Diego i al sepulcre del Pare Serra.(Llibre V, fol 5)

5 d'agost de 1642 - Enterren Francesc de Togores, donzell, que vivia en el carrer de sant Jaume. (Llibre V, fol 30)

5 d'octubre de 1642 - Enterren Francesc Hortolà, ciutadà militar, en el vas dels hortolans. Vivia aprop de l'Hospital. (Llibre V, fol 34)

31 de gener de 1643 - Mor Nicolau Boix de Berard Fuster, que és enterrat a sant Francesc en el vas familiar.(Llibre V, fol 40)

29 de març de 1643 - Enterren Unissa (Anglada) (Za)Forteza, vídua de Miquel Anglada en el vas dels (Z)Anglada. Vivia a l'Almudaina. (Llibre V, fol 42).

24 de gener de 1644 - Mor el bisbe Juan de Santander que és enterrat a sant Francesc.

10 de novembre de 1644 - Enterren Albertí Togores, comte d' Aiamans, que vivia a la Portella.(Llibre V, fol 62)

23 de desembre de 1644-  Enterren Miquel Castanyer, capità del castell de sant Carles de Portopí en el claustre de sant Francesc en el vas dels seus.(Llibre V, fol 64)

27 de juny de 1645 - Enterren Joana ( Julià ) Mir, vídua del notari Bartomeu Julià en el vas dels Julià darrere l'altar major. Vivia en el carrer del Sol. (Llibre 5, fol 70)

11 d'agost de 1646 - Enterren Joan Antoni Vanrell que vivia en el carrer de sant Feliu en el vas dels Vanrell.(Llibre 5, fol 84)

21 de desembre de 1646- Enterren Maria Aina Castell en el vas dels Castell, a la capella de la Concepció de sant Francesc.

30 d'abril de 1647- Enterren Elionor (Valentí) Quint, vidua de Tadeu Valentí al vas dels Valentí davant la capella del Sagrari de sant Francesc. (Capella 11). Ordena fabricar una llàntia de plata per valor de 200 lliures i aportar un odre d'oli anual perquè cremi a la capella del Sagrari. (Llibre 5, fol 97)

30 de maig de 1648 - Enterren Elisabet (Oms) Anglada, vídua de Jeroni Oms que vivia en el carrer de la Portella, en el vas dels Oms.>(Llibre 5, fol 109)

10 d'agost de 1648 - Mor Elionor (Gual) Berard Villalonga Campfullós Sant Martí, esposa d'Antoni Gual, que vivia a la Portella i és enterrada  en el vas dels Berard a sant Francesc. (Llibre V, fol 111)

23 d'agost de 1648 - Enterren Joana (Vivot) Olesa, vídua de Joanot Vivot (capella 17) (Llibre 5, fol 112), que posa fi a la família dels Vivot. La capella passa a titularitat dels Orlandis.

11 de novembre de 1649 - Enterren l'apotecari Bernat Serra en el vas dels Serra, davant de la capella de sant Julià a sant Francesc. (Capella 13)

5 de gener de 1650 - Enterren Antoni Orlandís Desclapés en el vas dels Vivot de la capella de sant Julià. (Llibre 5, fol 133)

14 d'abril de 1650-El sucrer Rafel Llàtzer és enterrat en el convent de sant Francesc.


 1 de febrer de 1651 - Enterren Fra Ramon Fortuny Sureda, de l'hàbit de sant Joan en el seu propi vas a la capella de sant Miquel (Llibre V, fol 156)

8 de maig de 1651- Mor Pere (Abri) Dezcallar Pont que és enterrat a la capella nova del Beat Ramon Llull de sant Francesc.(Llibre V, fol 162)

12 de juliol de 1651- Enterren Joan Amer de les Puntes (Manacor) a sant Francesc. (Llibre V, fol 168)

2 d'octubre de 1651- Enterren el donzell Joan Arnau Vanrell al vas dels Arnau davant la capella de sant Bernadí a sant Francesc. (davant la Capella 9). Vivia en el carrer del Sol. (Llibre V, fol 175)

 

24 d'octubre de 1651- El cavaller de Santiago, Jaume Anglada, espós de Magdalena Sureda (Z)Anglada,  és enterrat en el convent de sant Francesc. (Capella 22) (Llibre V, fol 180)

12 de desembre de 1651 - Enterren a Francesc Milià a la capella dels Andreu. Vivia en el carrer del Sol. (Llibre V, fol 184)

1 de Febrer de 1652-Enterren a la Capella dels Pacs, a la part de l' Epístola Antoni Enriquez de Borja, Cavaller de Calatrava que morí a la mateixa església. Formava part dels companys de viatge i estada del Duc d'Alburquerque.(Llibre V, fol 189)

4 de setembre de 1654 - Mor Jeroni Boix de Berard Descallar que és enterrat a sant Francesc.

