sant Jeroni
sant jeroni


Sant Jeroni: els nobles condemnen a presó vitalícia als seus infants
Any 1425- Referència del Llibre de cor del monestir de santa Elisabet de Palma.

10 de maig de 1506-Maria Sunyer, fa professió con a monja jerònia a santa Elisabet.

Any 1510 - Pere Terrencs pinta "Sant Jeroni" per al convent de santa Elisabet (més tard sant Jeroni).

Any 1518- El monestir de sant Jeroni comprà a Joanot Nadal, tintorer, un hort prop de l'església de santa Fe. Nicolau de Berga i Caulelles i Francesc Olesa i Santmartí aporten un donatiu de 63 lliures per a la compra.

7 de setembre de 1520 - El paraire Antoni Roca dona al monestir de Santa Elisabet un camp situat prop de l'hort d'en Salavert amb una era prop lo camí real.

Any 1558 - Margalida Desbrull Rossinyol entra en el convent als set anys.

Any 1574- Mateu López pinta per l'església del monestir de Santa Elisabet el retaula de la Concepció de Nostra Senyora.

19 d'agost de 1589 - La prioressa de sant Jeroni, Mariana Busqueta paga 140 lliures, 16 sous per dos canelobres a l'argenter Jeroni Amer. (AMSE. Libre de Albarans de St. Hierònim 1, f. 77 v.)

Any 1598 - Margalida Desbrull Villalonga entra en el convent als quatre anys.

22 de maig de 1600 - Dilluns- Instal·lació d'un orgue a l'església de sant Jeroni finançat pel bisbe Vich i Manrique a l'orguener Estada. (AMSE. Capbreu Major, f. 4.)

Any 1605- Francina Desbrull Villalonga entra en el convent als vuit anys.

1 d'abril de 1613 - Paula Desbrull, prioressa, paga 275 lliures i 1 sou a Lluc Marçal , argenter, per els grans d'or del collar de la Mare de Déu i per la Veracreu. (AMSE. Libre de Albarans de St. Hierònim 1, f. 95.).

                                 interior

12 de novembre de 1651 - Fi de la segona clau de l'església de sant Jeroni.

Febrer de 1652 - Inici de la tercera clau de l'església de sant Jeroni.

8 de juny de 1676 - Col·locació de la quarta clau de l'església de sant Jeroni, obra de Joan Oms.

20 de març de 1678 - L'escultor Miquel Cantallops cobra 50 lliures , 9 sous i 4 diners pels treballs de la Sala Capitular de sant Jeroni.(AMSE. Llibre de l'Obra del Trienni de Sor Anna M.a Sureda 1677¬ 1679, f. 27.)

Any 1684 - Entra en el convent de sant Jeroni, Elionor Desbrull Sureda Font de Roqueta de vuit anys i la seva germana Catalina de set un any després.

11 d'octubre de 1718 - Mor Isabel de Berard Cotoner, monja de sant Jeroni.


L'any 1786 el Convent de sant Jeroni disposava de 64 religioses.