mare de déu de monti-sion (ca.1400)


 can dusai
Volta de Can Dusai

carrer de les escoles
carrer de les escoles hebraiques
 

L'any 1512 vivien a l'Illeta de la Sinagoga el picapedrer Francesc Ferrer, els peraires Arnau Figuera, Joan Mateu i Pere Mir, el forner Andreu Olivar, el barreter Rafel Babiloni, el pelleter Francí Aguiló, l'assaonador Romeu Adrover, Antoni Sparso,

15 de gener de 1518- Sol·licitud d'aprovació dels estatuts de La Criança. El cost d'estada a La Criança és el següent:Item que les dites donselles confreresas, per lur viure é per sustentasió de lurs ministres, agen aportar deu ducats cascun añy, pagadors per terses de quatre en quatre mesos, é la primera tersa qui sia tan tots lur entrada, è mes aporten vuit quarteras de forment, per lo semblant, cascun añy, la mitât tan tost en lur entrada, e laltre mitât, cap de sis mesos, é aixi mateix cascuna, ó entre dues, que aporten son llit de repos petit, ab tot son forniment pera dormir, é una caxeta pera tenir lur robe.

24 d’agost de 1561-Establiment dels jesuïtes a Monti-sion.

7 de maig de 1578- Ingressen a Monti-sion els primers tres estudiants de Retòrica: Mateu Ramis, Gullem Barceló i Andreu Moragues.


20 de juny de 1588 - Els jesuïtes compren les cases d'Onofre Socies al costat de la Sinagoga.

22 de juny de 1588 - Els jesuïtes compren les cases d'Antoni Roca, al costat de les de Maties Socies, i de Damià Suau picapedrer.

18 de novembre de 1588 - Mor Valentina Torrella i deixa 3.000 lliures als jesuïtes de Monti-sion.

El 21 de juliol de 1599, mor Ramon de Verí i Despuíg, cavaller de Sant Joan i fundador de Monti-sion on és enterrat.

Any 1604- Pere Claver Sobocano estudia filosofia a Monti-sion de Palma.

21 d'agost de 1621-El bisbe Bauzà no permet que el virrei Torres sigui enterrat a Monti-sion.

18 de maig de 1622-Pere Fons és el rector de Monti-sion de la companyia de Jesús.

Any 1623- Els jesuïtes de Monti-sion disposen de 17 sacerdots i 25 germans.

25 de juliol de 1625- Joan Mateu Marimon nou rector de Monti-sion.

6 de març de 1626-Pràxedis Moranta i el seu fill Feip Moranta fan donació al Col·legi de Monti-sion de l'Hort d'en Moranta.

2 de desembre de 1627-Mor el rector de Monti-sion, Mateu Marimon.

27 de maig de 1628- Onofre Serra, nou rector del Col·legi de Monti-sion.

10 de gener de 1634-Mor Onofre Benet, notari, que és enterrat a Monti-sion.

 

Any 1641- Els jesuïtes de Monti-sion eren :  P. Miquel Socíes, rector; el Pare Antonio  Vedel, ministre; el Pare Joan Baptista Escardó, el Pare  Pere Antoni Custurer, el Pare Jeroni Crespi, el Pare Francesc Alçamora," el Pare Lluis Vida, el Pare Pedro Hernández, el Pare Raymundo Nadal, el Pare  Ignacio Viu, el Pare Franco Perandreu, el PareFrancesc Bestard, el Pare Raymundo Gual, el Pare Antonio Clapés, el Pare Hugo Berard, el Pare Onofre Ros.

12 de setembre de 1641-Mor Joana Aina de Belloto i Rius. Deixa 100 lliures a Monti-sion.

30 de desembre de 1641-El sastre Magí Güells és enterrat a l'església de Monti-sion.

Any 1642- La possessió del Fangar (Campanet) és propietat de Miquel Socies, rector del Col·legi de la Companyia de Jesús i la té llogada a Bartomeu Gallard per preu de 500 lliures anuals. El llogater és amenaçat per Bartomeu Garau de Lloseta i altres bandejats perquè l'abandoni.

1 de gener de 1643- El bisbe fa condemnar en el sermó de Raimon Gual des de la trona de Monti-sion al virrei Lope de França que estava excomunicat.

6 de gener de 1643- Des de la trona de Monti-sion es maleeix en el sermó de Raimon Gual al procurador reial  Francesc Sureda i Vivot que estava excomunicat.

24 de gener de 1643-Dissabte- Mateu Custurer és enterrat a una capella de Monti-sion.

Dia 6 d'abril de 1645, el penitenciat Joan Bacca de Noruega és empresonat a Monti-sion.

12 d'agost de 1645-Es col·loca a la seva capella de Monti-sion el retaule de Lluis Gonsaga, que ha costat gairebé 1100 lliures, pagades per Margalida Castell.

22 d'agost de 1645-Mor Isabel Net i Montaner i entre altres coses deixa 1000 lliures per a fer un quadre de la Visitació per a l'església de Monti-sion, i 100 lliures per una llàntia de plata.

31 de març de 1646-Els jesuïtes de Monti-sion venen a Bartomeu Horrach unes cases situades en el carreró que va del carrer de la Capelleria al de sant Miquel.

22 de febrer de 1681- S'enfonsen cinc cases properes a Monti-sion de Ciutat.

7 de febrer de 1684- Moren set persones davant Monti-sion en enfonsar-se una casa.

13 de juny de 1718 - Mor Ana Maria Mut Danús que és enterrada a la capella d'Alonso Rodríguez que ella mateixa havia finançat a Monti-sion.

15 de novembre de 1778 - Mor Ferran Trullols Gual, segon marquès de la Torre, membre de la Inquisició ,regidor perpetu de l’Ajuntament de Palma i propietari de Son Vida. És enterrat a Monti-sion.