22 de gener de 1655 - Enterren Francesc Julià en el seu vas davall el cor. (Calafat , Llibre d'antiguitats...., pàgina 41)

10 d'abril de 1655- Enterren a Francina Pardo Despuig, darrera descendent de la nissaga dels Pardo,a la capella de sant Bernadí, que era la dels Pardo.(Capella 9)

Any 1655-La família Rabassa té la sepultura a Sant Francesc a prop de l'altar major.

 

17 de novembre de 1658-Enterren Margalida Bover, filla del mercader Francesc Bover al vas dels Bover davant la capella de sant Julià a sant Francesc.

13 de desembre de 1662.- Rafael Moncada, músic de xeremia, ha rebut de la Confraria de Nostra Senyora de Concepció de sant Francesc,  20 sous per haver sonat les xeremies a la matinada de la festa.(ARM-C-1592).

25 de març de 1665-Dimecres- Climent Genovard mor apunyalat i és enterrat a sant Francesc.

10 de setembre de 1666- Enterren a la Capella dels Pacs (Capella 14), en una tomba prop de l' altar a Esclaramonda Rocaberti, Comtesa de Formiguera.

9 de desembre de 1667 - Pere Antoni Pasqual obté 12 lliures a compte dels 2000 pans d'or necessaris per al dorat del retaule de sant Salvador de sant Francesc.(Capella 10)


7 de gener de 1669- Testament de Mateu Sanglada Santacília que vol ser enterrat a la capella del sant Crist novament edificada a sant Francesc, on hi fa posar un quadre del sant Crist.(Capella 22)

Any 1670-Finalitza la construcció de la capella del Beat Salvador (Capella 10) a sant Francesc.

10 de desembre de 1671 - Fra Guillem Munar és anomenat Pare perpetu de la província de l'orde menor de la regular observància, del convent de Sant Francesc de Palma.

7 de gener de 1672-Mor el cavaller Mateu Gual Sanglada i l'enterren a Sant Francesc.

 
18 d'octubre de 1672- El mercader Mateu Bertran és enterrat davant la capella de la Concepció de Sant Francesc.

24 d'octubre de 1672- Mor Antoni Pisà i és enterrat a Sant Francesc.

Any 1675 - Capella dels Germans Gorcomiesos.

Desembre de 1679 - Antoni Moragues i Vallès d'Almadrà comprà la casa de la plaça de sant Francesc 10, a Nicolau de Muntanyans Togores i Sanglada per 3.102 lliures. En aquesta casa va fer reformes per valor de 1910 lliures i 12 sous.

5 d'abril de 1683- Dilluns. L'algutzir Forner i en Tort que feien la ronda maten Joan Salvà "Taconer" davant les cases del rector d'Algaida, prop de la porta de sant Francesc. L'enterren en el vas de Confaló de santa Eulàlia.

 

11 de setembre de 1684-Mor Francesc Vanrell, jurat ciutadà, i l'enterren a Sant Francesc.

Any 1690- Jaume Llull realitza el túmul de l'Assumpció per a la Confraria de Nostra senyora dels Àngels de sant Francesc.

5 de febrer de 1691 - La Cofraria de sant Jordi es reuneix a l'aula de Teologia del convent de sant Francesc amb l'assistència de 92 membres, on s'exposa la sol·licitud reial de que facin donació al rei dels esclaus moros que tenguin per a l'intercanvi amb els soldats cristians presos del soldà. El Cofrares remeten al rei una resposta negativa fonamentada en les misèries del Regne i la necessitat de socors dels pobres.

8 de maig de 1693 - Joan Torrella Ballester, senyor de la capella de l'Esperança a sant Francesc concedeix permís a fra Llorenç Pons per a l'obra d'un quadre de sant Pere Regalat de qui és devot.(ARM. Prot 1847).

19 de febrer de 1696 - Mateu Moragues Estade compra una casa en el carreró del Call (Pare Nadal) al costat de la seva i la reconstrueix i junta a la seva (Can Moragues del Racó o Can Coll de la Plaça de sant Francesc).

24 d'agost de 1696- Jo debaix firmat, Jaume Llull sculptor, he rebut de Barthomeu Vivó, corder, y de Miquel Comes, blanquer, sobreposats de la confraria de N.ª Sra. dels Àngels del Real Convent de St. Francesc, coranta vuit lliures, quatre sous a bon compte del deurar y mans dels àngels y sepulcre del llit de la Asumpció de Nostra Senyora.

 

9 d'agost de 1699- Gràcies a l'Apéndice aportat per Lorenzo Pérez Martínez (BSAL de 1985,pàgina 346) per la processó realitzada en honor de Ramon Llull sabem que:

La processó....entrà per lo carrer de sant Francesc, y en la sala dels picapadrés hi havia un retaule del beato Ramon. En casa lo senyor don Ramon Fortuny demunt les sues cotxeries altre quadro del Sant Christo, sant Francesc y el beato Ramon. En casa lo senyor canonge Mir un quadro del beato Ramon ab letrero qui diu: Radius mundi lucidus Salomon Balearis.En casa lo doctor Gaspar Amer altre quadro gran, pintura romana, molt bo.

El mateix relat ens diu que sortint del portal de la Puríssima hi havia la casa de Joan Amer, i segueix diguent: Prosegui la processò per devant casa lo senyor Miquel Juan Net, don Andreu Nunez de Sant Juan, y arribant en casa del senyor Pedro
Callar
devant lo seu portal, en el carreró qui està en el mitx de la Gabella de la sal y la casa de don Juan Sureda, hi havia un altar.

8 d'octubre de 1703- Magdalena Cotoner Dezcallar, esposa de Geroni Boix de Berard, és enterrada en el convent de sant Francesc.

16 de febrer de 1707-Mor Jorge de la Cavalleria Dezcallar a Biniforani i és enterrat en el convent de sant Francesc.(Capella 8)
 

28 de juny de 1707 - Se col·loca una llàntia de plata de valor de 100 lliures en la capella del Beato Ramón Llull de sant Francesc que finançà una persona devota.

3 d'octubre de 1707 - El cap provincial dels franciscans Fra Martí Fronti desembarca amb els botiflers a la conquesta de Menorca.

18 de juliol de 1711-  Enterrament a sant Francesc de Francisco Antonio De la Portilla, bisbe de Mallorca, mort el 7 de juny a Pedralbes.

4 de maig de 1728 - El rector de sant Jaume s'oposa a l'enterrament d'Esperança Sabater Blanquer en el convent de sant Francesc on la seva mare ha fet bastir un sepulcre.

Any 1730-Es refà el portal menor de sant Francesc al costat de la capella dels Pacs (Capella 14).

9 de febrer de 1732-Mor en el carrer de l'Argenteria, Rafel J.Valls, processat tres vegades i condemnat per la Inquisició a galeres. És enterrat a sant Francesc.

20 de maig de 1732 - La parròquia de santa Eulàlia i el convent de sant Francesc  manifesten el seu desacord sobre la sepultura de Joana Aina Ripoll Cerdà, filla d'Antoni Ripoll i Antònia Cerdà,descendent de Gregori Lladó que es va construir una sepultura en la capella de Nostra senyora dels Àngels l'any 1711.

Gener de 1739: en el trieni anterior , «Se han treballat 10 estàtues, ço es: del P. S. Domingo, del Beato Ramon Llull, de S. Antoni de Padua, de S. Bonaventura, de Sta. Clara, Sta. Catharina de Bonònia, de S. Lluís Rey de França,y S. Roch, i de les virtuts, Fe i Esperança, les quals han de poblar el Quadro ... a tot lo qual sols falta de colorar ¡ deurar per posar en son lloch».

10 d'abril de 1740- Es produeix un gran escándol després que es conegui que Bàrbara Dezcallar vidua de Pere Orlandís , s'havia casat feia anys en secret amb Francisco Garcias del qual tenia una filla de cinc mesos. La noblesa classista no podia tolerar que s'hagués casat amb un home que no era de la seva condició social. Coneguts els fets, el seu fillastre Francesc Orlandis  li negà el pagament dels aliments perquè el seu pare les havia deixat en herència amb la condició de que vivís casta i sense marit. Coneguda la pérdua de la pensió el germà de Bàrbara, Pere Dezcallar la insultà per la seva "desvergonya" i l'agredí, de manera que Bàrbara Dezcallar morí poc després a causa de les ferides. Tot i que s'intentà tapar els fets, Pere Dezcallar va ser identificat i va refugiarse a sant Francesc. La Reial Audiència inicià les actuacions contra el refugiat al convent, però el bisbe s'hi oposà diguent que estava sota la seva jurisdicció.

20 de maig de 1740-Perseguit per la Reial Audiència, Pere Dezcallar es refugiá en el Convent de Jesús on va morir el 4 d'agost de 1740.

6 d'agost de 1740-Pere Dezcallar és enterrat a la capella nova del Beat Ramon Llull de sant Francesc.

26 d'octubre de 1740-Fra Junípero Serra cessa en el càrrec de bibliotecari del convent de sant Francesc.

31 de març de 1750 - Mor el botifler Jerónimo Boix de Berard i de Berard, que és enterrat a sant Francesc. 

16 de febrer de 1751- "... se publica en St. Francesch de la present Ciutat de Palma al matí, la elecció de Provincial feta en persona de fr. Barthomeu Riera Pre. y religiós de N. P. S. Francesch per su Santedad del Papa Benedicto XIV y per el matex fonch tambe elegit reformador de la Provincia."

15 de gener de 1754 - Mor Margarida Fortesa Fortesa que és enterrada a sant Francesc,

25 de juny de 1755-"Als 25 juny a la nit, fugiren la major part de presos que se trobaven en lo Castell de Bellver, per quant feyen la presó nova dins Ciutat y molts vingueren a retirarse a St. Francesch y altres fugiren per la garriga."(Noticiari del doctor Bartomeu Bennàsser de Gabellí).

Any 1759-La capella de sant Pere i sant Onofre de sant Francesc passa a ser la de santa Anna.

3 d'agost de 1765- Fra Bartomeu Rubí,guardià de sant Francesc, Fra Salvador Borel, Prior del Socors, Josep Brotat doctor en drets, Antoni Canet,vicari de sant Miquel, Gabriel Nadal i Miguel Pérez,preveres, el metge Joan Bosch i el vidrier Joan Gralla,sol·liciten de l'Ajuntament que acabi la font de sant Francesc o que la clausuri, perquè és un lloc que causa infeccions en l'estat actual, i a més hi ha caigut una dona que hagués pogut perdre la vida en el pou que té 40 pams de profunditat (Llibre de Pap. d'assumptes diversos de 1648 á 1772.)

31 de març de 1767- Mor Bàrbara Moragues Villalonga de Son Moragues (Valldemossa) que és enterrada a sant Francesc.

11 de desembre de 1773-Mor Nicolau de Puigdorfila Despuig que és enterrat a sant Francesc.

"La Iglesia del Real Convent de Sant Francesch en lo any 1774 als Setembre se mida per dos menestrals ab compás y retglas. Llargària
321 palms y mitx, Amplaría 75 palms y tres quarts, Altaria 132 palms y un quart". (Calafat. Llibre de antiguitats)

23 d'octubre de 1782-Enterren Josep de Boxadors Sureda de Sant Marti, a la Capella dels Pacs de sant Francesc. (Capella 14)

L'any 1786 - El convent de sant Francesc disposa de 92 clergues professos, 28  llecs, 4 germans, 4 novicis, 6 infants i 1 criat.

Any 1786 - El vas d'Antoni Contestí Mercader i dels seus, que vivien en el carrer de Moliners és al mig de la capella desena, la del Beat Salvador.

21 de setembre de 1792-Mor el canonge Pasqual Dezcallar Dameto, i és enterrat a sant Francesc.

2 de juliol de 1814 - Enterrament de  Magdalena Ventura Togores Puigdorfila.
(Enterraments i òbits del Real Convent de Sant Domingo de la Ciutat de Mallorca , pàgina 303).

18 d'abril de 1818 - Enterrament de Maria Ignàsia Dameto en el convent de sant Francesc.(Enterraments i òbits del Real Convent de Sant Domingo de la Ciutat de Mallorca , pàgina 343).

25 de febrer de 1819 - Enterrament de Miquel Puigdorfila en el convent de sant Francesc (Enterraments i òbits del Real Convent de Sant Domingo de la Ciutat de Mallorca , pàgina 352)

10 d'agost de 1825 - Maria Puigdorfila, comtessa d'Aiamans és enterrada a sant Francesc. (Enterraments i òbits del Real Convent de Sant Domingo de la Ciutat de Mallorca , pàgina 371


12 d'agost de 1839-Exclaustren el frares de sant Francesc.

2 de setembre de 1840- Carta del capità general a la Diputació en demanda que aquesta deixi lliure el convent de sant Francesc per a poder allotjar-hi dos batallaons de soldat d'infanteria..

12 de febrer de 1889-La presó s'instal·la a l'antic convent de sant Francesc.

Novembre de 1893- Una reial Ordre cedeix edifici de l’exconvent i de l’església de Sant Francesc a l’Escola Pia per a col·legi.

27 de setembre de 1904- Josep Pujol Rius, rector dels escolapis ubicats a sant Francesc per cessió torna el convent a l'Ajuntament.